La Universitat potencia els programes de mobilitat internacional de la seva comunitat com una eina de revalorització de la diversitat i d'obertura de noves perspectives a la creativitat dels seus estudiants, personal docent i investigador, i personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis.

La gestió de les diferents iniciatives de mobilitat implica ineludiblement una comunicació de dades personals entre la Universitat i altres institucions involucrades. En alguns casos, aquesta comunicació de dades implica la transferència (exportació) de dades personals a països que no disposen d'un marc legal de protecció equiparable a l'existent a la Unió Europea.

Les institucions que disposen d'un marc legal de protecció de dades personals equiparable al de la UPF són:

 • Institucions dels 27 països de la Unió Europea.
 • Institucions dels 3 països que juntament amb els anteriors formen l'Espai Econòmic Europeu:
  • Islàndia
  • Noruega
  • Liechtenstein
 • Institucions de països amb un nivell adequat de protecció (amb l'excepció de Japó):
  • Andorra
  • Argentina
  • Canadà
  • Corea del Sud
  • Estats Units (organitzacions adherides al EU-US Data Privacy Framework)
  • Israel
  • Nova Zelanda
  • Regne Unit
  • Suïssa
  • Uruguai
  • (La llista completa inclou microestats addicionals)

En els altres casos la Universitat Pompeu Fabra, en el moment de l'establiment de la relació amb les entitats amb les que existeixen programes d'intercanvi, intenta sempre incloure garanties de què les dades personals dels membres de la seva comunitat que participen en programes d'intercanvi seran tractades amb un nivell de protecció essencialment equivalent al que es garanteix a la Unió Europea. Malhauradament això no és sempre possible.

En aquells casos que no sigui possible signar amb l'entitat col·laboradora un conveni de col·laboració que garanteixi un nivell de protecció essencialment equivalent al de la Unió Europea, la Universitat n'informarà a fi que siguin les persones interessades les que puguin decidir la seva participació o no en els programes d'intercanvi que se'n derivin.

Les operacions de tractament de dades personals associades a la gestió dels programes de mobilitat s'incorporen als tractaments de dades personals d'estudiants, personal docent i investigador i personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis respectivament.

 

En sol·licitar la seva participació en un programa d'intercanvi amb una institució d'un país que no estigui a la llista anterior la persona sol·licitant consent que les seves dades personals puguin ser transferides per la UPF a països que no disposen de regulacions de protecció equiparables a les de la Unió Europea.

 

Per a més informació podeu contactar amb [email protected]