Tractament de dades

La Universitat disposa d'un sistema de videovigilància, per tal de preservar la seguretat de totes les persones i de les instal·lacions. Aquest tractament es fa respectant al màxim el dret a la intimitat de les mateixes, i sempre d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals.

En cas de dubtes en relació el sistema de videovigilància de la Universitat i el vostre dret a la privacitat podeu contactar amb el delegat de Protecció de Dades de la UPF mitjançant l'adreça electrònica [email protected]

La clàusula amb la informació normalitzada sobre el sistema de videovigilància de la Universitat està disponible en aquest enllaç