Full de tutoria: modalitat acadèmica

Full de tutoria: modalitat de recerca
 

1. Què és la tutoria inicial?

Les dates de les tutories s'establiran per als primers dies de setembre. Cada estudiant rebrà un missatge des de la secretaria de la Unitat de Gestió i Administració amb els horaris predeterminats per a les entrevistes de tutoria. Si per algun motiu important no es pot acudir a aquestes entrevistes en línia, es pot contactar amb la coordinadora acadèmica del màster, Carmen López ([email protected]). La secretaria estarà tancada, a efectes administratius i acadèmics, de l'1 al 31 d'agost.

La tutoria inicial té dues parts:

1. Una tutoría general. Es fa amb la coordinadora del màster, i servirà per detallar més detingudament el pla d'estudis i resoldre els dubtes dels estudiants. Es recomana assistir a la tutoria general després d’haver consultat les guies docents de les assignatures, així com els horaris i el pla d'estudis.

2. Una tutoria individual. La tutoria individual és l'entrevista personal de l'estudiant amb la tutora acadèmica assignada. Es fa de manera prèvia a l'automatrícula (o matrícula en línia). Sense aquesta tutoria inicial de prematrícula no es podrà accedir a l'automatrícula. En aquesta entrevista l'estudiant ha de determinar:

  1. La dedicació (temps complet [TC] o temps parcial [TP], és a dir, 1 o 2 anys).

  2. L'especialització que es vol triar (Comunicació, Societat o Aprenentatge).

  3. L'orientació de la formació (de recerca o acadèmica).

  4. Les assignatures que es cursaran, segons el full de tutoria corresponent. Una part important de les assignatures ve determinada per l'elecció de l'especialització i de l'orientació.

 

2. Dedicació

El màster està dissenyat sobre un pla d'estudis de 60 crèdits, que és el nombre mínim de crèdits que s’han de cursar. En aquests 60 crèdits es poden sumar tants crèdits com sigui necessari per completar la formació de l'estudiant.

El màster es pot fer a temps complet (TC) o a temps parcial (TP). És recomanable que els estudiants que només disposen de mitja jornada per dedicar-la al màster el facin a temps parcial (30 crèdits cada any en dos anys, anomenats M1 i M2).

 

3. Especialització / Intensificació

L'especialització orienta la formació de l'estudiant cap a una matèria específica dins dels estudis del discurs. Cal triar-ne una (es poden cursar les assignatures de les altres matèries, o les que queden de la mateixa matèria d'especialització, com a optatives). Els estudiants de l'orientació de recerca han de triar l'especialització en funció dels seus interessos ulteriors de recerca doctoral.

L'especialització en Comunicació permet aprofundir i ampliar coneixements en l'aspecte comunicatiu de la llengua i el discurs des de perspectives etnogràfiques, retòriques i crítiques, independentment de si l'alumne vol fer un doctorat o no.

L'especialització en Societat permet aprofundir i ampliar coneixements en l'aspecte social i cultural (intercultural, multicultural, transcultural) de la llengua i el discurs, independentment de si l'alumne vol fer un doctorat o no.

L'especialització en Aprenentatge permet aprofundir i ampliar coneixements sobre el paper de les llengües i el discurs en l'adquisició de coneixements i en els processos d'aprenentatge, independentment de si l'alumne vol fer un doctorat o no.

L'especialització es pot completar amb assignatures optatives del mòdul optatiu d'ampliació.

 

4. Orientació

L'elecció d'orientació condiciona el nombre d'assignatures optatives que es poden cursar i com ha de ser el treball de fi de màster:

Orientació investigadora: aquesta orientació permet iniciar l'estudiant en la recerca, ja que el treball de fi de màster li permet aprofundir en un treball de recerca en estudis del discurs i en les metodologies que li van associades. Aquesta formació, més focalitzada, permet afrontar amb èxit l'admissió en el doctorat i la posterior preparació de la tesi doctoral. El treball de fi de màster és, en aquesta orientació, de 10 ECTS. S'ha de cursar necessàriament a més l'assignatura denominada Formació en l'Activitat Investigadora. Atenció: cal triar aquesta orientació si es cursa el màster amb la intenció de fer un doctorat.

Orientació acadèmica: aquesta orientació permet cursar més assignatures optatives, dins del mínim de 60 crèdits, a canvi de fer un treball de fi de màster de 10 crèdits (treball de caràcter acadèmic). La formació, per tant, no està tan focalitzada temàticament. S'aconsella triar aquesta orientació si es cursa el màster amb la intenció d'ampliar estudis.

 

5. Assignatures

En els fulls de tutoria que trobaràs en la capçalera, s'hi especifiquen —per a cada dedicació, especialització i orientació— les obligacions de l'estudiant en termes de crèdits i les assignatures que pot cursar.

En la web acadèmica del màster, pot consultar-s’hi el pla d'estudis així com les guies docents de les assignatures.

Consulta en la web acadèmica del màster la descripció mínima de cada assignatura (i, si estan disponibles, els objectius detallats i el temari a través de l'enllaç als programes de les assignatures).

Has de mirar també els horaris per comprovar que les assignatures que seleccionis són compatibles amb el temps de què disposes. La docència es planteja en principi de manera presencial, subjecta a les modificacions que les circumstàncies actuals comportin. L'assistència a les classes és obligatòria.

En la tutoria inicial de prematrícula les tutores acadèmiques del màster validaran la teva elecció i t'oferiran assessorament.
 

INFORMACIÓ: DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA MATRÍCULA