Full de tutoria ACADÈMIC 

Full de tutoria de RECERCA

Més informació de matrícula

Les dates de la tutoria seran a principis de setembre (els inscrits rebran un correu amb les dates i horaris concrets).

 

Què és la tutoria inicial

És l'entrevista personal de l'estudiant amb la tutora acadèmica assignada. Es realitza de forma prèvia a l'automatrícula (o matrícula en línia). Sense aquesta tutoria inicial de prematrícula no es podrà accedir a l'automatrícula. En aquesta entrevista l'estudiant ha de determinar:

  1. La dedicació (temps complet [TC] o temps parcial [TP], és a dir, 1 o 2 anys; nombre de crèdits)
  2. L'especialització / intensificació que es vol agafar ("Comunicació", "Societat" o "Aprenentatge").
  3. L'orientació de la formació (de recerca o acadèmica).
  4. Les assignatures que es cursaran, segons el full de tutoria corresponent. Una part important de les assignatures ve determinada per la tria de l'especialització i de l'orientació.

Els estudiants rebran un missatge des de la Secretaria de la Unitat de Gestió i Administració amb els horaris predeterminats per a les entrevistes de tutoria. Si per algun motiu important no es pot acudir durant el temps preestablert a aquesta vídeo reunió, es pot contactar amb la coordinadora Encarna Atienza ([email protected]). Més endavant, la tutora assignada farà arribar l’enllaç a una sessió de videoconferència.
 

La Secretaria contactarà tots els estudiants admesos per correu electrònic per assignar-los dia i hora de tutoria per aquests dies de setembre. En cas que hi hagi alguna dificultat relacionada amb els horaris i les dates, cal contactar amb la Secretaria de la Unitat de Gestió i Administració de Traducció i Ciències del Llenguatge ([email protected]).

La secretaria romandrà tancada, a efectes administratius i acadèmics, de l'1 al 31 d'agost.

 

Dedicació

El màster està dissenyat sobre un pla d'estudis de 60 crèdits, que és el nombre mínim de crèdits que cal cursar. A aquests 60 crèdits s'hi poden sumar tants crèdits com calgui per completar la formació de l'estudiant.

El màster es pot fer a temps complet (TC) o a temps parcial (TP). Els estudiants que només disposen de mitja jornada per a dedicar-la al màster, és recomanable que el facin a temps parcial (30 crèdits cada any en 2 anys, anomenats M1 i M2).

 

Especialització / Intensificació

L'especialització orienta la formació de l'estudiant cap a una matèria específica dins dels estudis del discurs. Cal triar-ne una (es poden cursar les assignatures de les altres matèries  o les que resten de la pròpia matèria d'especialització com a optatives). Els estudiants de l'orientació de recerca han de triar l'especialització en funció dels seus interessos ulteriors de recerca doctoral.

L'especialització en "Comunicació" permet aprofundir i ampliar coneixements en l'aspecte comunicatiu de la llengua i el discurs des de perspectives etnogràfiques, retòriques i crítiques, independentment de si l'alumne vol fer un doctorat o no.

L'especialització en "Societat" permet aprofundir i ampliar coneixements en l'aspecte social i cultural (intercultural, multicultural, transcultural) de la llegua i el discurs,  independentment de si l'alumne vol fer un doctorat o no.

L'especialització en "Aprenentatge" permet aprofundir i ampliar coneixements sobre el paper de les llengües i el discurs en l'adquisició de coneixements i en els processos d'aprenentatge,  independentment de si l'alumne vol fer un doctorat o no.

L'especialització es pot completar amb assignatures optatives del mòdul optatiu d'ampliació.

 

Orientació
 

La tria d'orientació condiciona el nombre d'assignatures optatives que es poden cursar i com ha de ser el treball de fi de màster:

De recerca: aquesta orientació permet iniciar l'estudiant en la recerca, ja que li permet,  mitjançant el Treball de Fi de Màster, aprofundir en un treball d'investigació en estudis del discurs i en les metodologies que hi van associades. Aquesta formació, més focalitzada, permet afrontar amb èxit l'admissió al doctorat i la posterior preparació de la tesi doctoral. El treball de fi de màster és, en aquesta orientació, de 20 crèdits. Cal triar aquesta orientació si fa el màster amb la intenció de fer després un doctorat.

Acadèmica: aquesta orientació permet cursar més  assignatures optatives, dins del mínim de 60 crèdits, a canvi de fer un Treball de Fi de Màster de 10 crèdits (treball de caràcter acadèmic). La formació, per tant, no està tan focalitzada temàticament. S'aconsella triar aquesta orientació si el màster  es fa amb la finalitat d'ampliar estudis.

 

Assignatures

En el full de tutoria que trobaràs a la capçalera s'especifiquen -per a cada dedicació, especialització i orientació- les obligacions de l'estudiant en termes de crèdits i les assignatures que pot cursar.

Decideix la teva dedicació, especialització i també orientació. Això determinarà una bona part de les assignatures del pla d'estudis que has de seguir. Finalment, selecciona la resta d'assignatures que vols cursar.

Consulta a la web acadèmica del màster la descripció mínima de cada assignatura (i, si estan disponibles, els objectius detallats i el temari a través de l'enllaç als programes de les assignatures).

Mira els horaris per comprovar que les assignatures que selecciones són compatibles amb el temps de què disposes. La docència es planteja en principi de forma presencial, subjeta a les modificacions que les circunstàncies actuals comporton. L'assistència a les classes és obligatòria.

A la tutoria inicial de prematrícula les tutores acadèmiques del màster validaran la teva tria i t'oferiran assessorament per aclarir els dubtes que romanguin.

Campus de la Comunicació - C. Roc Boronat, 138 - 08038 Barcelona.

 

Documentació a presentar

 

On cal lliurar la documentació de matrícula?

La documentació de matrícula caldrà lliurar-la a la Unitat de Gestió i Administració de Traducció i Ciències del Llenguatge.

Contacte: UGA de Traducció i Ciències del Llenguatge (despatx 52.305) C/Roc Boronat 138, Barcelona 08038, tel. (+34) 93 542 29 40.

 

Quan cal lliurar la documentació de matrícula?

 

La data de lliurament de la documentació de matrícula dependrà del moment en què s’iniciïn les classes presencials. La secretaria ho informarà els estudiants mitjançant el correu electrònic.

Si per raons sanitàries derivades de la COVID 19, les classes presencials s’inicien a partir del segon trimestre, la documentació caldrà que es lliuri a l’inici del segon trimestre, però igualment podrà formalitzar-se la matrícula en les dates establertes.

 
MOLT IMPORTANT:

Recomanem l'ús de documents amb signatura electrònica amb certificat digital (codi segur de verificació, codis QR, etc.) que la teva universitat et pugui facilitar. En aquest cas no caldrà que portis en cap moment els originals i còpies,  simplement els pots enviar per correu electrònic a la teva secretaria (tinguis clar que tenir el  títol o certificat acadèmic amb validesa digital no t’eximeix del tràmit de legalització o postil·la de la Haia, si s’escau).