Matèria 0: Discurs i llenguatge

ECTS: 15

Caràcter: Obligatori

Organització temporal: Primer i segon trimestre

 

Descripció:

Les assignatures que integren aquesta matèria són obligatòries per a tots els estudiants. Proporcionen la base lingüística de l'estudi del discurs i faciliten l'assoliment dels termes, conceptes i teories (gramaticals, semàntiques i pragmàtiques) bàsiques per a l'anàlisi de la llengua i el discurs en els seus contextos psicosocials.

Assignatures que conformen la matèria i nombre de crèdits ECTS

 • Lingüística textual:  5 ECTS
 • Teories de l'enunciació i gèneres orals:  5 ECTS
 • Discurs i cognició social:  5 ECTS

 

Matèria 1: Discurs i Comunicació

Organització temporal: 1r i  2n trimestre

  

Descripció:

Les assignatures que integren aquesta matèria proporcionen teories i mètodes d'anàlisi multimodal dels esdeveniments comunicatius. Els gèneres orals es treballen des de les perspectives etnogràfica, conversacional i pragmàtica. Les estructures discursives, ja siguin verbals o no verbals, s'analitzen en relació amb la funció persuasiva sobre l'opinió pública (construcció de representacions socials), la funció sociopolítica i sociocomercial (efectes de la propaganda i la publicitat), i la funció d'expressió i construcció de les identitats socials que vehiculen. Per tant, les distintes formes que adopten els diferents discursos són observades i analitzades críticament en relació amb les ideologies que expressen i reprodueixen.

Assignatures que conformen la matèria i nombre de crèdits ECTS

 • Cibercultura i comunicació: 5 ECTS
 • Comunicació interculturalitat: 5 ECTS
 • Comunicació i persuasió: 5 ECTS
 • Adquisició del llenguatge i bilingüisme: 5 ECTS

 

 

Matèria 2: Discurs i Societat

Organizació temporal: 1r i 2n trimestre

 

Descripció:

Les assignatures que integren aquesta matèria s'interessen, sobretot, per la descripció i anàlisi de les funcions i contextos socials de la llengua i el discurs en interaccions  específiques. Les perspectives que s'adopten són fonamentalment  sociocognitives i crítiques.  Des d'aproximacions teòriques distintes, s'estudia: la competència comunicativa; la (re)producció discursiva de les identitats i del poder social; la pràctica discursiva com a (inter)acció social situada; els registres i la variació lingüística i discursiva com a funció del gènere, la classe social, l'etnicitat i l'edat; i, finalment, es treballen també  les nocions centrals de la sociolingüística com variació, diglòssia, bilingüisme, pidgins i criolls. En el marc d'aquests contextos socials, s'analitza especialment el discurs polític i els efectes que té sobre l'opinió pública. La metodologia d'aquestes assignatures sol ser qualitativa com, per exemple, l'anàlisi pragmàtica, l'etnometodològica i la conversacional.

Assignatures que conformen la matèria i nombre de crèdits ECTS

 • Mitjans i política: identitats, diversitat i interculturalitat:6 ECTS
 • Sociolingüística [biennal]: 5 ECTS
 • Comunicació política: 5 ECTS
 • Ètica i comunicació: 5 ECTS

 

Matèria 3: Discurs i Aprenentatge

Organització temporal: 1r i 2n trimestre

 

Descripció:

Aquesta matèria presta especial atenció al rol de la llengua i el discurs, tan parlats com escrits, en l'adquisició del coneixement (aprenentatge) en contextos socials i culturals específics; i, conseqüentment,  a l'estudi de la lectura i l'escriptura com a pràctiques 'lletrades' situades en comunitats. Dintre de la perspectiva crítica que caracteritza aquest màster, s'estudia el rol del discurs escrit en la didàctica i la pedagogia, i les seves funcions en la reproducció de les ideologies.  Es treballa, per tant, el multilingüisme escolar, la socialització lingüística i la interacció plurilingüe.  També es presta especial atenció a les interaccions a l'aula i a les estructures i funcions dels curricula.

Assignatures que conformen la matèria i nombre de crèdits ECTS

 • Discurs i aprenentatge: 5 ECTS
 • Plurilingüisme escolar: 6 ECTS
 • Investigació en la didàctica de la llengua escrita: 6 ECTS
 • Processos d'aprenentatge de llengües: 5 ECTS

 

Matèria 4: Aplicacions de l'estudi del discurs

Organització temporal: 1r i 2n trimestre

 

Descripció:

Les assignatures d'aquesta matèria s'orienten a reforçar els continguts que l'estudiant pugui consideri necessaris per a complementar la seva formació general o especialitzada. La dimensió lingüística es reforça amb una assignatura de semàntica i pragmàtica, la dimensió d'aprenentatge es reforça amb una assignatura sobre l'ensenyament de llengües modernes com a primeres o segones llengües, encara que centrada fonamentalment en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera, raó per la qual és imprescindible un nivell de competència molt alt en aquesta llengua i, finalment, la dimensió social i multicultural es reforça amb una assignatura que analitza les polítiques d'immigració en els discursos públics.

Assignatures que conformen la matèria i nombre de crèdits ECTS

 • Semàntica i pragmàtica: 5 ECTS
 • Procediments i habilitats a l'aula: 5 ECTS
 • Els reptes de la interculturalitat: 3 ECTS

 

Matèria 5: Mètodes i eines de recerca

ECTS: 5

Caràcter: Obligatori

Organització temporal: 1r i 2n trimestre

 

Descripció:

Les assignatures que integren aquesta matèria garanteixen que els estudis del discurs i de la comunicació es basin en una metodologia explícita, contemporània i adequada a l'objecte d'estudi. Més enllà dels mètodes tradicionals, com l'anàlisi del contingut i l'anàlisi estadística, l'anàlisi del discurs empra metodologies hermenèutiques, argumentatives i sociocognitives que permeten descriure i observar les dades amb el rigor que un estudi acadèmic requereix. Es treballa també l'ús d'eines i recursos computacionals que faciliten el tractament de corpus  extensos.

Assignatures que conformen la matèria i nombre de crèdits ECTS

 • Corpus i eines informàtiques: 5 ECTS
 • Mètodes de recerca qualitativa: 3 ECTS
 • Argumentació en anàlisi lingüística: 5 ECTS
 • Fonaments dels mètodes qualitatius: de la interpretació al discurs: 9 ECTS
 • Formació en l'activitat investigadora (Assignatura tutoritzada. Obligatòria per als estudiants de la línia de recerca): 10 ECTS