Matèria 0: Discurs i Llenguatge

Descripció:

Les assignatures que integren aquesta matèria són obligatòries per a tots els estudiants. Proporcionen la base lingüística de l'estudi del discurs i faciliten l'adquisició dels termes, conceptes i teories (gramaticals, semàntiques i pragmàtiques) bàsiques per a l'anàlisi de la llengua i el discurs en els seus contextos psicosocials.

Assignatures que conformen la matèria i nombre de crèdits ECTS

 • Lingüística Textual: 5 ECTS
 • Teories de l'Enunciació i Gèneres Orals: 5 ECTS
 • Discurs i Cognició Social: 5 ECTS

 

Matèria 1: Discurs i Comunicació

Descripció:

Les assignatures que integren aquesta matèria proporcionen teories i mètodes d'anàlisis multimodals dels esdeveniments comunicatius. Els gèneres orals es treballen des de les perspectives etnogràfica, conversacional i pragmàtica. Les estructures discursives, siguin verbals o no verbals, s'analitzen en relació amb la funció persuasiva sobre l'opinió pública (construcció de representacions socials), la funció sociopolítica i sociocomercial (efectes de la propaganda i la publicitat), i la funció d'expressió i construcció de les identitats socials que vehiculen. Per tant, les diferents formes que adopten els diferents discursos són observades i analitzades críticament en relació amb les ideologies que expressen i reprodueixen.

Assignatures que conformen la matèria i nombre de crèdits ECTS

 • Comunicació i Interculturalitat (5 ECTS, 2T)
 • Poder i Diversitat de Gènere en els Mitjans de Comunicació (7,5 ECTS, 1T)
 • Estudis Crítics sobre Animals i Mitjans de Comunicació (7,5 ECTS, 2T)
 • Mitjans Digitals, Democràcia i Societat (5 ECTS, 2T)
 • Xarxes, Mitjans i Nous Desafiaments Teòrics (5 ECTS, 2T)
 • Cognició i Adquisició del Llenguatge (5 ECTS, 2T)

 

Matèria 2: Discurs i Societat

Descripció:

Les assignatures que integren aquesta matèria s'interessen, sobretot, per la descripció i l’anàlisi de les funcions i els contextos socials de la llengua i el discurs en interaccions específiques. Les perspectives que s'adopten són fonamentalment sociocognitives i crítiques. Des d'aproximacions teòriques diferents, s'estudia: la competència comunicativa, la (re)producció discursiva de les identitats i del poder social, la pràctica discursiva com (inter)acció social situada, els registres i la variació lingüística i discursiva com a funció del gènere, la classe social, l'etnicitat i l'edat. S’hi treballen també les nocions centrals de la sociolingüística com a variació, diglòssia, bilingüisme, pidgin i criolls. En el marc d'aquests contextos socials, s'analitza especialment el discurs polític i els efectes que té sobre l'opinió pública. La metodologia d'aquestes assignatures sol ser qualitativa com, per exemple, l'anàlisi pragmàtica, l'etnometodològica i la conversacional.

Assignatures que conformen la matèria i nombre de crèdits ECTS

 • Identitats, Diversitat i Convivència Intercultural (6 ECTS, 1T)
 • Gènere, Comunicació i Canvi Social (6 ECTS, 2T)
 • Terminologia, Neologia i Societat (5 ECTS, 2)

 

Matèria 3: Discurs i Aprenentatge

Descripció:

Aquesta matèria presta especial atenció al rol de la llengua i el discurs, tant parlats com escrits, com a objecte d'ensenyament i aprenentatge, en contextos socials i culturals específics. Cobra especial rellevància l'estudi de la lectura i escriptura com a pràctiques 'lletrades' situades en comunitats.

Dins de la perspectiva crítica que caracteritza aquest màster, s'estudia el rol del discurs oral i escrit en la didàctica i la pedagogia, i, molt especialment, les seves funcions en la reproducció de les ideologies dominants. S'hi aborden aspectes com els processos d'aprenentatge de llengües, el multilingüisme escolar, la socialització lingüística i la competència plurilingüe. També es para esment en les interaccions a l'aula i en les estructures i les funcions dels dissenys curriculars.

Assignatures que conformen la matèria i nombre de crèdits ECTS

 • Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca (6 ECTS, 2T)
 • Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura (6 ECTS, 3T)
 • Instrucció de Llengües / Processos d'Aprenentatges de Llengües (5 ECTS, 2T)
 • Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca (6 ECTS, 3T)

 

Matèria 4: Aplicacions a l'Estudi del Discurs

Descripció:

Les assignatures d'aquesta matèria s'orienten a reforçar els continguts que l'estudiant pugui considerar necessaris per complementar la seva formació general o especialitzada.

La dimensió lingüística es reforça amb una assignatura de semàntica i pragmàtica. La dimensió d'aprenentatge es reforça amb una assignatura sobre l'ensenyament de llengües modernes com a primeres o segones llengües, encara que centrada fonamentalment en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera, per la qual cosa es requereix un nivell de competència molt alt en aquesta llengua.

Assignatures que conformen la matèria i nombre de crèdits ECTS

 • Semàntica i Pragmàtica: (5 ECTS, 2T)
 • Procediments i Habilitats a l'Aula: (5 ECTS, 1T)

 

Matèria 5: Mètodes i Eines de Recerca

Descripció:

Les assignatures que integren aquesta matèria garanteixen que els estudis del discurs i de la comunicació es basin en una metodologia explícita, contemporània i adequada a la finalitat de l'estudi. Més enllà dels mètodes tradicionals, com l'anàlisi de contingut i l'anàlisi estadística, l'anàlisi del discurs empra metodologies hermenèutiques, argumentatives i sociocognitives que permeten descriure i observar les dades amb el rigor que un estudi acadèmic requereix. Es treballa també l'ús d'eines i recursos computacionals que faciliten el tractament de corpus extensos.

Assignatures que conformen la matèria i nombre de crèdits ECTS

 • Corpus i Eines Informàtiques (5 ECTS, 1 T)
 • Argumentació en Anàlisi Lingüística (5 ECTS, 2T)
 • Fonaments dels Mètodes Qualitatius (6 ECTS, 1T)
 • Epistemologia i Metodologia de la Recerca en Comunicació (6 ECTS, 1T)
 • Disseny, Planificació i Metodologia de la Recerca (5 ECTS, 1T)
 • Discurs i Comunicació (5 ECTS, 1T)
 • Formació en l'Activitat Investigadora (10 ECTS, 3T)
 
 

Matèria 6: Discurs i Gènere

Descripció:

El màster ofereix la possibilitat d’apropar-se transversalment a l'estudi del gènere des de la comunicació, la societat o l'aprenentatge. D'aquí ve que en cadascuna de les matèries recollides en els apartats 1, 2 i 3 es plantegi una assignatura específica sobre el gènere i la seva relació amb el discurs.

Assignatures que conformen la matèria i nombre de crèdits ECTS

 • Poder i Diversitat de Gènere en els Mitjans de Comunicació (7,5 ECTS, 2T)
 • Gènere, Comunicació i Canvi Social (6 ECTS, 2T)
 • Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca (6 ECTS, 3T)