El màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge és un màster interuniversitari de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que el coordina, i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

L'objectiu principal d'aquest màster és, d'una banda, fomentar la recerca i formar experts en el desenvolupament i l'aplicació de teories, mètodes i pràctiques relacionats amb l'estudi de la llengua en contextos socials, comunicatius i d'aprenentatge; i, de l'altra, contribuir a l'especialització acadèmica en diferents àmbits d'aplicació dels estudis del discurs. En el mòdul d'optatives el programa ofereix assignatures amb objectius i continguts aplicats orientats a reforçar una especialització o a preparar els estudiants per a un doctorat posterior.

Destinataris

El perfil idoni de l'estudiant del màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge és el d'un llicenciat o graduat en l'àmbit del llenguatge, la comunicació social o les ciències socials. En el cas dels candidats que tinguin titulacions en altres àmbits, es valorarà que tinguin experiència en el sector dels mitjans de comunicació, del periodisme o de l'ensenyament de llengües.

Estructura

El màster ofereix dues modalitats: iniciació a la recerca i formació acadèmica avançada.

El pla d'estudis es compon de:

 • Un mòdul comú, que consisteix en tres assignatures obligatòries que proporcionen coneixements i habilitats en l'anàlisi lingüística i discursiva.
 • Un mòdul d'intensificació, en el qual els estudiants poden escollir entre les tres matèries que defineixen el caràcter interdisciplinari del màster: la comunicació, la societat i l'aprenentatge.
 • Un mòdul d'assignatures optatives, que poden reforçar una intensificació o preparar per a un doctorat o una professió posterior.
 • Un mòdul metodològic, en el qual s'ha de triar, com a mínim, una assignatura.
 • Un mòdul de treball individual, que inclou el projecte de recerca i el treball de fi de màster.

Coneixements, habilitats i competències que s'adquiriran

En acabar el màster, els estudiants seran capaços de:

 • Aplicar les principals teories i aproximacions pròpies dels estudis del discurs en les diferents disciplines de les ciències socials i humanes.
 • Analitzar les unitats, les categories, els nivells i altres estructures gramaticals (fonològiques, sintàctiques, semàntiques), pragmàtiques, retòriques, semiòtiques, estilístiques i superestructurals dels principals gèneres orals, escrits i multimodals del discurs com a formes d'ús del llenguatge, de la comunicació i de la interacció.
 • Construir corpus de dades qualitatives extretes de les pràctiques orals i escrites d'una comunitat sociocultural i adquirir criteris d'anàlisi i d'interpretació.
 • Interpretar les principals formes i funcions de comunicació en la societat i els seus efectes sobre els coneixements, les actituds, les ideologies, les normes i els valors públics.
 • Reflexionar de manera crítica sobre el paper del discurs i de la comunicació en la (re)producció de les diferents formes de desigualtat i de dominació en la societat contemporània.  

Sortides professionals

 • Consultoria general i especialitzada per a serveis discursius;
 • periodisme general i especialitzat;
 • publicitat;
 • interacció i comunicació dins i entre les empreses;
 • comunicació i propaganda política;
 • comunicació mèdica i de la salut;
 • comunicació multicultural;
 • mediació social (intercultural, educativa, sanitària, terapèutica, empresarial);
 • educació (gestió de la diversitat cultural i del multilingüisme), i
 • ensenyament de llengües en el seu plantejament comunicatiu i pragmàtic (producció i interpretació de textos i activitats de comunicació oral).

Descripció general

MÀSTER EN ESTUDIS DEL DISCURS: COMUNICACIÓ, SOCIETAT I APRENENTATGE

El Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge de la UPF s'adreça a totes aquelles persones que estiguin interessades en l'anàlisi de l'activitat lingüística i comunicativa des d'una perspectiva multidisciplinària. El contingut del programa s'inscriu en el marc internacional de la 'transdisciplina' dels Estudis del Discurs que es duu a terme en la lingüística, les ciències cognitives i les ciències socials (comunicació, periodisme, sociologia, antropologia, didàctica i ciències polítiques). L'interès prioritari de màster és, d'una banda, fomentar la recerca i formar experts en el desenvolupament i l'aplicació de teories, mètodes i pràctiques en l'àrea multidisciplinària de l'ús de la llengua en el discurs, la comunicació i l'aprenentatge en els diferents contextos socials; i, de l'altra, contribuir a l'especialització acadèmica en distints àmbits d'aplicació dels Estudis del Discurs: consultoria general i especialitzada per a serveis discursius; periodisme general i especialitzat; publicitat; interacció i comunicació dintre i entre les empreses; comunicació i propaganda política; comunicació mèdica i de la salut; comunicació multicultural; mediació social (intercultural, educativa, sanitària, terapèutica, empresarial); traducció; educació (gestió de la diversitat cultural i del multilingüisme), ensenyament de llengües en el seu plantejament comunicatiu i pragmàtic (producció i interpretació de textos i activitats de comunicació oral).

Aspectes organitzatius:

El títol de màster s'obté en superar un mínim de 60 crèdits. Concretament, el programa consta de 5 mòduls: el mòdul general comú format per una matèria que conté dues assignatures; el mòdul d'intensificació format per 3 matèries, cadascuna de les quals conté 4 assignatures; el mòdul optatiu d'ampliació format per una matèria que conté 6 assignatures; el mòdul metodològic, format també per una matèria que conté 3 assignatures; i, per últim, el mòdul de treball individual.

El mòdul comú del programa consisteix en unes assignatures obligatòries que proporcionen coneixements i habilitats en l'anàlisi lingüística del discurs oral i escrit. Aquesta matèria és especialment rellevant per a estudiants que provinguin d'estudis de grau en ciències socials, on no han cursat assignatures de l' àrea de la lingüística. En el mòdul d'intensificació els estudiants poden escollir entre les tres matèries que defineixen el caràcter interdisciplinari del màster: la comunicació, la societat o l' aprenentatge. En el mòdul d'optatives, per garantir l'ús pràctic i social dels coneixements, el programa ofereix assignatures amb objectius i continguts més aplicats que, d'una banda, poden reforçar una intensificació i, de l'altra, preparar aplicacions previstes per a un doctorat o una professió posterior.