El màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge és un màster interuniversitari de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que el coordina, i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

L'objectiu principal d'aquest màster és, d'una banda, fomentar la recerca i formar experts en el desenvolupament i l'aplicació de teories, mètodes i pràctiques relacionats amb l'estudi de la llengua en contextos socials, comunicatius i d'aprenentatge; i, de l'altra, contribuir a l'especialització acadèmica en diferents àmbits d'aplicació dels estudis del discurs. En el mòdul d'optatives el programa ofereix assignatures amb objectius i continguts aplicats orientats a reforçar una especialització o a preparar els estudiants per a un doctorat posterior.
 

Destinataris

El Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge de la UPF s'adreça a totes aquelles persones que estiguin interessades en l'anàlisi de l'activitat lingüística i comunicativa des d'una perspectiva multidisciplinària. El perfil idoni de l'estudiant del màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge és el d'un llicenciat o graduat en l'àmbit del llenguatge, la comunicació social o les ciències socials. En el cas dels candidats que tinguin titulacions en altres àmbits, es valorarà que tinguin experiència en el sector dels mitjans de comunicació, del periodisme o de l'ensenyament de llengües.
 

Estructura

El màster ofereix dues modalitats: iniciació a la recerca i formació acadèmica avançada.

El pla d'estudis es compon de 5 mòduls:

 1. Un mòdul comú, que consisteix en tres assignatures obligatòries que proporcionen coneixements i habilitats en l'anàlisi lingüística de discursos orals i escrits. Aquesta matèria és especialment rellevant per a estudiants que provinguin d'estudis de grau en ciències socials, on no han cursat assignatures de l' àrea de la lingüística.
 2. Un mòdul d'especialització (intensificació) , en el qual els estudiants poden escollir entre les tres matèries que defineixen el caràcter interdisciplinari del màster: la comunicació, la societat o l'aprenentatge.
 3. Un mòdul d'assignatures optatives, amb objectius i continguts més aplicats, que poden reforçar una especialització (intensificació) o preparar per a un doctorat o una professió posterior.
 4. Un mòdul metodològic, en el qual s'ha de triar, com a mínim, una assignatura, per completar l'estudi científic del discurs.
 5. Un mòdul de treball individual, que inclou el projecte de recerca i el treball de fi de màster (TFM).

El títol de màster s'obté en superar un mínim de 60 crèdits.
 

Coneixements, habilitats i competències que s'adquiriran

En acabar el màster, els estudiants seran capaços de:

 • Aplicar les principals teories i aproximacions pròpies dels estudis del discurs en les diferents disciplines de les ciències socials i humanes.
 • Analitzar les unitats, les categories, els nivells i altres estructures gramaticals (fonològiques, sintàctiques, semàntiques), pragmàtiques, retòriques, semiòtiques, estilístiques i superestructurals dels principals gèneres orals, escrits i multimodals del discurs com a formes d'ús del llenguatge, de la comunicació i de la interacció.
 • Construir corpus de dades qualitatives extretes de les pràctiques orals i escrites d'una comunitat sociocultural i adquirir criteris d'anàlisi i d'interpretació.
 • Interpretar les principals formes i funcions de comunicació en la societat i els seus efectes sobre els coneixements, les actituds, les ideologies, les normes i els valors públics.
 • Reflexionar de manera crítica sobre el paper del discurs i de la comunicació en la (re)producció de les diferents formes de desigualtat i de dominació en la societat contemporània. 
   

Sortides professionals

 • Consultoria general i especialitzada per a serveis discursius;
 • periodisme general i especialitzat;
 • publicitat;
 • interacció i comunicació dins i entre les empreses;
 • comunicació i propaganda política;
 • comunicació mèdica i de la salut;
 • comunicació multicultural;
 • mediació social (intercultural, educativa, sanitària, terapèutica, empresarial);
 • educació (gestió de la diversitat cultural i del multilingüisme), i
 • ensenyament de llengües en el seu plantejament comunicatiu i pragmàtic (producció i interpretació de textos i activitats de comunicació oral).

El contingut del programa s'inscriu en el marc internacional de la 'transdisciplina' dels Estudis del Discurs que es duu a terme en la lingüística, les ciències cognitives i les ciències socials (comunicació, periodisme, sociologia, antropologia, didàctica i ciències polítiques). L'interès prioritari de màster és, d'una banda, fomentar la recerca i formar experts en el desenvolupament i l'aplicació de teories, mètodes i pràctiques en l'àrea multidisciplinària de l'ús de la llengua en el discurs, la comunicació i l'aprenentatge en els diferents contextos socials; i, de l'altra, contribuir a l'especialització acadèmica en els diferents àmbits d'aplicació dels Estudis del Discurs esmentats a dalt.
 

Beques i ajuts

Consulta les diferents possibilitats de beques per a màsters a: https://www.upf.edu/web/masterdiscurs/beques-i-ajuts