Matrícula de nou accés

 1.  Informació General
 2.  Documentació a presentar
 3.  Prepara't...
 4.  Matricula't!
Només pels alumnes de nou accés. Si no és el teu cas, adreçat a l'apartat ET TORNES A MATRICULAR?

La documentació que hauràs de lliurar a la secretaria en la data i lloc que t'indiquin, és la següent:

 Títol universitari o resguard d'expedició del títol: Original i fotocòpia.

Es recomana obtenir la documentació amb signatura electrònica per tal de validar-la per mitjans digitals

Els estudiants que hagin cursat estudis oficials a la UPF no cal que lliurin aquest document

 • Màster: estudis de grau
 • Doctorat: estudis de grau i màster
   

 Certificat acadèmic: Original i fotocòpia.

Es recomana obtenir la documentació amb signatura electrònica per tal de validar-la per mitjans digitals

Els estudiants que hagin cursat estudis oficials a la UPF no cal que lliurin aquest document.

 • Màster: estudis de grau
 • Doctorat: estudis de grau i màster
   
Important: Legalització

1. Tingues en compte que si el teu títol i certificat acadèmic no estan expedits per un estat membre de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) o de Suïssa, ambdós documents hauran d'estar legalitzats mitjançant legalització diplomàtica* o Postil·la de la Haia. La legalització l'has de fer en el país on s'hagi expedit el títol universitari i el certificat acadèmic. Aquest tràmit no es pot fer a Barcelona.

* La legalització diplomàtica (en el cas de països que no han signat el Conveni de la Haia) ha de portar SEMPRE el segell de l'ambaixada o del consolat espanyol de la teva ciutat.

2. Els títols i els certificats acadèmics universitaris no emesos en català, castellà, francès, italià, portuguès o anglès han de ser traduïts al castellà, al català o a l'anglès per un traductor jurat.

Els estudiants que hagin cursat les seves titulacions al Regne Unit queden exempts de presentar els documents postil·lats per al curs acadèmic 2021-22.

 DNI, passaport o NIE: Original i fotocòpia.
 

 Exempcions i/o bonificacions (si s'escau).

 1. Si ets estudiant de doctorat i has sol·licitat una beca o n'ets beneficiari, has de presentar una còpia de la sol·licitud de beca o de la credencial de becari, juntament amb l'imprès de sol·licitud de becari/ària condicional.

Si ets estudiant de màster, juntament amb la sol·licitud de becari/ària condicional, has de presentar a la secretaria del màster la credencial de beca de l'any anterior (grau o llicenciatura) o l'acreditació favorable de caràcter econòmic expedida per l'AGAUR (triga uns 10 dies) abans del dia de la matrícula.

L'imprès de becari condicional és un compromís, per part teva, que si la beca de la que ets beneficiari no cobreix l'import total de la teva matrícula o aquesta resulta denegada, quan la universitat et reclami l'import de matrícula corresponent, l'abonaràs en els terminis establerts.

Cal que consulteu els conceptes que cobreix la beca que heu sol·licitat o que ja gaudeixes a la corresponent convocatòria.

b. Si ets beneficiari d'algun tipus de bonificació de matrícula, has de presentar l'original i una còpia del document acreditatiu. 

 

 Altra documentació:

 1. Descarrega't aquesta declaració d'autenticitat de la documentació presentada, i lliura-la juntament amb la resta de documentació aportada per la teva matrícula.
 2. Descarrega't aquesta ordre de domiciliació directa -SEPA- si la forma de pagament de la teva matrícula serà per domiciliació bancària. Aquest document ha d'estar signat pel titular del compte.
   

 Quan haig d'entregar la documentació de matrícula?

La secretaria del teu màster/doctorat t’indicarà en quina data concreta pots portar la documentació. Aquesta data dependrà del moment en que s'iniciïn les classes presencials. Si el teu màster/doctorat és un dels estudis que iniciarà classes presencials a partir del segon trimestre, la documentació l’entregaràs a l’inici del segon trimestre però igualment podràs formalitzar la matrícula en les dates establertes.  

Molt important

Recomanem l'ús de documents amb signatura electrònica amb certificat digital (codi segur de verificació, codis QR, etc) que la teva universitat et pugui facilitar. En aquest cas no caldrà que portis en cap moment els originals i còpies,  simplement els pots enviar per correu electrònic a la teva secretaria (tinguis clar que tenir el  tìtol o certificat acadèmic amb validesa digital no t’eximeix del tràmit de legalització o postil.la de la Haia, si s’escau).