IULATERM (Lèxic, terminologia, discurs especialitzat i enginyeria lingüística) és un grup de recerca de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, creat l'any 1994, en paral·lel a la creació de l'Institut.

Des de l'any 2001, IULATERM té la consideració de grup de recerca consolidat en el Pla de Recerca de Catalunya (20001SGR00273). Amb anterioritat, de 1995 a l'any 2000, els investigadors d'IULATERM van formar part del grup de recerca LATRAL (Lingüística Aplicada al Tractament del Llenguatge), també considerat grup de recerca consolidat en el Pla de Recerca de Catalunya (1995SGR00042, 1996SGR00045, 1998SGR00085, 2000SGR00085).

L'àmbit de recerca d'IULATERM és l'estudi bàsic i aplicat de la terminologia, entesa com el conjunt d'unitats lèxiques que vehiculen coneixement especialitzat en els discursos de les ciències, les tècniques i de les professions, sempre en context comunicatiu real. En aquest sentit, la recerca del grup s'ubica naturalment en matèries de la lingüística com la lexicologia, la morfologia lèxica, la neologia (focalitzada a l'Observatori de Neologia, un grup amb nom específic de la UPF), la sintaxi, la fraseologia, la semàntica, la pragmàtica o l'anàlisi del discurs. La transdisciplinareitat de l'objecte d'estudi es manifesta també per les vinculacions de la recerca del grup amb les ciències cognitives i amb les ciències socials. La recerca aplicada del grup, desenvolupada sobretot pels grups TRL i Latel, es concentra fonamentalment en el disseny i la construcció de recursos lingüístics (corpus textuals, bancs de coneixement, ontologies, bases de dades terminològiques) i d'eines per al processament del llenguatge i per al tractament de la informació (analitzadors, extractors automàtics de terminologia i de neologia, diccionaris computacionals, motors de cerca). La difusió de la Teoria Comunicativa de la Terminologia (Cabré 1999), a través de publicacions i de la celebració cada dos anys de l'Escola Internacional d'Estiu de Terminologia, ha garantit la consolidació del grup IULATERM en el panorama internacional.

IULATERM està format per investigadors doctors i doctorands, alguns dels quals ja estan en el període final de defensa de la tesi doctoral. Des dels inicis d'IULATERM, s'han generat 10 tesis doctorals, vinculades a la recerca del grup i dirigides per alguns dels seus membres. De 1995, els resultats de la recerca del grup han produït un gran nombre de publicacions d'autor (llibres, papers, articles, capítols de llibre), a més de la participació del grup en les publicacions de l'IULA o en projectes lexicogràfics i terminogràfics diversos.

El finançament del grup de recerca prové de programes competitius externs (MCYT, MECD, EU, DURSI) i de contractes de recerca signats amb organismes públics i amb empreses. El grup participa també en les convocatòries d'innovació en la docència, tot procurant establir un lligam entre els estudiants de terminologia de segon cicle i les activitats del tercer cicle i la recerca. IULATERM ha impulsat la signatura de més de 25 convenis de cooperació interuniversitària i organitza periòdicament activitats acadèmiques (congressos internacionals, jornades de recerca, seminaris, cursos de postgrau i cursos online).