Articles de revista

No s'han trobat resultats

2023 (6)

Costa Carreras, Joan. Reflexions i respostes sobre la qualitat lingüística del català. Treballs de sociolingüística catalana 2023; (33).

Costa Carreras, Joan; Amorós Negre, Carla; Pradilla, Miguel Àngel. "Compositionality" in comparative standardology. Dins: Feliu, Francesc (ed.). Desired Language. Languages as objects of national ideology. 1 ed. Amsterdam: John Benjamins; 2023. p. 203-218.

Costa Carreras, Joan; Monteagudo, Henrique; Azkárate, Miren. Estandarología comparada entre lenguas de España: el concepto de estándar en la normativización lingüística académica. Dins: Corbella, Dolores; Dorta, Josefa; Padrón, Rafael (eds.). Perspectives en linguistique et philologie romanes (I et II). 1 ed. Paris: Éditions de Linguistique et de Philologie, Bibliotèque de Linguistique Romane (BiLiRo); 2023. p. 1199-1208.

Zevallos R., Bel N.. Hints on the data for language modeling of synthetic languages with transformers. Dins: Anna Rogers, Jordan Boyd-Graber, Naoaki Okazaki. Proceedins of the 61st Conference of the the Association for Computational Linguistics. 1 ed. Association for Computational Linguistics; 2023. p. 12508-12522.

2022 (28)

Aguado, Mercedes; Bel, Núria. A Corpus of Spanish clinical records annotated for abbreviation identification. Procesamiento del Lenguaje Natural 2022; 68( ): 99-109.

Solivellas, Ivan. Els formants cultes: autonomia o posició fixa. Llengua i Literatura 2022; (32): 49-69.

Costa Carreras, Joan. L'avaluació de la inclusió de lèxic LGTBI al Diccionari de la llengua catalana. Treballs de sociolingüística catalana 2022; (32): 33-51.

Bernal, Elisenda; Freixa, Judit. Anglicismos en los medios de comunicación. Dins: Rodríguez González, Félix. Anglicismos en el español contemporáneo. Una visión panorámica. 1 ed. Peter Lang; 2022. p. 45-64.

Costa Carreras, Joan. Research on language codification. Dins: Pradilla, Miquel Àngel (ed.). Catalan Sociolinguistics. State of the art and future challenges. 1 ed. Amsterdam: John Benjamins; 2022. p. 67-91.

Llopart-Saumell, Elisabet. Diccionarisation and Morphological Variation: the Case of Neologisms Formed by Suffixation. Dins: Freixa, Judit; Guardiola, M. Isabel; Martines, Josep; Montané, Amor (eds.). Category Change. Freixa, Judit; Guardiola, M. Isabel; Martines, Josep; Montané, Amor (eds.). Dictionarization of Catalan Neologisms. 1 ed. Peter Lang International; 2022.

Freixa, Judit. The Dictionarisation of Neologisms: The NADIC as a Model. Dins: Freixa, Judit; Guardiola, M. Isabel; Martines, Josep; Montané, Amor (eds.). Category Change. Freixa, Judit; Guardiola, M. Isabel; Martines, Josep; Montané, Amor (eds.). Dictionarization of Catalan Neologisms. 1 ed. Peter Lang International; 2022. p. 15-40.

Freixa, Judit; Monterrubio, Juan Miguel. Neologicidad y diccionariabilidad: anàlisis de los neologismos con ciber-El proceso neológico. Dins: Bernal, Elisenda; Freixa, Judit; Torner, Sergi (eds.).. La neología del español: del uso al diccionario. 1 ed. Iberoamericana Vervuert; 2022. p. 361-371.

Freixa, Judit. El proceso neológico. Dins: Bernal, Elisenda; Freixa, Judit; Torner, Sergi (eds.).. La neología del español: del uso al diccionario. 1 ed. Iberoamericana Vervuert; 2022. p. 51-71.

Lorente, Mercè. La vitalidad de las lenguas y el cambio léxico. Dins: Bernal, Elisenda; Freixa, Judit; Torner, Sergi (eds.).. La neología del español: del uso al diccionario. 1 ed. Iberoamericana Vervuert; 2022. p. 35-50.