El Gabinet Lingüístic corregeix internament els documents en llengua catalana relacionats amb la docència, amb la gestió i amb l'àmbit institucional que se li trametin. D'acord amb aquest criteri, els documents d'altra naturalesa i els documents redactats en altres llengües es derivaran cap a traductors externs professionals nadius de cada llengua. En aquest cas, però, el cost corresponent anirà sempre a càrrec de la persona o del servei sol·licitant.

El Gabinet Lingüístic no assumeix internament la traducció de cap document, però gestiona totes les traduccions que se li sol·liciten i, en la mesura de les seves possibilitats, en supervisa i en garanteix la qualitat. El cost corresponent a qualsevol traducció és sempre a càrrec de la persona o del servei sol·licitant.