FORMACIÓ BÀSICA    
Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Història Social i Jurídica Contemporània  Historia Social y Jurídica Contemporánea Contemporary Social and Legal History
Introducció a l'Economia  Introducción a la Economía Introduction to Economics 
Dret Constitucional i Europeu  Derecho Constitucional y Europeo Constitutional and European Law 
Dret del Treball I  Derecho del Trabajo I Labour Law I 
Introducció al Dret Privat i de l'Empresa II  Introducción al Derecho Privado y de la Empresa II Introduction to Private and Business Law II
Comptabilitat  Contabilidad Accounting
Sociologia del Treball  Sociología del Trabajo Sociology of Work 
Organització i Mètodes de Treball I  Organización y Métodos de Trabajo I Organisation and Methods of Work I 
Direcció de Persones II  Dirección de Personas II Personnel Management II 
Mètodes Quantitatius d'Investigació Social Métodos Cuantitativos de Investigación Social Quantitative Methods of Social Research
     
FORMACIÓ OBLIGATÒRIA    
Introducció al Dret  Introducción al Derecho Introduction to Law 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a les Ciències Socials Tecnologías de la Información y la Comunicación para las Ciencias Sociales Information and Communication Technologies for the Social Sciences
Introducció al Dret Privat i de l'Empresa I  Introducción al Derecho Privado y de la Empresa I Introduction to Private and Business Law I 
Introducció a la Psicologia  Introducción a la Psicología Introduction to Psychology 
Dret Penal Socioeconòmic  Derecho Penal Socioeconómico Socio-economic Criminal Law 
Dret del Treball II  Derecho del Trabajo II Labour Law II 
Psicologia del Treball  Psicología del Trabajo Psychology of Work 
Direcció de Persones I  Dirección de Personas I Personnel Management I 
Dret Sindical I  Derecho Sindical I Trade Union Law I 
Dret Sindical II Derecho Sindical II Trade Union Law II
Institucions Bàsiques de Dret Administratiu Instituciones Básicas de Derecho Administrativo Basic Institutions of Administrative Law 
Organització i Mètodes de Treball II  Organización y Métodos de Trabajo II Organisation and Methods of Work II 
Dret de la Seguretat Social I  Derecho de la Seguridad Social I Social Security Law I 
Prevenció de Riscos Laborals  Prevención de Riesgos Laborales Occupational Hazards Prevention 
Dret Processal Laboral I  Derecho Procesal Laboral I Procedural Labour Law I 
Dret de la Protecció Social Derecho de la Protección Social Social Welfare Law
Salut Laboral I  Salud Laboral I Occupational Health I 
Dret Processal Laboral II Derecho Procesal Laboral II Procedural Labour Law II
Dret de la Seguretat Social II Derecho de la Seguridad Social II Social Security Law II 
Salut Laboral II  Salud Laboral II Occupational Health II
Dret Tributari Derecho Tributario Tax Law
Tributació Empresarial  Tributación Empresarial Business Taxation 
Règims Especials de la Seguretat Social  Regímenes Especiales de la Seguridad Social Special Social Security Regimes 
Nacionalitat i Estrangeria Nacionalidad y Extranjería Nationality and Immigration
Processos de Negociació Col·lectiva  Procesos de Negociación Colectiva Collective Bargaining Processes