FORMACIÓ OPTATIVA    
Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Dret Local Derecho Local Local Law
Dret Públic de Catalunya Derecho Público de Cataluña Catalan Public Law
Estat i Llibertat de Creences Estado y Libertad de Creencias The State and Freedom of Belief
Dret Constitucional Europeu Derecho Constitucional Europeo European Constitutional Law
Dret dels Sectors Econòmics Regulats Derecho de los Sectores Económicos Regulados Regulated Economic Sectors Law
Dret Judicial Derecho Judicial Judicial Law
Política Criminal Política Criminal Criminal Policy
Dret Penal Econòmic Derecho Penal Económico Economic Criminal Law
Execució de les Sancions Penals: Dret Penitenciari Ejecución de las Sanciones Penales: Derecho Penitenciario The Execution of Penal Sentences: Criminal Law
Dret Penal Juvenil i Sistema d'Eximents Derecho Penal Juvenil y Sistema de Eximentes Juvenile Criminal Law and the Exemptions System
Introducció a la Criminologia Introducción a la Criminología Introduction to Criminology
Prevenció de Riscos Laborals Prevención de Riesgos Laborales Occupational Hazards Prevention
Dret Processal Laboral II Derecho Procesal Laboral II Procedural Labour Law II
Polítiques Legislatives i Plans d'Igualtat Políticas Legislativas y Planes de Igualdad Legislative Policies and Equality Plans
Mobilitat Internacional de Treballadors Movilidad Internacional de Trabajadores International Mobility of Workers
Dret Sancionador del Treball Derecho Sancionador del Trabajo Labour Sanctions Law
Dret Registral Derecho Registral Registry Law
Execució Civil Ejecución Civil Civil Execution
Dret de Família i Successions Internacionals Derecho de Familia y Sucesiones Internacionales Family Law and International Successions
Institucions de Dret Privat Romà Instituciones de Derecho Privado Romano Institutions of Roman Private Law
Economia de l'Empresa Economía de la Empresa Business Economics
Dret del Transport Derecho del Transporte Transport Law
Dret dels Mercats Financers Derecho de los Mercados Financieros Financial Markets Law
Dret Internacional Constitucional Derecho Internacional Constitucional International Constitutional Law
Sistema Internacional Contemporani Sistema Internacional Contemporáneo Contemporary International System
Política Exterior Espanyola Política Exterior Española Spanish Foreign Policy
Dret i Relacions Internacionals d'Àsia Oriental Derecho y Relaciones Internacionales de Asia Oriental Law and International Relations in East Asia
Seguretat i Conflictes Internacionals Seguridad y Conflictos Internacionales Security and International Conflicts
Gestió Pressupostària de l'Administració Gestión Presupuestaria de la Administración Government Budgetary Management
Fiscalitat a Internet Fiscalidad en Internet Internet Taxation
Fiscalitat Local Fiscalidad Local Local Taxation
Relacions de Treball a l'Administració Pública Relaciones de Trabajo en la Administración Pública Labour Relations in the Public Administration
Règims Especials de Seguretat Social Regímenes Especiales de Seguridad Social Special Social Security Regimes
Dret del Medi Ambient Derecho del Medio Ambiente Environmental Law
Dret Mèdic i de la Salut Derecho Médico y de la Salud Medical and Health Law
Dret de la Informació Derecho de la Información Information Law
Nacionalitat, Estrangeria i Ciutadania Europea Nacionalidad, Extranjería y Ciudadanía Europea Nationality, Immigration and European Citizenship
Dret de l'Empresa Familiar Derecho de la Empresa Familiar Family Firm Law
Dret del Comerç Internacional Derecho del Comercio Internacional International Trade Law
Dret Internacional Econòmic Derecho Internacional Económico International Economic Law
Fiscalitat Internacional Fiscalidad Internacional International Taxation
Fiscalitat Empresarial Fiscalidad Empresarial Business Taxation
Institucions Jurídiques Comparades Instituciones Jurídicas Comparadas Comparative Legal Institutions
Matrimonis Religiosos i Dret Canònic Matrimonios Religiosos y Derecho Canónico Religious Marriages and Canon Law
Anàlisi d'Estats Comptables Análisis de Estados Contables Financial Statements Analysis
Introducció a la Comptabilitat Financera Introducción a la Contabilidad Financiera Introduction to Financial Accounting
Metodologia i Raonament Jurídic Metodología y Razonamiento Jurídico Methodology and Legal Reasoning
Història del Dret Català Historia del Derecho Catalán History of Catalan Law
Història del Dret Contemporani Espanyol: Constitucionalisme i Dictadures Historia del Derecho Contemporáneo Español: Constitucionalismo y Dictaduras History of Spanish Contemporary Law: Constitutionalism and Dictatorships
Justícia i Drets Individuals Justicia y Derechos Individuales Justice and Individual Rights
Redacció Jurídica Documental Redacción Jurídica Documental Writing of Legal Documents
Seminari Jurídic Seminario Jurídico Legal Seminar
Teoria i Pràctica de la Negociació Teoría y Práctica de la Negociación Theory and Practice of Negotiation