FORMACIÓ BÀSICA    
Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Introducció als Estudis i a la Ciència Jurídics Introducción a los Estudios y a la Ciencia Jurídicos Introduction to Legal Studies and Science
Teoria del Dret Teoría del Derecho Theory of Law
Organització Constitucional de l'Estat i Fonts del Dret Organización Constitucional del Estado y Fuentes del Derecho Constitutional Organisation of the State and Sources of Law
Història del Dret Historia del Derecho History of Law
Ciència Política Ciencia Política Political Science
Economia i Instruments Analítics per a l'Estudi del Dret Economía e Instrumentos Analíticos para el Estudio del Derecho Economics and Instrumental Tools for Studying Law
Fonaments del Dret Privat i de l'Empresa Fundamentos del Derecho Privado y de la Empresa Fundamentals of Private and Business Law
Dret Internacional Públic Derecho Internacional Público International Public Law
     
FORMACIÓ OBLIGATÒRIA    
Drets i Llibertats Fonamentals Derechos y Libertades Fundamentales Fundamental Rights and Freedoms
Contractes Contratos Contracts
Dret Penal: Part General Derecho Penal: Parte General Criminal Law: General Part
Dret de la Unió Europea Derecho de la Unión Europea European Union Law
Institucions Bàsiques del Dret Administratiu Instituciones Básicas del Derecho Administrativo Basic Institutions of Administrative Law
Propietat i Drets Reals Propiedad y Derechos Reales Property and In Rem Rights
Activitat de les Administracions Actividad de las Administraciones Activity of Administrations
Dret Financer Derecho Financiero Finance Law
Dret Penal: Part Especial Derecho Penal: Parte Especial Criminal Law: Special
Dret Mercantil: Dret de Societats Derecho Mercantil: Derecho de Sociedades Commercial Law: Corporate Law
Dret de Danys Derecho de Daños Law of Damages
Urbanisme i Dret del Territori Urbanismo y Derecho del Territorio Town Planning and Territorial Law
Derecho Mercantil: Dret de la Competència i de la Propietat Industrial i Intel·lectual Derecho Mercantil: Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual Business Law: Antitrust and Industrial and Intellectual Property Law
Dret Col·lectiu del Treball Derecho Colectivo del Trabajo Collective Labour Law 
Dret Tributari Derecho Tributario Tax Law
Dret Individual del Treball i Protecció Social  Derecho Individual del Trabajo y Protección Social Individual Labour and Social Security Law
Legal English Legal English Legal English
Dret de Família Derecho de Familia Family Law
Dret Processal Civil Derecho Procesal Civil Procedural Civil Law
Dret de Successions Derecho de Sucesiones Succession Law
Conflicte de Lleis Conflicto de Leyes Conflict of Laws
Dret Processal Civil Internacional Derecho Procesal Civil Internacional International Civil Procedural Law 
Dret Processal Penal Derecho Procesal Penal Procedural Criminal Law
Dret Mercantil: Dret Concursal Derecho Mercantil: Derecho Concursal Commercial Law: Bankruptcy Law 
Filosofia del Dret Filosofía del Derecho Philosophy of Law
Resolució Alternativa de Conflictes Resolución Alternativa de Conflictos Alternative Dispute Resolution