FORMACIÓ BÀSICA    
Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Introducció a la Ciència Política Introducción a la Ciencia Política Introduction to Political Science
Introducció a la Sociologia  Introducción a la Sociología Introduction to Sociology 
Introducció a la Microeconomia  Introducción a la Microeconomía  Introduction to Microeconomics 
Anàlisi Quantitativa d'Indicadors Socials  Análisis Cuantitativo de Indicadores Sociales Quantitative Analysis of Social Indicators 
Estratificació Social  Estratificación Social Social Stratification 
Psicologia i Psicopatologia  Psicología y Psicopatología  Psychology and Psychopathology 
Dret Penal (Fonaments i Atribució de la Responsabilitat Penal) Derecho Penal (Fundamentos y Atribución de Responsabilidad la Penal)  Criminal Law (Foundations and Attribution of Criminal Responsibility) 
Dret Constitucional i Dret Europeu  Derecho Constitucional y Derecho Europeo Constitutional Law and European Law 
Estadística Estadística Statistics
Ciències Forenses  Ciencias Forenses Forensic Sciences 
     
FORMACIÓ OBLIGATÒRIA    
Nom de l'assignatura    
Introducció a la Criminologia  Introducción a la Criminología Introduction to Criminology 
Teoria del Dret  Teoría del Derecho Theory of Law 
Teories Criminològiques  Teorías Criminológicas Criminological Theories 
Agents i Institucions Públics Agentes e Instituciones Públicos Public Agents and Institutions
Introducció a la Macroeconomia Introducción a la Macroeconomía Introduction to Macroeconomics
Instruments Matemàtics i Informàtics Instrumentos Matemáticos e Informáticos Mathematical and Computing Instruments
Anàlisi de Dades Criminològiques Análisis de Datos Criminológicos Analysis of Criminological Data 
Introducció a la Biomedicina  Introducción a la Biomedicina  Introduction to Biomedicine 
Dret Penal (Exempció i Determinació de la Responsabilitat Penal)  Derecho Penal (Exención y Determinación de la Responsabilidad Penal)  Criminal Law (Exemption and Determination of Criminal Responsibility) 
Estat del Benestar i Protecció Social Estado del Bienestar y Protección Social The Welfare State and Social Security
Problemes Socials Contemporanis  Problemas Sociales Contemporáneos Contemporary Social Problems 
Models Causals  Modelos Causales Causal Models 
Polítiques Públiques de Prevenció Políticas Públicas de Prevención Prevention Public Policies 
Criminalitat Criminalidad Criminality
Tècniques Qualitatives Técnicas Cualitativas Qualitative Techniques
Usos Acadèmics i Terminologia Específica en Anglès  Usos Académicos y Terminología Específica en Inglés  Academic Usage and Specific Terminology in English 
Dret Penal (Classificació dels Delictes)  Derecho Penal (Clasificación de los Delitos) Criminal Law (Classification of Crimes) 
Sistema de Justícia Penal Sistema de Justicia Penal Criminal Justice System
Conductes Addictives i Delinqüència  Conductas Adictivas y Delincuencia  Addictive Behaviour and Crime
Delinqüència i Mitjans de Comunicació  Delincuencia y Medios de Comunicación  Crime and the Media 
Sistema de Penes i Sancions  Sistema de Penas y Sanciones Penalties and Sanctions System
Seguretat Pública i Urbanisme  Seguridad Pública y Urbanismo Public Safety and Town Planning 
Política Criminal Política Criminal Crime Policy
Migracions i Sistema Penal  Migraciones y Sistema Penal Migrations and the Penal System 
Gènere i Sistema Penal Género y Sistema Penal Gender and the Penal System
Sistema Penal Juvenil Sistema Penal Juvenil Juvenile Penal System 
Política Criminal Comparada Política Criminal Comparada Comparative Criminal Policy 
Institucions Comunitàries i Dret Penal Internacional Instituciones Comunitarias y Derecho Penal Internacional Community Institutions and International Criminal Law
Sistemes Penitenciaris  Sistemas Penitenciarios Penitentiary Systems 
Models Policials Modelos Policiales Policing Models