Més enllà de les classes magistrals, l’educació universitària demana també metodologies actives i participatives que situïn l’estudiant al centre del procés d’ensenyament-aprenentatge i el converteixin en una persona crítica, pràctica i reflexiva.