Metodologia docent amb què l'alumne estudia a casa abans de la classe i aprofita l'experiència a l'aula per consolidar els coneixements apresos, mitjançant dinàmiques i casos pràctics. S'inverteix, així, el model anterior en què el professor explicava la teoria a classe i els exercicis pràctics es feien a casa sense ajuda.

Com funciona?

Suposa un canvi en el procediment habitual de la docència universitària. L’estudiant prepara a casa, a través de lectures o vídeos, la part de coneixement memorístic i de comprensió; i a l’aula, amb el docent, es resolen dubtes i s’aplica el coneixement.

Fases o etapes:

  1. Treball individual dels estudiants fora de l’aula
  2. Posada en práctica a l’aula dels conceptes estudiats a casa
  3. Avaluació de l’aprenentatge

Recursos Recursos

Eines Eines

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Classes pràctiques, Classes teòriques, Estudi i treball autònom, individual, Estudi i treball en grup, Seminaris/Tallers

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Totes