Metodologia docent amb què l'alumne estudia a casa abans de la classe i aprofita l'experiència a l'aula per consolidar els coneixements apresos, mitjançant dinàmiques i casos pràctics. S'inverteix, així, el model anterior en què el professor explicava la teoria a classe i els exercicis pràctics es feien a casa sense ajuda.

Com funciona?

Suposa un canvi en el procediment habitual de la docència universitària. L’estudiant prepara a casa, a través de lectures o vídeos, la part de coneixement memorístic i de comprensió; i a l’aula, amb el docent, es resolen dubtes i s’aplica el coneixement.

Fases o etapes:

  1. Treball individual dels estudiants fora de l’aula
  2. Posada en práctica a l’aula dels conceptes estudiats a casa
  3. Avaluació de l’aprenentatge

Recursos

Eines

Activitat Multimèdia de Kaltura

Autogravació (Kaltura Capture)

Enquesta

Fòrum

Fòrum avançat

Glossari

Llibre

Lliçó

Mahara

Nearpod

Pàgina

Pujar un vídeo

Qüestionari d'avaluació

Sondeig

Taller

Tasca

Tasca de Turnitin

URL

Videoconferència (eina externa-Collaborate)

Wiki

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Classes pràctiques, Classes teòriques, Estudi i treball autònom, individual, Estudi i treball en grup, Seminaris/Tallers

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Totes