Metodologia de treball amb què l'estudiant es fa responsable del seu propi aprenentatge investigant i solucionant una hipòtesi plantejada pel docent.

Com funciona?

L’Aprenentatge Orientat a Projectes (AOP) consisteix a organitzar els aprenentatges d’una assignatura o d'un tema al voltant d’un repte: la creació d’un projecte. Aquest projecte està basat en una situació real relacionada amb el futur professional dels estudiants i, normalment, es fa en grup.

L’aprenentatge és pràctic i inductiu, el professor/a va introduint el coneixement en funció de les dificultats o desenvolupament dels projectes.

Fases o etapes:

  1. Presentació del repte
  2. Creació del grup
  3. Anàlisi del repte
  4. Resolució del repte
  5. Elaboració del projecte
  6. Presentació del projecte

Recursos Recursos

Eines Eines

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Classes pràctiques, Classes teòriques, Estudi i treball autònom, individual, Estudi i treball en grup, Seminaris/Tallers

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Totes