Metodologia d'aprenentatge amb què el docent planteja un problema real als estudiants i els ajuda a investigar-ne la resposta deixant que siguin ells mateixos els que trobin la solució.

Com funciona?

L’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) és una metodologia d'aprenentatge actiu. Fomenta que l’estudiant arribi al coneixement per si mateix amb l’ajut dels seus companys i companyes i un professor/a com a mentor.

L’ABP es basa en situacions reals (problemes) com a punt de partida i segueix un procés definit, sumatiu, progressiu que, un cop finalitza, pot tornar a començar amb noves preguntes generades durant el seu desenvolupament.

Fases o etapes:

  1. Presentació de la pregunta, problema o repte
  2. Cerca i processament de la informació
  3. Resolució de la pregunta, problema o repte
  4. Elaboració del producte final
  5. Avaluació del procés i dels producte
  6. Difusió
  7. Reinici del cercle de treball amb les noves preguntes, si cal

 

Recursos Recursos

Eines Eines

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Classes pràctiques, Classes teòriques, Estudi i treball autònom, individual, Estudi i treball en grup, Seminaris/Tallers

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Totes