Element distintiu del model EDvolució, el Passaport UPF és un instrument diferenciador del conjunt d’estudiants de la Universitat a través del qual podran mostrar les habilitats, les competències i els coneixements adquirits al llarg dels seus estudis en el marc de les múltiples activitats formatives que ofereix la UPF. Està previst que el programa Passaport UPF es comenci a aplicar a partir del curs 2020-2021.

 

Objectius:

El Passaport UPF i els seus components parteixen de la constatació que cada estudiant té un potencial enorme de transformació i, de manera general, persegueixen els objectius següents: 

 • Reforçar el procés d’aprenentatge dels estudiants de grau de la UPF amb una oferta singular innovadora, engrescadora, capaç de fomentar el pensament crític i amb una clara vocació pràctica.
 • Donar visibilitat a algunes de les competències i habilitats que desenvolupen els estudiants i que sovint queden amagades en els mateixos expedients.
 • Superar les rigideses que dificulten l’actualització i el reconeixement dels continguts associats als diferents estudis de grau.
 • Constituir un tret diferenciador de la UPF que ajudi els estudiants en el procés d’incorporació al món professional.
 • Contribuir a la construcció d’una comunitat universitària més oberta, més dinàmica i més compromesa amb la societat que l’envolta.

En definitiva, el Passaport UPF busca obrir noves portes i camins al conjunt dels estudiants, i facilitar-los el seu viatge dins i fora de la Universitat.

 

El Passaport UPF consta de:

 • L’expedient acadèmic: conjunt de dades personals i acadèmiques en què es reflecteix la trajectòria dels estudiants al pla d'estudis corresponent
 • Els visats UPF: aquests visats serviran per aprofundir en l’assoliment d’algunes de les competències transversals i altres continguts, i, en paral·lel, fomentaran altres capacitats i habilitats
 • L’acreditació d’una tercera llengua: els estudiants de grau que han iniciat els estudis el curs 2018-2019 i posteriors han d'acreditar, en acabar-los, el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes a les PAU, amb un nivell equivalent al B2 del Marc Europeu Comú de referència per a les Llengües (MECR).
 • Els mínors UPF: el mínor és una formació complementària i opcional, adreçada als estudiants de la UPF, que permet adquirir unes competències concretes d’una àrea de coneixement diferent de la que constitueix el nucli principal dels seus estudis.
 • La formació contínua: els programes o les activitats formatives que complementen l’aprenentatge dels estudiants al llarg de tot el grau.
 • Altres activitats: la participació en accions de voluntariat, esports, cultura, etc. que no quedin recollides en algun dels visats.