Visualització del contingut web

Composició i organització

  • El Ple podrà crear una Comissió Permanent, integrada pel president o presidenta, els presidents o presidentes de les comissions, el  secretari o secretària i un membre del ple representant del Consell de Govern de la Universitat.
  • La presidència del ple i de la comissió permanent correspon al president o presidenta del Consell Social.
  • La comissió permanent del ple es reunirà quan ho determini el president o presidenta del Consell, i només podrà adoptar acords sobre aquells assumptes de màxima urgència; de tots els seus acords se n'haurà d'informar i s'hauran de ratificar en la sessió del ple immediatament posterior.