Segons la tipologia d’usuari distingim:

Les sol·licituds de consulta i de préstec s’han d’ajustar als criteris següents:

  1. Les peticions de consulta o de préstec dels documents sol·licitats s’han de formalitzar mitjançant el formulari establert.
  2. Pel que fa a la consulta i al préstec d'expedients produïts per un altre servei o unitat diferents del sol·licitant, es requereix una autorització expressa del cap de servei o de la unitat productora.
  3. La sol·licitud de consulta i de préstec de documents s'ha d’ajustar als procediments i a les característiques establertes; el seu incompliment pot ser motiu de desestimació de la sol·licitud esmentada.
  4. Els expedients retornats han de mantenir les mateixes característiques d'ordenació, d’integritat i de conservació en les quals hagin estat lliurades a la unitat sol·licitant per a la seva consulta. En cas contrari, no se n’acceptarà la devolució fins que es considerin restituïts l'ordre i les condicions que tenien en el moment del lliurament.
  5. El termini ordinari del préstec de documents es fixa en un mes, prorrogable tantes vegades com es consideri necessari mitjançant les sol·licituds corresponents. Fins i tot, en cas necessari i si escau, se'n pot sol·licitar el retorn a l'oficina productorat. En cap cas, el préstec no es considera indefinit.
  6. Els préstecs sempre s’han de fer a partir d'expedients sencers; mai no se serviran parts d'expedients o de documents solts d'una unitat documental.
  7. La documentació en préstec no sortirà dels serveis i de les unitats acadèmiques i administratives de la Universitat, per raons de seguretat i de conservació, llevat dels expedients que siguin sol·licitats per l'Administració de Justícia o per un organisme públic, sempre que se'n dipositi una còpia a l'Arxiu Administratiu.