L’Arxiu es fa càrrec de la custòdia i conservació de tota la documentació transferida, que resta a disposició dels usuaris per a la seva consulta i préstec en els termes establerts pel reglament de l’Arxiu, aprovat per Acord de la Junta de Govern de 2 de desembre de 1999 i segons els principis generals que sobre l'accés a la documentació regeixen a l'administració pública, sens perjudici de les restriccions definides en la llei o les que es puguin establir per raons de conservació.

L’Arxiu posa a disposició de tota persona interessada, ja sigui o no personal de la UPF, la possibilitat de consultar tota la documentació que custodia. A part de la documentació de caràcter administratiu i/o acadèmic, l’Arxiu disposa d’un ampli fons audiovisual i fotogràfic.