L'Arxiu està constituït pel conjunt de documents i d'expedients de qualsevol naturalesa o suport, produïts o rebuts per la Universitat o per qualsevol persona adscrita a ella, en exercici de les seves funcions, que en acabar la seva tramitació administrativa són transferits al dipòsit dels documents amb la finalitat de ser conservats pel seu valor administratiu, informatiu o legal. Constitueixen aquest fons els documents de la naturalesa següent:

 • Documents constitutius de la Universitat i de creació de les unitats acadèmiques i administratives.
 • Documents dels òrgans de govern i de representació de la Universitat.
 • Expedients de l’organització administrativa de la Universitat i del sistema de qualitat.
 • Expedients i reportatges audiovisuals dels actes institucionals i les persones relacionades.
 • Publicacions institucionals i memòries d’activitats.
 • Expedients de selecció de personal i provisió dels llocs de treball.
 • Expedients de personal.
 • Documents de retribucions i remuneració del personal.
 • Expedients de formació i desenvolupament del personal.
 • Documents sobre la prevenció de riscos laborals.
 • Documents de gestió econòmica i pressupostària de la Universitat.
 • Expedients de contractació pública.
 • Projectes d’obra i de construcció i adequació dels béns immobles.
 • Expedients de gestió, ús i manteniment del béns mobles i immobles de la universitat.
 • Documents del desenvolupament normatiu i/o jurídic dels diferents àmbits de la UPF.
 • Convenis.
 • Documents de sistemes i procediments d’accés a la universitat.
 • Expedients acadèmics dels estudiants.
 • Expedients de beques i ajuts a l’estudi.
 • Expedició de títols universitaris.
 • Expedients de les activitats culturals, esportives i socials de la comunitat universitària.
 • Documents de la programació universitària i dels diferents estudis.
 • Documents d’organització de la docència i l’avaluació acadèmica.
 • Actes de qualificació.
 • Tesis doctorals.
 • Expedients de recerca i transferència de tecnologia.
 • Expedients d’avaluació de la recerca.