L'Arxiu està constituït pel conjunt de documents i d'expedients de qualsevol naturalesa o suport, produïts o rebuts per la Universitat o per qualsevol persona adscrita a ella, en exercici de les seves funcions, que en acabar la seva tramitació administrativa són transferits al dipòsit dels documents semiactiu amb la finalitat de ser conservats pel seu valor administratiu, informatiu o legal. Constitueixen aquest fons els documents de la naturalesa següent:

  • Documents dels òrgans de govern de la Universitat, exceptuant aquells que romanen sota la custòdia de la Secretaria corresponent.
  • Documents del desenvolupament normatiu i/o jurídic dels diferents àmbits de la UPF.
  • Correspondència i escrits dels diferents òrgans i càrrecs acadèmics.
  • Expedients acadèmics dels estudiants -Documents del pressupost de la Universitat.
  • Expedients de personal (docent i d'Administració i Serveis).
  • Documents de la programació universitària i dels diferents estudis.
  • Publicacions institucionals i memòries.
  • Expedients de recerca.
  • I tots aquells documents i expedients que reflecteixen les activitats de la Universitat i dels seus membres.
  • Fons audiovisual: imatges fixes i en moviment dels principals actes i persones relacionades amb la vida universitària (Reportatges fotogràfics: 1566 i cintes de vídeo:557).