La documentació de la Universitat Pompeu Fabra està subjecta a uns períodes específics de tramitació i de consulta i, com a conseqüència, resta supeditada a uns terminis de retenció o d’eliminació atès el seu valor temporal o permanent. 

D'acord amb la normativa legal vigent, tots els titulars de documents públics han de disposar d'un registre de destrucció de documents (Art. 12.1 del Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents) que han de fer públic en compliment de les obligacions de transparència (Art. 35.b de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents).

Segons aquests requisits la Universitat Pompeu Fabra elabora i publica el registre de anual de documentació que ha estat objecte de destrucció en aplicació de les taules d'accés, avaluació i tria documental proposades per la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) i de la normativa pròpia desenvolupada en aquesta matèria d'acord amb l'autonomia que se li reconeix.

El Registre d’eliminació de la documentació de la Universitat Pompeu Fabra recull el conjunt de tota la documentació administrativa eliminada de tal manera que inclou tant la documentació pertanyent a procediments tancats que ha complert els terminis de conservació estipulats, com aquella documentació de treball (esborranys, còpies, etc.) que ha de ser destruïda de manera segura amb l'objectiu de garantir la confidencialitat de la informació i la protecció de les dades que pogués contenir.

La gestió i el control dels procediments d'eliminació de documents són responsabilitat de l'Arxiu de la Universitat, adscrit a Secretaria General.