IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Consell Social

  • Presidenta: Montserrat Vendrell Rius

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè
Carrer de la Mercè 12
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 30
Fax: 93 542 20 34
A/e: [email protected]
Web: https://www.upf.edu/web/consell-social

Funcions

Segons la LUC, corresponen al president o presidenta del Consell Social les funcions següents:

  • Dirigir el Consell i representar-lo en tots els òrgans i institucions procedents, tant de dret públic com de dret privat.
  • Convocar i presidir les sessions del ple i, si escau, de les comissions, i dirigir-ne i ordenar-ne els debats.
  • Comunicar al rector o rectora de la Universitat els acords presos pel ple i per les comissions, per a la seva execució.
  • Fer el seguiment dels acords del Consell Social i, en general, del desenvolupament del treball de les comissions, les ponències i les comissions assessores.
  • Proposar al ple el nomenament i la revocació dels presidents de les comissions, dels ponents, del president o presidenta i del secretari o secretària de les comissions assessores i la designació dels membres del Consell Social que, si és el cas, hagin de formar part d'altres òrgans i institucions.
  • Nomenar i separar el secretari o secretària del Consell.
  • Qualsevol altra funció pròpia de la presidència d'un òrgan col·legiat, i les que es deriven de la Llei, 1/2003, de 19 de febrer; dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra; d'aquest reglament, i de la resta de normativa vigent aplicable.

Nota biogràfica

Montserrat Vendrell Rius, nomenada presidenta del Consell Social de la UPF pel govern de la Generalitat, en el mes de març del 2019, és sòcia d’Alta Life Sciences, un fons de capital risc amb seu a Barcelona que inverteix en empreses de ciències de la vida. Anteriorment ha estat directora general de Biocat, del Parc Científic de Barcelona i del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

És doctora en biologia per la UB (1991) i te una estada post-doctoral a Hoffmann La Roche (NJ, EUA, 1992-1994) i al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC, 1995-1997). És màster en Comunicació Científica per la Barcelona School of Management-UPF (1997), Programa de Direcció General (PDG) per l’IESE (2007) i Promociona per ESADE (2015).
Actualment, també és presidenta de la Comissió Executiva de la Fundació Pasqual Maragall i membre de la Junta Directiva del RACC.