Visiting Students

Regulations governing the rules for visiting students
(Agreement of the Board of Governors of 30 May 2007)

Enrolment

Normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matriculació en ensenyaments oficials
(Acord del Consell de Govern de 26 de gener de 2011, modificat per acord del Consell de Govern de 2 de juliol del 2014)

External Practices

Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la UPF
(Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012, modificat per Acords del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012 i 20 de març del 2013)

Academic Transcripts

Regulations governing grades and assessment of academic transcripts
(Resolution of the Board of Governors dated 16 June 2004)