Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012, modificat per acords del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012, de 20 de març del 2013 i d'1 de juliol del 2015


Article 1. Objecte

L'objecte d'aquesta normativa és regular les pràctiques externes que desenvolupin els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra en el marc de la seva formació acadèmica.

A aquest efecte, per estudiant s'entén tota persona que cursi ensenyaments oficials en qualsevol dels tres cicles universitaris, ensenyaments de formació contínua o altres estudis que ofereixi aquesta universitat o els centres que hi estiguin adscrits, així com els estudiants d'altres universitats espanyoles o estrangeres que, en virtut de programes de mobilitat acadèmica o de convenis establerts, estiguin cursant estudis a la Universitat o centres adscrits.

 

Article 2. Concepte

2.1. Per pràctiques externes s'entén l'acció formativa desenvolupada pels estudiants i supervisada per la Universitat amb l'objectiu d'aplicar i complementar els coneixements adquirits amb la formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en el qual exercirà la seva activitat un cop titulat i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.

2.2. Les pràctiques externes es poden desenvolupar en unitats acadèmiques o administratives de la mateixa universitat o en entitats col·laboradores, ja siguin entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres.

La Universitat Pompeu Fabra també pot actuar com a entitat receptora d'estudiants de pràctiques, i aplica el que disposa aquesta normativa.

 

Article 3. Modalitats

3.1. Les pràctiques acadèmiques externes poden ser curriculars i extracurriculars.

3.2. Són pràctiques curriculars les que figuren als plans d'estudis amb la corresponent assignació de crèdits i amb independència del seu caire obligatori o optatiu.

3.3. Són pràctiques extracurriculars aquelles que els estudiants poden fer amb caràcter voluntari en el transcurs dels estudis i que no formen part del corresponent pla d'estudis.

 

Article 4. Requisits d'accés

4.1. Per fer pràctiques externes, els estudiants han de complir els requisits següents:

- Estar matriculats a l'ensenyament universitari al qual es vinculen les competències bàsiques que s'han d'adquirir amb la realització de les pràctiques.

- En cas de pràctiques curriculars, estar matriculats a l'assignatura vinculada, segons el pla d'estudis de què es tracti.

- No mantenir cap relació contractual amb l'entitat col·laboradora o, en el seu cas, la mateixa Universitat, on es faran les pràctiques.

4.2. Excepcionalment, quan l'estudiant vulgui desenvolupar les pràctiques en una entitat amb la qual ja tingui establerta una relació prèvia de caràcter laboral o similar, o en la qual mantingui una relació de parentiu fins a segon grau amb algun directiu o amb el tutor extern, els degans o directors de centre o departament, segons escaigui, poden autoritzar la realització de les pràctiques externes, prèvia verificació de la realitat i qualitat de les pràctiques. A aquest efecte, els estudiants han de presentar un document que reculli les característiques d'aquesta relació.

 

Article 5. Assignació dels estudiants

5.1. Correspon als degans o directors de centre o als directors dels departaments, o professor en qui deleguin, establir els criteris que s'han d'aplicar per permetre una priorització adequada per a l'assignació d'estudiants en la realització de pràctiques, un dels quals és la nota mitjana de l'expedient acadèmic. En qualsevol cas, aquests criteris s'han de publicar amb anterioritat al procés d'assignació de les pràctiques.

5.2. En tot cas, cal donar prioritat als estudiants que fan pràctiques curriculars davant d'aquells que sol·liciten pràctiques extracurriculars.

 

Article 6. Formalització

6.1. Per fer pràctiques externes per part dels estudiants, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa subscrit entre la Universitat i l'entitat col·laboradora que aculli els estudiants, sense perjudici de la possibilitat de reconeixement regulada a l'article 11.

6.1.1. En aquest conveni de cooperació educativa hi han de figurar les dades següents:

- Nom de les entitats signants.

- Nom i representació amb què actuen les persones signants. En nom de la Universitat Pompeu Fabra, el conveni serà subscrit pels degans o directors de centre, o els directors de departament. Si la gestió és assumida per una entitat vinculada a la Universitat, el conveni serà subscrit pel representant legal de l'entitat vinculada referida.

- Condicions genèriques de les pràctiques.

-Règim de permisos dels estudiants.

- Règim d'assegurances d'accidents i responsabilitat civil, si escau.

- Protecció de dades de l'estudiant.

- Vigència del conveni, causes d'extinció i condicions de rescissió anticipada en cas d'incompliment del conveni.

- Règim de resolució dels eventuals conflictes que sorgeixin en el desenvolupament de les pràctiques.

- Forma de reconeixement, per part de la Universitat, de la tasca dels tutors de les entitats col·laboradores.

6.1.2. Així mateix, amb ocasió de cada acolliment en pràctiques per part d'una entitat col·laboradora, se subscriurà un document complementari al conveni de cooperació educativa, que s'adjuntarà com a annex i serà signat pel representant de l'entitat col·laboradora, el degà o degana o director o directora del centre o el director o directora del departament i per l'estudiant.

En aquest annex, s'hi reflectiran les condicions particulars de les pràctiques. Concretament, hi han de figurar les dades següents:

- Nom de l'estudiant.

- Modalitat de les pràctiques (curriculars o extracurriculars).

- Projecte formatiu.

- Pla de seguiment de les pràctiques (amb indicació de l'obligatorietat d'elaboració d'una memòria final per part de l'estudiant).

- Durada, horari i període de realització.

- Lloc de realització.

- Designació dels tutors per part d'ambdues entitats.

- Valoració en crèdits, si escau.

- Criteris d'avaluació.

- Quantia i forma de pagament dels ajuts a l'estudi, si escau.

- Quantia i forma de pagament de despeses de gestió a la Universitat o l'entitat vinculada, si escau.

- Compromisos de l'estudiant.

- Especificació que la realització de pràctiques no implica la constitució de cap vincle laboral entre l'entitat i l'estudiant.

6.2. Quan la Universitat Pompeu Fabra actuï com a entitat receptora d'estudiants de pràctiques procedents d'altres universitats, la signatura del conveni correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de docència i ordenació acadèmica o al de postgrau segons pertoqui.

6.3. En el cas d'estudiants que realitzin pràctiques a la pròpia Universitat Pompeu Fabra, la formalització de les pràctiques no es pot fer mitjançant un conveni de cooperació educativa, sinó que s'ha de dur a terme mitjançant la signatura d'una autorització, d'acord amb les condicions que s'estableixin en cada cas. 

La signatura de l'autorització per a la realització de pràctiques a la pròpia Universitat correspon al vicerector competent en matèria de docència i ordenació acadèmica o al de postgrau, segons pertoqui.

Als efectes d'establir les condicions de realització de les pràctiques, a cada autorització s'ha d'adjuntar un annex, signat pel responsable del centre, departament o unitat administrativa receptora i en tot cas per l'estudiant, en el qual s'han de recollir les dades enumerades en el punt 6.1.2 d'aquesta normativa.

6.4. L'oferta de places per a pràctiques extracurriculars a la pròpia Universitat es podrà vehicular per mitjà d'una convocatòria pública, la qual serà gestionada per la unitat que designi el gerent de la Universitat. En aquest cas, la signatura de l'autorització a què es refereix l'article 6.3 correspon al vicerector competent en matèria d'estudiants.

 

Article 7. Tutoria

7.1. Tutors 

Per vetllar pel desenvolupament de les pràctiques, l'entitat, per una banda, i la Universitat, per l'altra, designaran respectivament un tutor, els quals actuaran coordinadament.

En el primer cas, el tutor s'ha de correspondre amb un empleat amb formació qualificada i adequada als objectius de la pràctica i del projecte formatiu. En aquest document se'l designa com a tutor extern.

Per part de la Universitat, el tutor - que en aquest document  se'l designa com a tutor acadèmic- ha de ser designat pel degà o degana o director o directora de centre o departament i ha de reunir les condicions següents:

-   En el cas de pràctiques curriculars, ha de ser un professor o professora de la Universitat, preferentment del propi centre, departament o altres estructures acadèmiques on es trobi matriculat l'estudiant i, en tot cas, afí a l'ensenyament al qual es vincula la pràctica.

-    En el cas de pràctiques extracurriculars, ha de ser preferentment un professor o professora de la Universitat que imparteixi docència a la mateixa branca de coneixement de l'ensenyament cursat.

Excepcionalment, en el cas previst a l'article 6.4, el tutor acadèmic pot ser designat pel vicerector competent en matèria d'estudiants.

7.2. Funcions dels tutors

Els tutors han de desenvolupar, de manera coordinada, les funcions següents:

- Elaborar el projecte formatiu.

- Fer-ne el seguiment i verificar-ne l'aprofitament.

- Assessorar i donar suport a l'estudiant en els aspectes relacionats amb les pràctiques.

En el cas del tutor extern, ha d'elaborar un informe final i remetre'l al tutor o tutora acadèmic, en els termes que preveu l'article 13 del Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre. Així mateix, quan així es prevegi de manera expressa en el document annex al conveni de cooperació educativa, també podrà elaborar un informe intermedi de seguiment, en la manera com es determini.

En el cas del tutor acadèmic, és l'encarregat d'avaluar les pràctiques i autoritzar les modificacions que s'introdueixin en el projecte formatiu. La designació implica el reconeixement de la dedicació docent que la Universitat aprovi.

 

Article 8. Projecte formatiu

Els tutors externs i els tutors acadèmics han d'elaborar un projecte formatiu que concreti els objectius educatius i les activitats professionals que s'han de desenvolupar. El objectius s'han d'establir tenint en compte les competències bàsiques, genèriques, i en el seu cas, específiques, que hagi d'adquirir l'estudiant.

 

Article 9. Durada i període de realització

9.1. Les pràctiques curriculars tenen la durada prevista al seu pla d'estudis, atenent l'equivalència establerta per al crèdit ECTS.

9.2. Les pràctiques extracurriculars tenen una dedicació màxima de 800 hores anuals. Excepcionalment, els degans o directors de centre o de departament poden autoritzar una dedicació superior.

9.3. Les pràctiques extracurriculars s'han d'assignar preferentment per al període no lectiu o per a la franja horària que millor permeti la compatibilitat amb els estudis.

 

Article 10. Avaluació

10.1. En finalitzar les pràctiques, els estudiants han d'elaborar una memòria final, en els termes que preveu l'article 14 del Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre. Quan així ho prevegi expressament el document annex al conveni de cooperació educativa o  l'autorització a que fa referència l'article 6.3, també podran elaborar un informe de seguiment intermedi.

10.2. Correspon al tutor acadèmic l'avaluació final de les pràctiques acadèmiques externes, d'acord amb els criteris d'avaluació que s'incloguin en el document annex esmentat i prenent en consideració l'opinió del tutor extern.

10.3. La qualificació de les pràctiques curriculars s'ha d'adequar a la general prevista per a les assignatures del pla d'estudis, que està establerta pel Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre.

La qualificació de les pràctiques extracurriculars és d'apte/apta o no apte/apta.

 

Article 11. Reconeixement d'activitat professional

11.1. Els estudiants que acreditin una experiència professional en un camp relacionat amb els seus estudis poden tenir reconeixement com a pràctiques curriculars.

L'estudiant ha d'aportar un informe en el qual s'especifiquin les tasques, les funcions desenvolupades, les hores de dedicació i el calendari, juntament amb els pertinents justificants que acreditin l'experiència professional.

11.2. Pel que fa als estudis de grau, correspon a la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics establir els criteris generals i als degans o directors de centre, resoldre les sol·licituds.

La tramitació del reconeixement d'activitat professional s'ha de fer d'acord amb el previst a la Normativa Acadèmica dels Ensenyaments de Grau.

11.3. Pel que fa als estudis de postgrau, correspon a la Comissió del Programa Oficial de Postgrau establir els criteris generals i als directors de departament, resoldre les sol·licituds previ informe del coordinador o coordinadora del màster corresponent.

La tramitació del reconeixement d'activitat professional s'ha de fer d'acord amb el previst a les Normes Acadèmiques dels Màsters Oficials.

 

Article 12. Reconeixement acadèmic i acreditació

12.1. Estudiant

En finalitzar les pràctiques amb aprofitament, l'entitat externa expedirà un certificat a l'estudiant en el qual com a mínim consti l'orientació de les pràctiques, el nombre d'hores i el període de realització.

Així mateix, la Universitat expedirà un certificat acreditatiu de les pràctiques, que ha de contenir, com a mínim, els aspectes relacionats a l'article 16 del Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre.

12.2. Tutor extern

La Universitat acreditarà la col·laboració dels tutors externs, sempre que aquests ho sol·licitin prèviament.

Correspon a la Universitat o a l'entitat gestora de pràctiques expedir l'acreditació, en la qual han de figurar, com a mínim, les característiques de la col·laboració, els estudis en què s'ha desenvolupat, el nombre d'estudiants tutoritzats i el total d'hores tutoritzades.

 

Article 13. Gestió

La Universitat pot encarregar la gestió de les pràctiques acadèmiques externes a la Fundació UPF o a una entitat vinculada a la Universitat, sense perjudici de comptar amb la col·laboració de les secretaries dels centres o dels departaments.

 

Article 14. Règim econòmic i d'assegurances

14.1 Contraprestació econòmica

Per cada pràctica, les entitats col·laboradores han de satisfer a la Universitat Pompeu Fabra o, si escau, a l'entitat a qui la Universitat tingui encarregada la gestió, la quantitat que aprovi anualment el Consell Social, en concepte de despeses de gestió dels convenis.

Així mateix, el document annex al conveni ha de recollir, si escau, la quantitat en concepte d'ajut a l'estudi que rebrà l'estudiant, que no pot ser inferior a la quantitat que aprovi anualment el Consell Social. L'abonament es farà directament a l'estudiant. L'ajut a l'estudi tindrà caràcter d'obligatorietat en les pràctiques extracurriculars.

En les pràctiques extracurriculars, excepcionalment, el rector o rectora pot eximir les entitats col·laboradores del pagament de les despeses de gestió així com de l'ajut a l'estudi quan concorrin circumstàncies socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho aconsellin. En les pràctiques curriculars aquesta exempció tindrà lloc a sol·licitud del degà o degana responsable dels estudis.

14.2. Assegurances

En el desenvolupament de les pràctiques, els estudiants estaran coberts per les prestacions de l'assegurança escolar.

En els casos d'estudiants que no compleixin els requisits per gaudir de l'assegurança escolar, han de subscriure una assegurança privada que cobreixi les mateixes prestacions.

Així mateix, els estudiants tindran coberta la responsabilitat civil en què puguin incórrer en el desenvolupament de les pràctiques, en mèrits de la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva que tingui subscrita la Universitat.

Si les entitats receptores requereixen algun altre tipus d'assegurança, aquesta serà sempre a càrrec de l'estudiant. Aquesta obligació quedarà reflectida en el conveni o en el seu document annex.

 

Article 15. Situacions d'abandonament injustificat

L'estudiant que abandoni la seva estada de pràctiques  sense motiu suficientment justificat no podrà fer una altra estada de pràctiques durant el mateix curs acadèmic, tant si aquestes són curriculars com si són extracurriculars. Serà competència del degà o director corresponent, un cop escoltat l'estudiant, valorar si l'abandonament ha estat degut a causes justificades i, per tant, si l'estudiant té dret a realitzar un altre període de pràctiques durant el mateix curs acadèmic o no.

 

Disposició addicional única. Particularitats del règim de les pràctiques extracurriculars per a estudiants de màster i de doctorat

Les pràctiques consistents en activitats de col·laboració amb la docència i la recerca, adreçades als estudiants de màster universitari i de doctorat de la Universitat Pompeu Fabra i que tenen per objecte iniciar aquests estudiants en aquestes activitats com a complement a la seva formació, es regeixen per un règim especial:

1. Els estudiants de màster universitari o de doctorat de la Universitat Pompeu Fabra que vulguin acollir-se a la modalitat de pràctiques d'assistència a la docència poden sol·licitar la realització d'aquest tipus de pràctiques des del mateix moment de la inscripció, juntament amb la sol·licitud d'admissió al postgrau corresponent.

2. Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de professorat aprovar el nombre màxim de places de pràctiques d'assistència a la docència que pot atorgar cada departament.

3. Correspon als directors de departament:

a) Vetllar per tal que en la difusió del programa de postgrau s'inclogui informació sobre les pràctiques consistents en activitats de col·laboració amb la docència i la recerca, d'acord amb els criteris establerts per l'òrgan de la Universitat que sigui competent en la matèria, a fi de facilitar que els estudiants puguin sol·licitar la realització de les pràctiques en el moment de la inscripció.

b) Fixar els criteris de valoració per adjudicar les pràctiques d'assistència a la docència, que inclouen l'expedient acadèmic del sol·licitant.

c) Autoritzar la realització de les pràctiques a cadascun dels estudiants seleccionats, en la forma prevista en aquesta normativa.

4. Els estudiants que col·laboren amb activitats de docència han d'impartir, sota la direcció d'un professor o professora, seminaris o pràctiques d'assignatures de grau i ajudar en les tasques de suport a la docència, amb el límit de 60 hores docents presencials anuals.

5. Per a la selecció i l'assignació de places que inclouen activitats de col·laboració amb la recerca, l'investigador o investigadora responsable del projecte de recerca en el qual s'ha de fer la pràctica establirà l'òrgan que avaluarà les sol·licituds i els criteris de valoració, que han d'incloure l'expedient acadèmic del sol·licitant.

6. Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de professorat emetre la documentació acreditativa de la realització de les pràctiques de col·laboració amb la docència i la recerca.

 

Disposició final primera

En tot allò no previst en aquesta normativa, és d'aplicació el Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol de 2014 pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

 

Disposició final segona

Correspon al rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui, dictar les instruccions que resultin necessàries per a la interpretació, l'aplicació i el desenvolupament d'aquesta normativa.

 

Disposició derogatòria única

Aquesta normativa deixa sense efecte la normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants d'ensenyaments universitaris oficials regits pel Reial Decret 1393/2007, aprovada per acord del Consell de Govern de 12 de maig del 2010.