Política de Sostenibilitat Ètica de la Universitat Pompeu Fabra

Acord del Consell de Govern de 8 d'octubre del 2014

I. Presentació

Aquest document descriu la responsabilitat i compromís de la Universitat Pompeu Fabra envers la sostenibilitat ètica i constitueix el punt de partida per la implementació de polítiques en aquest àmbit així com el marc per ajudar els membres de la comunitat universitària a incorporar la sostenibilitat ètica en la seva presa de decisions.

Aquesta responsabilitat i compromís s'ha reflectit fins ara en l'aplicació de l'Agenda 21 i les actuacions que d'aquesta aplicació s'han derivat, així com en els articles 175.3 i 179 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.

 

II. Definicions

La declaració de Talloires de 1990, sorgida d'un congrés internacional que tingué lloc a la ciutat francesa de Talloires, és la primera declaració oficial realitzada per universitats de tot el món manifestant públicament el seu compromís envers la sostenibilitat mediambiental en l'educació superior. A través d'aquest document, universitats de tot el món reconeixen la necessitat d'enfrontar-se i redreçar el fet que la humanitat està afectant el medi ambient a una escala sense precedents i potencialment devastadora per a tots els éssers vius i per a l'ecosistema natural en general. Aquesta declaració estableix un pla d'acció de deu punts que comporta el compromís de les universitats signants envers l'educació i posada en pràctica de la sostenibilitat mediambiental. La Universitat Pompeu Fabra està adherida a aquesta declaració, així com a les posteriors iniciatives impulsades per la Global Reporting Initiative i el Global Compact de Nacions Unides.

Prenent com a base aquests compromisos, la UPF estableix una política de sostenibilitat que anomenarem sostenibilitat ètica. Pot afirmar-se que un sistema és econòmicament sostenible quan no esgota el fons per a finançar-lo, socialmentsostenible quan no condueix al conflicte social, i ecològicament sostenible quan el medi pot absorbir-ne la contaminació i renovar els recursos naturals sense esgotar-los. La sostenibilitat ètica inclou la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, sense reduir-se a elles. A més de ser global, no està justificada únicament per l'interès egoista d'un grup sinó també per l'obligació moral de respectar els interessos de les demés persones, espècies i generacions amb les que hem de compartir el planeta.

 

III. Política

La UPF treballarà per:

1) Disposar d'un Pla de sostenibilitat ètica i desenvolupar i posar en pràctica un pla d'acció envers la sostenibilitat ètica que impliqui el funcionament èticament sostenible de tots els seus campus i la contribució a construir una ciutadania global responsable, activa i informada, mantenint el compromís actiu dels òrgans gestors de la universitat.

2) Assolir la sostenibilitat ètica a tots els nivells -institucional, docent i investigador- amb l'objectiu de contribuir a elevar l'estàndard ètic de l'educació superior i per tal d'assolir i mantenir el lideratge institucional en l'àmbit de la sostenibilitat i del compromís ètic.

3) Mantenir la transparència institucional pel que fa a la seva petjada ecològica i a l'establiment d'objectius mesurables dins del pla de sostenibilitat ètica, fent un seguiment regular dels mateixos.

4) Recolzar-se en l'expertesa i coneixement de la comunitat acadèmica per a promoure pràctiques que maximitzin els efectes beneficiosos i minimitzin els impactes negatius que poden sorgir de les activitats institucionals, acadèmiques o de recerca.

5) Encoratjar la implicació activa de tots els membres de la comunitat universitària en temes de sostenibilitat ètica i donar suport a totes les activitats de conscienciació en aquesta direcció que s'hi promoguin, oferint també oportunitats per a col·laborar en iniciatives de sostenibilitat ètica per part dels estudiants, els professors, els investigadors i el personal administratiu i de serveis tant dins com fora de la universitat.

6) Impulsar la recerca i l'educació basada en principis de sostenibilitat ètica i aprofitar aquesta expertesa per a promoure accions basades en la sostenibilitat ètica tant dins com fora de la universitat, amb la intenció d'involucrar no només a la comunitat acadèmica sinó també als responsables polítics i a la ciutadania en general.

Dins d'aquests esforços s'inclourà promoure campanyes de comunicació de les accions realitzades així com dels progressos i resultats obtinguts i disposar d'una pàgina web en la que s'informi de les mesures que es posin en pràctica i resultats obtinguts

 

IV. Responsabilitat

L'aplicació de la política de sostenibilitat ètica, com a política transversal, concerneix tots els òrgans unipersonals i col·legiats de la universitat.

Correspon al Consell de Govern, a proposta del rector o rectora, aprovar els plans, plans d'acció i programes sobre sostenibilitat ètica i ser informat dels resultats anualment.

Correspon al rector o rectora la direcció i execució de les accions de sostenibilitat ètica per mitjà del vicerector o vicerectora competent en la matèria i el gerent.