Reglament de règim interior de l'edifici situat al passeig Pujades 33-37, de Barcelona

Acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2002
 • El present reglament interior, té per objecte assegurar la vigilància interna, la higiene i la seguretat, així com la tranquil·litat de l'edifici i dels seus residents, tant a les zones d'ús privat com a les d'ús comú, i més en general, la bona convivència dels residents i el funcionament normal dels serveis comunitaris.
 • El present reglament obliga i vincula jurídicament tots aquells residents que, per la seva condició d'arrendatari de qualsevol de les habitacions de què consta l'edifici, n'hagin acceptat els efectes sense restricció o reserva. Els residents seran responsables a tots els efectes del present reglament, dels actes i dels fets de tota persona aliena a l'edifici que hi accedeixi per acció o omissió dels susdits residents.
 • El present reglament de règim interior podrà ser completat o modificat en qualsevol moment, prèvia aprovació per part de la Universitat Pompeu Fabra. Les modificacions o disposicions complementàries, que s'anunciaran al taulell d'anuncis de l'edifici, hauran de ser notificades individualment i per escrit a cadascun dels residents, que queden obligats a complir-les sense cap restricció o reserva a partir de la data de recepció de la notificació corresponent.
 • A efectes del present reglament, el titular de la construcció i de l'explotació de l'edifici (l'entitat mercantil SIRESA BARCELONINA, S.A.) serà designat sota la denominació de "la propietat". Totes les comunicacions adreçades a la propietat hauran de ser trameses al despatx de l'administració, situat a la planta baixa.


I. DESCRIPCIÓ DE LES HABITACIONS I DELS SERVEIS

a) L'edifici consta de 231 habitacions, totalment equipades i moblades. N'hi ha de cinc tipus diferents, els plànols i les característiques de les quals figuren en la documentació que es lliura a cada resident en el moment de la signatura del contracte d'arrendament. L'edifici, les habitacions, així com el mobiliari i els estris de què estan proveïdes, estan coberts per una pòlissa d'assegurança a tot risc subscrita per la propietat.

b) Així mateix, aquesta pòlissa cobreix els estris particulars dels residents a cadascun dels apartaments fins a un import màxim de dues-centes cinquanta mil pessetes (250.000,- PTA), contra risc de:

 • Incendi, explosió, riscos aliens.
 • Inundacions, danys per aigua, trencament de vidres.
 • Riscos climatològics.
 • Robatori, explosió i actes de vandalisme.

El resident que ho desitgi podrà subscriure pòlisses complementàries amb companyies de reconeguda solvència. La propietat no es farà en cap cas responsable de cap dany que afecti els béns dels residents per sobre de la quantitat esmentada. Així mateix, es recomana a cada resident que subscrigui una pòlissa que cobreixi els danys que aquest pugui ocasionar a tercers (responsabilitat civil de l'inquilí). En cas que el resident desitgi subscriure una pòlissa, en podrà aconseguir tota la informació al despatx de l'administració.

c) L'edifici disposa dels serveis comuns següents: recepció; porteria; vigilància i neteja de les parts comunes; manteniment tècnic de les habitacions; local per a cafeteria; sala de televisió i projecció de vídeos; sala d'esports equipada amb aparells de manteniment físic; sales d'estudi; bugaderia equipada amb rentadores, assecadores, posts de planxar i planxes; cafeteria amb dispensadors automàtics de begudes i refrigeris; espais de reunió i jocs (futbolí); aparcament subterrani tancat per a vehicles de dues rodes, etc. Així mateix, l'edifici està equipat amb una xarxa de televisió amb recepció i difusió interna de programes emesos via satèl·lit.

d) L'accés als serveis comuns de l'edifici és gratuït per als residents; en canvi, la utilització de determinats aparells, com rentadores, assecadores, dispensadors automàtics, billar i futbolí, així com la contractació dels serveis opcionals (neteja de l'habitació, subministrament de llençols i tovalloles) que la propietat s'obliga a prestar a qui ho demani, requereixen el pagament de les tarifes que figuren al taulell d'anuncis de l'edifici; cada resident rep un exemplar de la llista de les tarifes aplicables, juntament amb el contracte de lloguer. Aquestes tarifes podran ser modificades en qualsevol moment, prèvia notificació a cada resident.

e) "Pack de comunicació": el "Pack de comunicació" dóna dret a l'accés gratuït i il·limitat a Internet des de la pròpia habitació, sempre que, naturalment, es disposi d'un ordinador adaptat per a Internet. Així mateix, el "Pack de comunicació" dóna dret a la utilització de telèfon propi amb número personal.

Cada habitació disposa d'un o dos terminals telefònics, segons el tipus d'habitació, connectat a la centraleta de l'edifici, que permet l'accés directe a la xarxa telefònica. Aquest terminal serveix, a la vegada, de porter automàtic. Les comunicacions entre habitacions de l'edifici és gratuïta. Des d'aquest terminal, el resident pot trucar i rebre trucades directament; a aquest efecte, cada terminal té assignat un número específic. Els residents pagaran el cost de les seves comunicacions telefòniques, així com una quota fixa anual d'abonament. Per poder trucar a l'exterior de l'edifici, el resident haurà d'abonar prèviament el seu compte particular al despatx de l'administració, amb l'import que cregui adient; només disposarà de la possibilitat de trucar a l'exterior mentre quedi crèdit en el seu compte; una vegada esgotat aquest crèdit, i mentre no torni a abonar el seu compte, només podrà rebre trucades de l'exterior i comunicar-se amb altres habitacions de l'edifici. Cada resident podrà sol·licitar en qualsevol moment l'estat detallat de les seves comunicacions per saber els números de telèfon als quals ha trucat, la data i la duració de les trucades, dels passos corresponents, així com el seu import. L'extracte telefònic haurà de ser-li comunicat en un termini màxim de tres dies hàbils comptant des que l'ha demanat.


II. UTILITZACIÓ DE LES ZONES I DELS ESPAIS D'ÚS PRIVAT

Els residents tindran dret a utilitzar les zones privades compreses en les seves respectives habitacions i fer-ne l'ús que ells creguin convenient, amb la condició de no perjudicar els drets d'altres residents o de terceres persones i de no fer o deixar de fer res que, o bé pugui comprometre la integritat de l'immoble, o bé no en respecti la finalitat, tot això sense perjudici del que es detalla a continuació.

a) Lliure accés
En cas d'absència prolongada (més de 96 hores), els residents n'hauran d'informar la propietat. En aquest cas la propietat podrà exigir que se li lliurin les claus de l'habitació o que es deixin en mans d'un altre resident que romangui a l'edifici per poder-hi entrar en cas d'emergència o necessitat.

b) Ocupació
Els residents i els seus invitats hauran de comportar-se en tot moment de manera que no comprometin o perjudiquin la seguretat, la higiene i latranquil·litat de les altres persones ocupants de l'immoble.

Les habitacions només podran ser ocupades pels seus llogaters, llevat d'una autorització expressa i motivada de la propietat.

c) Utilització de finestres i terrasses
c)1. És prohibit d'estendre la roba a les façanes de l'edifici, o a l'interior de les habitacions, llevat de la cambra de bany i dintre del límit de la capacitat de l'estenedor de què disposa aquesta. És prohibit de penjar o dipositar cap objecte als ampits de les finestres de l'edifici.
c)2. És prohibit expressament de llençar per les finestres o des dels balcons, terrasses i teulades, qualsevol tipus d'objecte o substància.

d) Antenes
El fet de tenir una antena exterior col·locada en la teulada de l'immoble no autoritza la instal·lació d'antenes individuals exteriors.

e) Cartells
No es podrà col·locar a les façanes de l'edifici cap tipus de cartell, anunci, fanal o pancarta.

f) Manteniment de canonades d'aigua, desguassos i aixetes
Amb la finalitat d'evitar fuites d'aigua i vibracions en les canonades, les aixetes i sanitaris hauran de mantenir-se en bon estat de funcionament i s'hi hauran de fer les reparacions necessàries sense dilacions en cas d'avaria o mal funcionament, prèvia comunicació a la propietat.

En cas de fuita d'aigua a causa de la negligència de l'inquilí o d'un dels seus invitats, l'inquilí de l'habitació on hi ha hagut la fuita haurà de pagar els desperfectes causats i reemborsar les despeses causades pel consum addicional d'aigua que la fuita hagi provocat.

En període de perill de glaçades, no es podrà abocar aigua a les canonades exteriors d'evacuació. A les piques, lavabos, dutxes i wàters, és prohibit de llençar o vessar objectes susceptibles d'obstruir o de malmetre les conduccions.

g) Responsabilitat
Els residents seran responsables de les conseqüències perjudicials dels seus actes o omissions, així com d'aquells efectes que es derivin dels actes o omissions de les persones que els acompanyin.

h) Neteja i manteniment de les instal·lacions
Els aparells i les instal·lacions hauran de mantenir-se d'acord amb el seu reglament d'ús. 

i) Col·locació d'objectes
i)1. És formalment prohibit l'emmagatzematge o col·locació d'elements de mobiliari en les habitacions, llevat dels objectes personals de cada resident, elements de roba i aparells informàtics, fotogràfics, de televisió, de reproducció de vídeo i de música, amb el límit, pel que fa als aparells, d'un de cada classe per resident.

i)2. Així mateix, és prohibit qualsevol mètode de fixació de qualsevol tipus d'objecte, cartell o fotografia en les parets, finestres, portes, sostres, terres i mobles de les habitacions que els puguin danyar, senyalar o malmetre. És formalment prohibit, així mateix, la introducció o l'emmagatzematge de qualsevol tipus de material perillós, insalubre, que produeixi males olors, volàtil o inflamable i, en general, materials perillosos per a la salut, la higiene i la seguretat de l'edifici i dels seus ocupants. No és permesa l'entrada d'animals a l'edifici ni a les habitacions.

j) Reparacions i accés dels operaris
Els residents tenen l'obligació de notificar a la propietat, en el termini més breu possible, qualsevol tipus d'avaria o desperfecte que pugui aparèixer en qualsevol dels elements de les habitacions. En cas d'avaria o desperfecte d'algun dels seus elements, els residents hauran d'autoritzar l'entrada a les seves habitacions de les persones designades per la propietat per emprendre els treballs necessaris per solucionar o reparar els desperfectes o avaries. Llevat de casos d'urgència o necessitat, els treballs que impliquin l'entrada en una de les habitacions, hauran de ser notificats als residents interessats amb un termini mínim de 24 hores d'antelació. En cas d'urgència o necessitat, es podrà entrar a l'habitació sense previ avís.

És expressament prohibit de portar a terme qualsevol activitat que pugui perjudicar l'estabilitat i solidesa de l'edifici.

k) Sorolls
La utilització d'aparells, màquines o estris que generin soroll, així com qualsevol tipus d'activitat que pugui pertorbar la tranquil·litat dels residents i dels veïns en general, està sotmesa a l'estricta observació de la reglamentació de vigilància en vigor. Es recomana posar especial atenció entre les 22.00 i les 7.00 hores de cada dia.

l) Aparcaments per a vehicles
Les places d'aparcament es reserven exclusivament per estacionar-hi vehicles. Les places no podran en cap cas servir com a traster o dipòsit de materials o objectes, sigui quina sigui la seva finalitat.

És expressament prohibit de fer reparacions, rentar o buidar fluids en els espais reservats per aparcar, així com circular-hi amb el motor engegat.


III. ÚS I FUNCIONAMENT DELS SERVEIS COMUNS

a) Els serveis comuns són d'ús exclusiu dels residents. Les persones alienes que hi vulguin accedir hauran de tenir en tot cas l'autorització prèvia i expressa per part de la propietat. El resident que obtingui autorització perquè persones alienes a l'edifici accedeixin als serveis comuns, se'n farà responsable a tots els efectes.

b) És prohibit expressament:

b)1. De fer qualsevol ús dels serveis comuns que no s'adigui a la seva finalitat.
b)2. De fumar als locals i als espais que integren els serveis comuns de l'edifici.
b)3. D'introduir animals a l'edifici.
b)4. D'introduir o deixar a l'edifici materials perillosos per a la salut, la higiene, els ornaments i la seguretat de l'edifici i dels seus ocupants.
b)5. D'obstaculitzar, encara que sigui momentàniament, els espais i les parts comunes, així com instal·lar-hi objectes personals o utilitzar-los per a una finalitat personal que no s'adigui a la seva funció normal, llevat d'un cas de necessitat. Les entrades, escales, sortides i altres espais de trànsit comuns hauran de romandre lliures sempre. 
b)6. D'estacionar vehicles fora dels locals i dels espais expressament previstos per a aquest fet.

c) Tot allò descrit en els apartats c), e), f), g), h), i) i k) del capítol II, "Utilització de les zones i espais d'ús privat", serà també d'aplicació en el present capítol.

d) Els espais lliures, així com les seves instal·lacions i accessoris i, en general, tots els espais comuns de l'edifici i del solar en què s'ubica, seran objecte de cura i respecte per part dels residents, per la qualcosa és expressament prohibit qualsevol acte o omissió que pugui causar perjudicis, deteriorament, destrucció o embrutiment d'aquests espais.

e) Els residents hauran de respectar en tot moment la normativa vigent d'higiene, salubritat, tranquil·litat i de vigilància, així com, en general, tots els usos i costums de bona convivència en una casa ordenada. Els residents seran personalment responsables de tots els danys o perjudicis que resultin dels seus actes o omissions, de l'ús abusiu o d'una utilització dels espais comuns no conforme a la seva finalitat, així com dels actes o omissions d'aquelles persones alienes a l'edifici que hi hagin accedit amb la seva ajuda directa o indirecta, o sota la seva responsabilitat.

f) La propietat no es fa responsable dels danys o perjudicis que es derivin de les infraccions a la normativa vigent, al contracte de lloguer o al present reglament.


IV. SANCIONS
a) En signar el contracte d'arrendament, els residents s'obliguen a respectar el present reglament interior, per la qual cosa qualsevol infracció que es cometi tindrà la consideració d'incompliment contractual i podrà donar lloc a l'aplicació del que disposa sobre això el Codi Civil. Així, i sense perjudici de la seva possible consideració com a causa de resolució del contracte, qualsevol incompliment que origini un dany haurà de ser reparat pel resident que en sigui el responsable, amb independència de la imposició, en el seu cas, de la corresponent sanció conforme al que disposa el present capítol. En el cas particular de danys causats a béns de la propietat, el causant n'haurà d'abonar sense dilació l'import total si el bé danyat no és recuperable o, en cas contrari, l'import de la seva reparació o neteja, tot això d'acord amb la taula de tarifes vigents en la data en què es produeixi el dany. De la mateixa manera, els residents responsables d'una infracció al present reglament interior s'obliguen a rescabalar la propietat amb l'import de les multes o dels danys i perjudicis que la propietat hagi de pagar a terceres persones com a conseqüència de la susdita infracció.

b) Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior, les infraccions del present reglament que puguin cometre els residents es classificaran com a lleus, greus o molt greus.
b)1. Es considera infracció lleu l'incompliment esporàdic d'alguna de les condicions especificades en els apartats a), c)1., d), e) i i)1 del capítol II, així com en els apartats a), b)2., b)5. i b)6 del capítol III del present reglament.

b)2. Es consideren infraccions greus:

 • La reincidència en la comissió d'una infracció lleu.
 • Qualsevol infracció del present reglament que no tingui la qualificació d'infracció lleu o molt greu.
 • Qualsevol actuació que provoqui qualsevol tipus de danys materials als béns aliens per import de fins a 500.000,- PTA. 
 • Qualsevol actuació que suposi un perill per a la higiene, la seguretat i la integritat de l'edifici i dels béns aliens.
 • La imposició de tres advertiments escrits consecutius en un termini que no passi de tres mesos.

b)3. Es consideren infraccions molt greus:

 • La reincidència en la comissió d'una infracció greu que pugui posar en perill el bon funcionament i la convivència a l'edifici.
 • Qualsevol actuació que provoqui qualsevol tipus de dany físic a les persones, o danys materials als béns aliens per import superior a 500.000,- PTA. 
 • Qualsevol actuació que suposi perill per a la salut, la higiene, la seguretat i la integritat física de les persones.
 • Qualsevol actuació que suposi un perill greu per a la higiene, la seguretat i la integritat de l'edifici i dels béns aliens.
 • Qualsevol actuació tipificada en el vigent Codi Penal com a delicte o falta.
 • La imposició de dues amonestacions escrites consecutives en un termini que no superi els tres mesos.

c) Les infraccions lleus se sancionaran amb un advertiment escrit del director de l'edifici dirigit i notificat a l'infractor. Les infraccions greus se sancionaran amb una amonestació escrita i dirigida i notificada a l'infractor. Les infraccions molt greus seran causa de resolució immediata del contracte d'arrendament.

d) Les sancions a les infraccions greus i molt greus seran imposades per una Comissió de Disciplina, prèvia classificació dels fets i compareixença del presumpte infractor. Aquesta comissió estarà composta per tres membres: el director d'explotació de la propietat -qui actuarà com a president-, un representant de la Universitat Pompeu Fabra i el director de l'edifici. Actuarà de secretari de la Comissió, sense dret a vot, el lletrat assessor de la propietat. Les decisions de la Comissió de Disciplina es prendran per unanimitat.

El present reglament entrarà en vigor entre les parts a partir de la data de la presa de possessió de l'habitació objecte del contracte d'arrendament corresponent.