Incorporació, baixa o canvi de (co)director/a | Canvi de dedicació a temps parcial | Interrupció dels estudis | Pròrroga |Matrícula de la tutela acadèmica | Menció internacional | Cotutela

Per a més informació, consulteu el resum d’actuacions en els ensenyaments de doctorat regulats pel Reial decret 99/2011 [PDF].
 

Incorporació, baixa o canvi de (co)director/a

Pel que fa a la direcció de la tesi el doctorand/a pot sol·licitar la seva modificació incorporant un (co)director/a, fent un canvi de (co)director/a i/o donant de baixa un (co)director/a.

La sol·licitud s’elevarà a la Comissió Acadèmica (CA) del programa, qui té la competència per a la seva aprovació, i desprès s’informarà al doctorand/a de la seva resolució.

Canvi de dedicació a temps parcial

El règim ordinari de seguiment dels estudis de doctorat és a temps complet. Tanmateix, a petició del doctorand, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar la dedicació del doctorand o doctoranda a temps parcial. La sol·licitud de dedicació a temps parcial s'ha de presentar a la Comissió Acadèmica. (Més informació)

Interrupció dels estudis

El doctorand pot sol·licitar a la Comissió Acadèmica una interrupció temporal voluntària al programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més, sempre que la sol·licitud es presenti degudament justificada. En cap cas es pot sol·licitar la interrupció temporal voluntària si l’estudiant es troba en el període de pròrroga

Formulari

També es pot sol·licitar una interrupció per motius de salut o relacionats amb la maternitat o paternitat, si l’estudiant es troba en alguna de les situacions llistades a continuació:

  • incapacitat temporal
  • risc durant l'embaràs
  • maternitat
  • adopció o acolliment
  • risc durant la lactància
  • paternitat 

El termini per dipositar la tesi doctoral s'ampliaria el temps que durés la situació, sempre que es presenti a la secretaria del programa de doctorat tota la documentació acreditativa que justifiqui aquesta interrupció.

      Formulari

Les sol·licituds s'han de presentar a la Secretaria del Departament.
 

Pròrroga

En cas que no es pugui dipositar la tesi en el termini establert, el doctorand ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica una pròrroga de dipòsit d'un any (si la dedicació és a temps parcial, la pròrroga serà de dos anys). En el cas d'estudiants que tinguin com a termini màxim de finalització de la tesis els mesos de setembre o octubre, la pròrroga s'ha de sol·licitar en el moment de fer l'avaluació del darrer curs de doctorat, al mes de juliol. En altres casos, s'ha de sol·licitar com a màxim un mes abans que s'exhaureixi el termini màxim previst.

Excepcionalment es podrà concedir una pròrroga més per a la finalització dels estudis. Aquesta pròrroga té una durada d'un any (tant per temps complet com parcial) i és de caràcter extraordinari i definitiu. Si no es diposita la tesi doctoral durant aquest termini addicional, es considera que el doctorand causa baixa en el programa de doctorat, sense cap possibilitat de continuar els estudis a la UPF.

El procediment que cal seguir per sol·licitar la pròrroga és el següent:

Presentar a la Secretaria del Departament una sol·licitud de pròrroga (amb vistiplau del tutor) i l'informe favorable del director/a de tesi. 
 

Matrícula de la tutela acadèmica

Cada curs acadèmic cal formalitzar la matrícula de la tutela acadèmica. (Més informació).
 

Menció internacional

Segons el Real Decret 576/2023, el qual modifica el Real Decret 99/2011 que regula els ensenyaments oficials de doctorat, per tal d’obtenir la Menció Internacional al títol, és preceptiu que “durant el període de formació necessari per a l'obtenció del títol de Doctora o Doctor, la doctoranda o el doctorand hagi realitzat una o diverses estades durant, almenys, tres mesos de durada fora d'Espanya en una o diverses institucions d'ensenyament superior o centres de recerca de prestigi a fi de complementar i reforçar la seva formació investigadora. En cas de fer diverses estades, almenys una tindrà una durada mínima d'un mes. Les estades i les activitats han de ser avalades per la directora o el director i autoritzades per la Comissió acadèmica i, una vegada realitzades i validades per la entitat d’acollida, s’incorporaran al document d’activitats de la doctoranda o el doctorand”.

S’estableixen tres períodes per fer arribar la sol·licitud d’autorització a la Comissió Acadèmica del Programa de doctorat: la cinquena setmana del primer, segon i tercer trimestre del curs acadèmic.

Si us plau, omple aquest formulari i envia-ho a [email protected], juntament amb la carta d'admissió emesa per la institució receptora.
 

Cotutela

Correspon a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat l'autorització o revocació de l'elaboració de la tesi doctoral en règim de cotutela. Cada cotutela de tesi doctoral es desenvoluparà en el marc d'un conveni específic entre les dues universitats interessades. El conveni també haurà de ser aprovat per la comissió acadèmica del programa de doctorat.