La finalització de la tesi inclou la presentació de la documentació prèvia al dipòsit, el dipòsit de la tesi pròpiament dit, l’acte de defensa oral de la tesi i les formalitats de tancament de l’expedient. El procediment de finalització de la tesi doctoral és un tràmit administratiu complex, que té una durada aproximada de 3 mesos. 

IMPORTANT: Fixeu-vos en la data màxima de dipòsit que figura al TCSO a la primera pantalla on diu “Data màxima de dipòsit”. Compteu que per complir amb la normativa interna del departament, que demana fer un predipòsit per al control intern de qualitat, heu de començar el tràmit dos mesos abans d’aquesta data.

Calendari de finalització de la tesi doctoral

Fase

Calendari

Acció

Responsable

 

 

Pre-dipòsit

(Aprox.6 setmanes)

Setmana 1

1. Lliurament documentació a Secretaria

Doctorand/a

 • PDF i tesi impresa (inclou abstract trilingüe)

Doctorand/a

 • Informe favorable de la direcció

Direcció

 • Proposta tribunal

Direcció

Setmana 2

2. Vistiplau tribunal i sol·licitud informes

CA

Setmana 6

3. Arribada informes i vistiplau dipòsit tesi

CA

 

 

Dipòsit

(Aprox. 2 setmanes)

Setmana 6

4. Lliurament documentació a Secretaria

 

 • Tesi enquadernada per a la biblioteca

Doctorand/a

 • Exemplars tesi tribunal (si s’han sol·licitat)

Doctorand/a

 • CD tesi (format PDF)

Doctorand/a

 • Imprès de dipòsit de tesi doctoral

Doctorand/a

 • Imprès de declaració d’autoria

Doctorand/a

Setmana 7 i 8

5. Dipòsit tesi a biblioteca (7 dies hàbils)
Nota:  abans del venciment de l’any acadèmic en curs, segons data individual de matrícula; apareix al TCSO

Secretaria DTCL

6. Notificació tribunal EdD i enviament resta documentació

Secretaria DTCL-per la Direcció

7. Aprovació del tribunal i autorització de la defensa EdD
8. Notificació oficial al tribunal OPD – per EdD

9. Enviament tesis tribunal (si s’ha sol·licitat)

Secretaria DTCL

10.  Fitxa TESEO i pagament 

Doctorand/a

11. Organització pràctica tribunal i fixa dia i data de lectura

Direcció

12. Gestió viatge dels membres tribunal

Secretaria DTCL

 

Defensa

 

Dins del termini màxim de 6 mesos

13. Lliurament documents al Secretari/a tribunal

Secretaria DTCL

14. Defensa

Doctorand/a

15. Qualificació

Tribunal

16. Acta de Cum Laude (si la nota és Excel·lent)

Coordinació

 

Post-defensa

Després de la defensa

17. Comunicació qualificació de la defensa a doctorand/a i director/a

Secretaria DTCL

18. Enviament documentació Oficina Postgrau i Doctorat

Secretaria DTCL

19. Sol·licitud menció internacional, si escau

Doctorand/a

Final any acadèmic

20. Sol·licitud Premi Extraordinari, si escau

Doctorand/a amb Cum Laude

 

a) Lliurament inicial de la tesi a la Secretaria del DTCL

Per part del doctorand: un exemplar de la tesi. Per al lliurament inicial no és necessari que la tesi tingui el format definitiu.

Per part del director:

 • Un informe favorable de la direcció per al dipòsit 
 • Una proposta raonada de tribunal, amb una consideració de la idoneïtat dels membres proposats per avaluar la tesi, d’acord amb el formulari de proposta de Tribunal de la Tesi doctoral.
 • Cal que el director tingui en compte la normativa sobre viatges i dietes dels membres del tribunal. 

Una vegada presentada la documentació, la Comissió Acadèmica demana dos informes externs sobre la qualitat de la tesi. Un cop rebuda tota la informació, la CAPD l’examina amb la finalitat de garantir que la tesi té la qualitat suficient per autoritzar-ne el dipòsit. És competència de la CAPD aprovar-ne el dipòsit si escau. En cas de no autorització, la CAPD en comunica les raons al doctorand i al(s) director(s) de tesi.


b) Presentació de la documentació prèvia al dipòsit

Per part del doctorand:

Format i llengua de la tesi doctoral:

c) Dipòsit de la tesi i exposició pública

Un cop autoritzat el dipòsit de la tesi, la Secretaria del programa de doctorat tramet l'exemplar de la tesi a la biblioteca, on quedarà dipositada durant 7 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de dipòsit per tal que els doctors de la Universitat puguin examinar-la i adreçar, si escau, un escrit a la Comissió Acadèmica amb les consideracions que creguin oportunes.

d) Autorització de la defensa de la tesi i acte de defensa pública

Correspon a la Comissió Acadèmica de la Universitat autoritzar la defensa de la tesi doctoral. La defensa s'ha d'autoritzar un cop transcorregut els 7 dies hàbils de dipòsit de la tesi i dins del termini de dos mesos.

L’acte de defensa pública es realitza davant del tribunal nomenat. L'acte de defensa de la tesi s'ha de fer en sessió pública dins el període acadèmic establert per a la lectura de tesi, entre els mesos de setembre i juliol, ambdós inclosos. L'acte ha de consistir en l'exposició per part del doctorand del treball d'investigació realitzat, de la metodologia emprada, del contingut i de les conclusions, amb una especial menció de les seves aportacions originals. Els membres del tribunal poden formular al doctorand o doctoranda totes les qüestions que considerin oportunes. Així mateix, els doctors presents en l'acte públic de defensa poden formular qüestions en el moment i la forma que assenyali el president del tribunal.

La tesi doctoral es qualifica com a “NO APTE”, “APROVAT”, “NOTABLE” i “EXCEL·LENT”. El tribunal pot proposar que la tesi obtingui la menció “cum laude” si s’emet en tal sentit el vot secret positiu per unanimitat. (Més informació)

Instruccions al tribunal i el seu president per a l'acte de defensa pública.
 

e) Tancament de l’expedient