La finalització de la tesi inclou la presentació de la documentació prèvia al dipòsit, el dipòsit de la tesi pròpiament dit, l’acte de defensa oral de la tesi i les formalitats de tancament de l’expedient. El procediment de finalització de la tesi doctoral és un tràmit administratiu complex, que té una durada aproximada de 3 mesos. 

IMPORTANT: Fixeu-vos en la data màxima de dipòsit que figura al TCSO a la primera pantalla on diu “Data màxima de dipòsit”. Compteu que per complir amb la normativa interna del departament, que demana fer un predipòsit per al control intern de qualitat, heu de començar el tràmit dos mesos abans d’aquesta data.

Calendari de finalització de la tesi doctoral

Fase

Calendari

Acció

Responsable

 

 

Pre-dipòsit

(Aprox.6 setmanes)

Setmana 1

1. Lliurament documentació a Secretaria

Doctorand/a

 • PDF i tesi impresa (inclou abstract trilingüe)

Doctorand/a

 • Informe favorable de la direcció

Direcció

 • Proposta tribunal

Direcció

Setmana 2

2. Vistiplau tribunal i sol·licitud informes

CA

Setmana 6

3. Arribada informes i vistiplau dipòsit tesi

CA

 

 

Dipòsit

(Aprox. 2 setmanes)

Setmana 6

4. Lliurament documentació a Secretaria

 

 • Tesi enquadernada per a la biblioteca

Doctorand/a

 • Exemplars tesi tribunal (si s’han sol·licitat)

Doctorand/a

 • CD tesi (format PDF)

Doctorand/a

 • Imprès de dipòsit de tesi doctoral

Doctorand/a

 • Imprès de declaració d’autoria

Doctorand/a

Setmana 7 i 8

5. Dipòsit tesi a biblioteca (7 dies hàbils)
Nota:  abans del venciment de l’any acadèmic en curs, segons data individual de matrícula; apareix al TCSO

Secretaria DTCL

6. Notificació tribunal EdD i enviament resta documentació

Secretaria DTCL-per la Direcció

7. Aprovació del tribunal i autorització de la defensa EdD
8. Notificació oficial al tribunal OPD – per EdD

9. Enviament tesis tribunal (si s’ha sol·licitat)

Secretaria DTCL

10.  Fitxa TESEO i pagament 

Doctorand/a

11. Organització pràctica tribunal i fixa dia i data de lectura

Direcció

12. Gestió viatge dels membres tribunal

Secretaria DTCL

 

Defensa

 

Dins del termini màxim de 6 mesos

13. Lliurament documents al Secretari/a tribunal

Secretaria DTCL

14. Defensa

Doctorand/a

15. Qualificació

Tribunal

16. Acta de Cum Laude (si la nota és Excel·lent)

Coordinació

 

Post-defensa

Després de la defensa

17. Comunicació qualificació de la defensa a doctorand/a i director/a

Secretaria DTCL

18. Enviament documentació Oficina Postgrau i Doctorat

Secretaria DTCL

19. Sol·licitud menció internacional, si escau

Doctorand/a

Final any acadèmic

20. Sol·licitud Premi Extraordinari, si escau

Doctorand/a amb Cum Laude

 

a) Predipòsit de la tesi a la Secretaria del DTCL

Per part del doctorand/a:

Per part de la direcció de tesi:

 • Un informe favorable de la direcció per al predipòsit.
 • Una proposta raonada del tribunal, amb la justificació de la idoneïtat dels membres proposats per avaluar la tesi, d’acord amb el formulari de proposta de tribunal de tesi doctoral.
 • És molt important que la direcció de la tesi tingui en compte:
 • la normativa sobre viatges, allotjament i dietes dels membres del tribunal
 • les instruccions per a les defenses de les tesis doctorals a partir de gener del 2024.

Una vegada presentada la documentació, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) autoritza la petició d’informes a dos avaluadors externs sobre la qualitat de la tesi. Si són favorables, s’autoritza el dipòsit de la tesi. En cas de no autorització, la CAPD comunica les raons al doctorand/a i a la direcció  de la tesi.


b) Dipòsit de la tesi

Un cop autoritzat el dipòsit de la tesi per part de la CAPD, la Secretaria del programa de doctorat fa el següent:

 • Envia un correu al doctorand/a informant de que ja pot entregar a la Secretaria l’exemplar de la tesi en paper per al seu  dipòsit a Biblioteca i posterior exposició pública. Abans però, el doctorand/a haurà de contactar amb La Factoria per revisar el format final de la tesi.
 • Fa el dipòsit de la tesi, la qual estarà en exposició pública durant 7 dies hàbils a comptar des de l’endemà del dipòsit, per tal que pugui ser examinada pel personal doctor de la universitat, el qual podrà, si escau, adreçar un escrit a l’Escola de Doctorat amb les consideracions que consideri oportunes.

Transcorregut el termini d’exposició pública, i si no hi ha cap consideració negativa, ja es pot elevar la proposta de tribunal al Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat per a què el nomeni i es pugui celebrar l’acte de defensa de la tesi.

 

c) Acte de defensa pública

Un cop nomenat el tribunal per part del Comitè de l’Escola de Doctorat, la tesi pot ser defensada, en un termini de sis mesos des d’aquest nomenament.

L'acte de defensa de la tesi s’ha de fer en sessió pública dintre del període acadèmic establert per a les defenses de tesi, entre els mesos de setembre i juliol, ambdós inclosos. L’acte ha de consistir en l’exposició per part del doctorand/a del treball d’investigació realitzat, dels objectius, de la metodologia emprada, del contingut i de les conclusions, amb una especial menció de les seves aportacions originals i innovadores. Els membres del tribunal poden formular al doctorand/a totes les consultes i preguntes que considerin oportunes. Així mateix, els doctors presents a la sala el dia de la defensa també poden formular qüestions en el moment i la forma que assenyali la presidència del tribunal.

Relació d’actuacions del tribunal de la tesi pel dia de la defensa.

La tesi doctoral es qualifica com a “NO APTE”, “APROVAT”, “NOTABLE” i “EXCEL·LENT”. A més a més, el tribunal pot proposar que la tesi obtingui la menció “CUM LAUDE” si s’emet en tal sentit el vot secret positiu i per unanimitat. (Més informació).

 

d) Tancament de l'expedient