La finalització de la tesi inclou la presentació de la documentació prèvia al dipòsit, el dipòsit de la tesi pròpiament dit, l’acte de defensa oral de la tesi i les formalitats de tancament de l’expedient. El procediment de finalització de la tesi doctoral és un tràmit administratiu complex, que té una durada aproximada de 3 mesos.

Calendari de finalització de la tesi doctoral

Calendari Fase Accions Responsables
Mes zero a) Lliurament inicial de la tesi a la Secretaria del DTCL Acabament de la tesi  
  Lliurament inicial de la tesi Doctorand
  Lliurament de l'informe Director(s)
  Proposta raonada de comissió avaluadora Director(s)
Mes 0 i 7 dies Sol·licitud dels informes externs Comissió Acadèmica
Mes 1 i 7 dies Recepció dels informes externs Comissió Acadèmica
Mes 1 i 15 dies Aprovació del dipòsit Comissió Acadèmica
 

b) Presentació de la documentació prèvia al dipòsit

c) Dipòsit de la tesi i exposició pública

Lliurament de la tesi en format UPF (paper i PDF)

Lliurament dels documents administratius addicionals (declaració d'autoria i sol·licitud del dipòsit)

Doctorand
Mes 2 d) Autorització de la defensa i acte de defensa pública Aprovació de la defensa Comissió Acadèmica
Data segons calendari preestablert Aprovació de la proposta i nomenament del tribunal Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat
e) Tancament de l'expedient

Publicació de la tesi al TDX

Sol·licitud del títol

Doctorand


a) Lliurament inicial de la tesi a la Secretaria del DTCL

Per part del doctorand: un exemplar de la tesi. Per al lliurament inicial no és necessari que la tesi tingui el format definitiu.

Per part del director:

  • Un informe favorable per al dipòsit (director) [DOCX]
  • Una proposta raonada de tribunal, amb una consideració de la idoneïtat dels membres proposats per avaluar la tesi, d’acord amb el formulari previst [PDF] [DOCX]
  • Un informe favorable per al dipòsit (membres externs del tribunal) [PDF] [DOCX]

Una vegada presentada la documentació, la Comissió Acadèmica demana dos informes externs sobre la qualitat de la tesi. Un cop rebuda tota la informació, la CAPD l’examina amb la finalitat de garantir que la tesi té la qualitat suficient per autoritzar-ne el dipòsit. És competència de la CAPD aprovar-ne el dipòsit si escau. En cas de no autorització, la CAPD en comunica les raons al doctorand i al(s) director(s) de tesi.


b) Presentació de la documentació prèvia al dipòsit

Per part del doctorand:

Format i llengua de la tesi doctoral:

c) Dipòsit de la tesi i exposició pública

Un cop autoritzat el dipòsit de la tesi, la Secretaria del programa de doctorat tramet l'exemplar de la tesi a la biblioteca, on quedarà dipositada durant 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de dipòsit per tal que els doctors de la Universitat puguin examinar-la i adreçar, si escau, un escrit a la Comissió Acadèmica amb les consideracions que creguin oportunes.

d) Autorització de la defensa de la tesi i acte de defensa pública

Correspon a la Comissió Acadèmica de la Universitat autoritzar la defensa de la tesi doctoral. La defensa s'ha d'autoritzar un cop transcorregut els 10 dies hàbils de dipòsit de la tesi i dins del termini de dos mesos.

L’acte de defensa pública es realitza davant del tribunal nomenat. L'acte de defensa de la tesi s'ha de fer en sessió pública dins el període acadèmic establert per a la lectura de tesis, entre els mesos de setembre i juliol, ambdós inclosos. L'acte ha de consistir en l'exposició per part del doctorand del treball d'investigació realitzat, de la metodologia emprada, del contingut i de les conclusions, amb una especial menció de les seves aportacions originals. Els membres del tribunal poden formular al doctorand o doctoranda totes les qüestions que considerin oportunes. Així mateix, els doctors presents en l'acte públic de defensa poden formular qüestions en el moment i la forma que assenyali el president del tribunal.

La tesi doctoral es qualifica com a “NO APTE”, “APROVAT”, “NOTABLE” i “EXCEL·LENT”. El tribunal pot proposar que la tesi obtingui la menció “cum laude” si s’emet en tal sentit el vot secret positiu per unanimitat. (Més informació)

Instruccions al tribunal i el seu president per a l'acte de defensa pública

e) Tancament de l’expedient