Descripció del procés d'avaluació

L'avaluació del 2n, 3r i 4t any de progrés de la tesi es realitza a partir del seguiment del pla de recerca i a partir de la realització de les activitats formatives. L'avaluació, la realitza la Comissió Acadèmica del programa en acabar cada curs acadèmic.

La valoració anual pot ser positiva, positiva condicionada o negativa. En cas d'avaluació condicionada, el doctorand té un termini de 3 mesos per completar els defectes detectats. En cas d'avaluació negativa el doctorand té 6 mesos per tornar a ser avaluat. En cas d'una segona avaluació negativa el doctorand causa baixa del programa de doctorat.

1. Bases de l'avaluació

L'avaluació anual dels estudiants de doctorat (després de 1r curs) es basarà en aquests dos aspectes:

 1. Seguiment i progrés en el pla de recerca.
  La tasca principal de l'estudiant  de doctorat és dur a terme la seva recerca doctoral. L'avaluació, doncs, haurà de tenir el compte el progrés de l'estudiant en la seva recerca doctoral i la seva viabilitat (en els terminis previstos).
 2. Altres activitats formatives.
  La formació doctoral incorpora també habilitats i competències relacionades amb la difusió de la recerca, la participació en recerca col·laborativa i la interacció amb altres investigadors i centres de recerca. Aquests aspectes, reflectits en les activitats formatives realitzades, hauran de ser tinguts en compte també en l'avaluació.

2. Documentació requerida

La Comissió Acadèmica efectuarà l'avaluació a partir de la següent documentació:

 1. Document titulat "Pla de recerca: seguiment i actualització", preparat per l'estudiant i validat pel(s) director(s).
  Aquest document contindrà una actualització de la secció "Pla de treball" del pla de recerca i indicarà explícitament els canvis que s'hi hagin produït, la seva motivació i el punt exacte de desenvolupament de la recerca doctoral.
  Si els canvis produïts en el pla de recerca doctoral afecten altres aspectes del pla de recerca (metodologia, objectius, hipòtesis o marc teòric), aquest document haurà d'incorporar les novetats en una secció corresponent. 
  L'estudiant penjarà aquest document a l'aplicatiu de seguiment de tesis abans de la finalització del curs acadèmic.
 2. Llistat d'activitats formatives dutes a terme el curs acadèmic corresponent.
  Llistat d'activitats formatives incorporades a l'aplicatiu per l'estudiant i validades pel(s) director (s): cursos monogràfics, assistència a congressos, participació en seminaris, estades de recerca, etc.
 3. Informe i valoració del(s) director(s) de la tesi
  El director penjarà aquest informe a l'Aplicatiu de Seguiment de Tesis Doctorals. Hi constaran tres informacions:  la indicació explícita que el(s) director(s) coneix(en) la informació sobre les activitats de l'estudiant durant el curs tal com consta a l'aplicatiu, una valoració genèrica de l'activitat de l'estudiant durant el curs, i un comentari sobre la valoració genèrica atorgada, preceptiu en els casos en què hi ha hagut canvis respecte al pla de treball inicial. 

3. Criteris d'avaluació

L'avaluació es fonamentarà en l'evolució de la recerca doctoral i en la resta d'activitats de l'estudiant relacionades amb la recerca.

Quant al progrés en la recerca doctoral, la comissió tindrà en compte la viabilitat de la recerca tal com està plantejada i en els terminis establerts, el grau de compliment del pla de treball establert i la justificació dels canvis que s'hagin produït.

Quant a la resta d'activitats, la comissió es fixarà en els següents indicadors:

 • la difusió de la recerca feta (publicacions, seminaris...)
 • la participació activa en activitats de recerca cooperativa (participació en projectes, en seminaris o congressos...)
 • estades de recerca en altres centres

En tots aquests aspectes es tindrà en compte de manera especial el grau d'internacionalització en les activitats i relacions dels estudiants.

4. Avaluació

El dictamen de la comissió serà d'Apte / No apte.

En el cas d'una avaluació de No apte, la comissió comunicarà per escrit les raons que justifiquen el dictamen i proposarà els mitjans que consideri adequats per a reconduir la situació en el període de 6 mesos de què disposa l'estudiant.

Quan l'avaluació és d'Apte, la comissió podrà fer les recomanacions que consideri convenients per a obtenir un millor resultat de la recerca doctoral i, en general, per aconseguir una millor formació en recerca.

 

Llista d'activitats formatives

Les activitats formatives són obligatòries al llarg del progrés d'elaboració de la tesi doctoral. El doctorand és responsable de realitzar-les i d'introduir-les a l'aplicatiu de seguiment del doctorat. La llista d'activitats formatives computables s'actualitza periòdicament. Les activitats formatives són validades pel director de la tesi.

 

Actualització i seguiment del pla de recerca

L'actualització i el seguiment del pla de recerca inclou: