(Segons Acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, modificat per acord del Consell de Govern de 20 de març del 2013 i de 19 de febrer del 2020)

Composició

Formaran part de cada comissió acadèmica el coordinador del Programa de doctorat, que la presidirà, els coordinadors dels màsters universitaris dels departaments i altres doctors fins un màxim de vuit, a proposta del director o directora de departament en funció de l'àmbit de coneixement del programa de doctorat o de les entitats a qui fa referència l'apartat anterior. Entre els designats a proposta del departament hauran d'haver-hi almenys un representant dels instituts universitaris de recerca propis de la UPF en funció de les línies de recerca del programa de doctorat. N'exerceix la secretaria el mes jove dels doctors que l'integrin, llevat que la comissió hagi designat un altre secretari entre els seus membres.

 • Presidenta: Luis Pejenaute Rodríguez (coordinador del programa de Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge)
 • Vocals:
  • José Francisco Ruiz Casanova (coordinador del màster universitari en Estudis de Traducció)
  • Louise M. McNally Seifert (coordinadora del màster en Lingüística Teòrica i Aplicada)
  • Carmen López Ferrero (coordinadora del màster en Estudis del  Discurs)
  • Gemma Andújar Moreno (coordinadora del màster en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol)
  • Maria Dolors Cañada Pujols (coordinadora del màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes)
  • Dídac Pujol Morillo (professor del Departament)
  • Àlex Alsina Keith (professor del Departament)
  • Núria Bel Rafecas (professora del Departament)
  • Jenny E. Brumme (professora del Departament)
  • Anna Espunya Prat (directora del Departament)

Funcions

Són funcions de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat:

a) Definir, actualitzar i garantir la qualitat i coordinació del programa de doctorat.
b) Organitzar, dissenyar i coordinar cada programa de doctorat.
c) Establir el sistema de supervisió dels doctorands i el programa de tutories.
d) Proporcionar el suport necessari per a l'elaboració del document d'activitats personalitzades del doctorand.
e) Establir requisits i criteris addicionals per a l'admissió dels estudiants a un concret programa de doctorat.
f) Designar el tutor a cada doctorant o la seva modificació.
g) Designar el director de tesi o la seva modificació.
h) Autoritzar o revocar la codirecció de tesi.
i) Autoritzar o revocar la cotutela de tesi.
j) Autoritzar les estades fora del doctorand.
k) Autoritzar la presentació de tesis de cada doctorand.
l) Autoritzar la realització d'estudis de doctorat a temps parcial.
m) Autoritzar la pròrroga del termini de presentació de la tesi.
n) Pronunciar-se sobre la baixa temporal d'un doctorand.
o) Determinar els casos excepcionals en que no correspon la publicitat de certs aspectes de la tesi.
p) Avaluar anualment el document d'activitats del doctorand i els informes del tutor i del director de tesi.
q) Avaluar anualment el pla de recerca del doctorant i els informes del tutor i del director de tesi.
r) Aquelles altres que li atribueixi la legislació general o la normativa de la UPF o el Reglament de l'Escola.


Calendari de reunions per al curs 2023-2024