El programa de doctorat té una durada de 3 anys (si es cursa a temps complet) i de 5 anys (si es cursa a temps parcial). Al llarg del primer any, el doctorand realitza el pla de recerca i segueix les activitats formatives programades. Les actuacions principals vinculades al primer any són les següents.

 

Calendari acadèmic del primer any

El curs acadèmic s’inicia el setembre i acaba el mes de juliol. Vegeu el calendari general del curs 2023-2024 per al primer any de doctorat.
 

Seminari de doctorat

Durant el primer any es programa un seminari de doctorat. El seminari té lloc setmanalment al llarg dels dos primers trimestres. S'inaugura amb una salutació de la direcció del Departament i la presentació dels 10 grups de recerca que actualment desenvolupen la seva activitat en el mateix.
 

Assignació de tutor

Un cop formalitzada la matrícula, la Comissió Acadèmica assigna un tutor a cada doctorand. El tutor es mantindrà al llarg de tots els estudis de doctorat.
 

Assignació de director de tesi

Durant el primer trimestre del primer curs, el doctorand ha de presentar la proposta de director. La tesi pot tenir més d'un director, sempre que hi hagi raons de caire acadèmic que així ho aconsellin, com pot ser la interdisciplinarietat temàtica. La Comissió Acadèmica assigna els directors de tesi.
 

Compromís documental

Una vegada la Comissió Acadèmica ha assignat director, la Universitat, el doctorand i el director signen el compromís documental, en el qual s’estableixen les funcions de supervisió dels doctorands.
 

Tesi per compendi d'articles

La tesi doctoral pot estar formada per un compendi d'obres obtingudes a partir de la pròpia investigació del doctorand o doctoranda.

Consultar normativa en aquest enllaç.

 

Pla de recerca

Elaborar i defensar el pla de recerca és l'activitat principal del primer any de doctorat. El pla de recerca és el document que ha d'incloure la metodologia, els objectius, els mitjans i la planificació que es preveu dur a terme en la tesi doctoral. En aquest enllaç trobareu la plantilla per a redactar-ho i en aquest enllaç trobareu informació sobre el circuit d'entrega i defensa. S'ha de presentar dins del termini que s'estableix en el calendari durant el primer curs dels estudis de doctorat, tant si el doctorand cursa els estudis a temps complet com si ho fa a temps parcial. Seguint aquest enllaç pots accedir al teu document d'activitats i pla de recerca i consultar la Guía: Mòdul Seguiment de Tesi Doctoral. 

Una vegada finalitzat el pla de recerca, el director de la tesi fa una proposta de comissió avaluadora, que és aprovada per la coordinació del programa, i es duu a terme l’acte de defensa pública del pla de recerca. La comissió emet un informe.

La comissió avaluadora pot emetre un informe favorable, condicionat o no, o un informe desfavorable. En el cas d'informe favorable condicionat (cal millorar el pla) el doctorand ha d'esmenar el pla de recerca en un termini màxim de tres mesos i obtenir-ne la valoració favorable del director de la tesi. En el cas d'informe desfavorable (cal refer el pla), el doctorand ha d'esmenar oportunament el pla de recerca i presentar-ne un de nou per tornar a ser avaluat en un termini màxim de sis mesos. En cas que es torni a produir una segona avaluació negativa, el doctorand causarà baixa definitiva del programa de doctorat.
 

Document d'activitats

Al llarg del primer any l’estudiant ha de seguir les activitats formatives programades. Les activitats elegibles com a activitats formatives estan determinades per la Comissió Acadèmica. El document d'activitats és el document personalitzat en què el doctorand ha d'inscriure totes les activitats formatives que vagi realitzant al llarg de la seva tesi doctoral. Aquest document és responsabilitat del doctorand i forma part de la documentació que s'ha de presentar per a les avaluacions anuals. En aquest document s'hi han d'incloure les activitats formatives obligatòries del programa de doctorat, el pla de recerca i les altres activitats complementàries que es considerin d'interès per al desenvolupament de la tesi.

S'accedeix al document d'activitats des del campus global, a l'apartat de Secretaria Acadèmica de Doctorat > Document d'Activitats i Pla de Recerca > Accés al Mòdul.