Descripció

Alumnes matriculats a partir del curs 2023-2024

Has de dipositar la teva tesi doctoral abans que finalitzi el 4rt curs acadèmic a temps complet o el 7è a temps parcial.

Abans de la finalització dels terminis anteriors, si no has presentat la sol·licitud de dipòsit, pots demanar una pròrroga d'un any més

En cas de presentar un grau de discapacitat igual o superior al 33%, la durada serà d'un màxim de 6 anys a temps complet i de 9 a temps parcial.

Les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació contemplada a la normativa vigent interrompran el còmput de termini límit de durada dels estudis.

 

Alumnes matriculats abans del curs 2023-2024

Has de dipositar la teva tesi doctoral abans que finalitzi el 3r curs acadèmic a temps complet o el 5è a temps parcial.

Abans de la finalització dels terminis anteriors, si no has presentat la sol·licitud de dipòsit, pots demanar una pròrroga d'un any més. En casos excepcionals, hi ha la possibilitat de sol·licitar una segona pròrroga d'un any*.

Les situacions de baixes per motius de salut o relacionades amb la maternitat o paternitat també allarguen el termini per dipositar.

*No tots els programes de doctorat autoritzen segones pròrrogues.

 Procediment

Qualsevol sol·licitud relacionada amb la duració l'hauràs d'adreçar a la secretaria dels teus estudis. 

Heu de tenir en compte:

  • Cada programa de doctorat pot establir el format i contingut de la sol·licitud de pròrroga. 
  • Les peticions han de ser comunicades en el moment en que tenen lloc i no amb caràcter retroactiu.

 Normativa

Art. 3 del RD99/2011 (als alumnes matriculats abans del curs 2023-2024 els és d'aplicació el text del RD99/2011 anterior a la modificació incorporada pel RD576/2023)