Has de dipositar la tesi doctoral (pas previ a la defensa de la tesi doctoral) abans que finalitzi el tercer curs acadèmic des que et va matricular (si se't va autoritzar la dedicació a temps parcial, llavors has de dipositar-la abans que finalitzis el cinquè curs acadèmic des que et va matricular

Si no pots dipositar la tesi doctoral en el termini establert, caldrà que sol.licitis a la Comissió Acadèmica una pròrroga de dipòsit d'un any (si se't va autoritzar el temps parcial, aquesta pròrroga será de dos anys). Excepcionalment es podrà ampliar aquest termini en 1 any addicional, en les condicions que s'hagin establert en el programa de doctorat.

Si tot i així, no pots dipositar la tesi doctoral, causaràs baixa del programa de doctorat sense cap possibilitat de continuar aquests estudis a la UPF.

Interrupció dels estudis de doctorat

Pots sol·licitar a la Comissió Acadèmica una la interrupció temporal en el programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud haurà d'estar justificada. En cap cas es pot sol·licitar la interrupció temporal durant el període de gaudi d’alguna de les pròrrogues.

Baixes per motius de salut o relacionades amb la maternitat o paternitat

El termini per dipositar la tesi doctoral s'ampliarà en el temps que aquesta situació hagi perdurat. Caldrà que presentis a la secretaria del programa de doctorat tota la documentació acreditativa d'aquesta situació. En cas de no disposar de baixa mèdica es contactarà amb la secretaria per sol·licitar la creació de la comissió ad-hoc que decidirà sobre la concessió de la baixa. Les baixes reconegudes en aquests casos seran comunicades pel doctorand o doctoranda en el moment en que tenen lloc i no amb caràcter retroactiu.

Sol·licitud i/o comunicació de pròrrogues, interrupcions o baixes mèdiques: contacta amb la teva secretaria