1) Es crea la figura que presideix els tribunals. Aquesta figura coordinarà unes 10-12 defenses. Aquestes defenses es faran de manera agrupada en franges horàries que s'anunciaran al web del Departament.

 

2) La tasca del president/-a  serà coordinar la celebració de les defenses assignades, així com la coordinació amb la Secretaria i els membres del tribunal. Recollirà a Secretaria els fulls d'avaluació de cada TFM, així com el full d'acceptació de la publicació en línia del treball, que haurà lliurat ja signat l'estudiant a l’aplicatiu enllaçat a l’aula global (moodle). Finalment, vetllarà per la uniformització en el procés d'avaluació, i proposarà un candidat a Matrícula d'Honor, si considera que entre els TFMs que s’han avaluat n'hi ha cap que en sigui mereixedor. 

 

3)  En el tribunal de cada TFM, a banda de qui el presideix, hi haurà el director/-a del treball juntament amb un altre professor/-a intern o extern al programa (de la línia de recerca de cada TFM -->) proposat des de la direcció del TFM o, en el seu defecte, des de la coordinació del Màster o la presidència del tribunal.

 

4) Les defenses dels TFMs es faran durant el mes de juliol, i en casos excepcionals i pactats amb la coordinadora del màster,  durant el mes de setembre.

 

5) L'estudiant ha de dipositar la versió final del TFM, en pdf, a l’aplicatiu que s’ha obert amb aquest objectiu a l’aula global. La data límit de diposit és el 21 de juny del 2021, mitjançant l'aplicatiu.

Paral·lelament, cal enviar l'autorització signada en format pdf o imatge per a dipositar el treball al e-Repositori UPF a la bústia de la secretaria: [email protected] indicant nom i cognoms. 

 

6) En quant al procediment de la defensa llegiu-vos atentament el document específic del protocol