Els productes, serveis, programes, etc., de la UPF poden tenir una marca pròpia per poder-la utilitzar com a element de comunicació i de promoció. Les marques pròpies d'aquests productes han de seguir uns criteris de denominació i gràfics específics respecte a la marca UPF.

Criteris de denominació i base gràfica

Per tal de dotar de coherència i unitat l'arquitectura de marques de la UPF, s'estableix un criteri per a la denominació de nous productes, programes i serveis que consisteix a incloure "upf." dins el nom. Aquesta sigla es pot incloure al principi, al mig o al final de la denominació, i sempre ha de figurar completa.

Gràficament la inclusió de la sigla "upf." s'ha de resoldre sempre fent-ne servir la versió en positiu, i incloent-hi també el contenidor que la protegeix. D'aquesta manera s'assegura la presència de la UPF dins la nova marca, s'evita la dispersió gràfica i, finalment, es creen versions que no siguin contradictòries amb la identitat corporativa global de la qual formen part.

Construcció de marques pròpies

La norma gràfica per crear els contenidors de les diferents marques parteix de la modulació de la marca "upf.", la qual cosa garanteix la correcta disposició dels elements que conformen les noves marques i els dóna identitat com a productes, programes i serveis vinculats a la UPF.

Per tal de garantir una bona llegibilitat i una proporció adequada dels elements de la nova marca composta, convé no excedir els quatre quadrats d'amplada i els dos d'alçada en el cas de les marques essencialment horitzontals. En el cas de les marques que es construeixin verticalment la proporció ha de ser la mateixa, però en sentit vertical.

En cap cas, però, no es poden fer composicions en diagonal o amb mòduls formant angles.

El disseny de la nova marca que s'ha d'inscriure en negatiu dins el segon espai modular pot ser totalment lliure, però sempre a una sola tinta. A continuació es mostren alguns exemples de diverses possibilitats compositives.

Alguns exemples de marques pròpies

A continuació es mostren algunes de les marques pròpies de la UPF.

Si necessites descarregar-ne alguna en concret, sol·licita-ho mitjançant el CAU de Serveis Gràfics.