1. La marca
  2. El símbol
  3. L'escut
  4. La tipografia
  5. El color
  6. Versions de la marca i del símbol
  7. Usos incorrectes

1. La marca

Marca UPF

La marca de la Universitat Pompeu Fabra consta de dos elements inseparables -el logotip i el símbol-, la relació i la disposició dels quals no es poden alterar sota cap concepte.

La marca disposa d'una àrea de protecció que té com a funció impedir que cap element (imatges, tipografia, marges...) interfereixi en la seva llegibilitat i correcta reproducció. Aquesta àrea de protecció ha de ser sempre la meitat de l'altura del quadrat. Aquesta àrea es calcula a partir de l'altura del quadrat de la marca.

Així mateix, per tal de garantir la correcta llegibilitat del símbol, aquest ha de tenir una altura mínima de 7 mm en suports físics i de 70 px en suports digitals.

 

Àrea de protecció

Altura mínima

marca amb protecció marca amb altura mínima

 

 

2. El símbol

simbol de la marca UPF

El símbol de la Universitat Pompeu Fabra està format per la sigla "upf" inserida en el seu contenidor. La relació i la proporció d'aquests elements no es poden alterar sota cap concepte.

L'ús del símbol tot sol està restringit a casos molt específics (paper de carta, etc.). En aquests casos, i igual que passa amb la marca, també té una àrea de protecció (calculada a partir de l'altura del quadrat) i una altura mínima de 7 mm en suports físics i de 70 px en suports digitals.

 

3. L'escut

 

 escut upf

 

El símbol de la marca originària de la Universitat, creada per Enric Satué, es manté com a escut institucional, per tal de mantenir la memòria històrica i en reconeixement als orígens de la institució.

El seu ús està molt restringit a elements molt institucionals, relacionats majoritàriament amb l'activitat del rector i els diplomes de graduació. Residualment, es manté l'escut en senyalització estructural.

 

4. La tipografia

L'Excelsior és la família tipogràfica utilitzada per construir la marca de la Universitat Pompeu Fabra.

mostra de les tres variant de la tipografia excelsior

 

La Verdana és la família tipogràfica secundària, d'ús exclusiu en suports digitals.

Mostra de variants de la tipografia excelsior

 

5. El color

El Pantone 186 és el color corporatiu de la Universitat Pompeu Fabra. S'utilitza tant per reproduir la marca com per a elements de papereria i de comunicació.

mostres i composició dels codis de color

 

El codi HTML és el C8102E.

 

6. Versions de la marca i del símbol

La marca té tres versions de color.

 

marca vermella sobre blanc

 

Versió en positiu vermell sobre blanc. És la versió preferent

marca negra sobre blanc

 

Versió en positiu negre sobre blanc o colors clars

marca blanca

Versió en negatiu blanc sobre vermell, negre o colors foscos

 

7. Usos incorrectes

La marca és l'element principal de la identitat visual de la UPF, i no es pot modificar en cap cas. Com a mostra, alguns exemples d'usos incorrectes:

Modificar la marca cromàticament

Marca amb color modificat

Comprimir la marca

Marca modificada per compressió

Expandir la marca

Marca modificada per expansió

Modificar la posició relativa de la marca

Marca amb la posició dels elements modificada