1. Declinacions tipogràfiques
  2. Declinacions gràfiques
  3. Llista de figures de recerca

1. Declinacions tipogràfiques

Les unitats, els grups i els centres de recerca, i els centres d'estudi de la UPF poden utilitzar una declinació de la marca UPF, formada per la marca UPF i el nom de la unitat, el grup, centre de recerca o centre d'estudis, precedit opcionalment per una sigla. Si apareix la sigla, el nom i la sigla s'han d'escriure en línies separades. La tipografia utilitzada és la DIN, amb el mateix cos que la marca UPF.

tipo_exelsior

Un cop realitzades diverses correccions òptiques (interlletrat, justificat, etc.), el resultat és un equilibri entre el descriptor de la marca UPF i la identificació tipogràfica de la unitat, el grup o el centre de recerca.

versionsl

Igual que la marca UPF, aquestes declinacions disposen d'una àrea de protecció que té com a funció impedir que cap element (imatges, tipografia, marges...) interfereixi en la seva llegibilitat i correcta reproducció, i tenen també una altura mínima de 7 mm en suports físics (paper, etc.) i de 70 px en suports electrònics (web, televisió, vídeo, etc.).

espais

Així mateix, aquestes declinacions tenen versions en positiu (preferent) i negatiu vermell, en positiu i negatiu blanc i negre, i versió horitzontal (preferent) i vertical.

xolors

 

Usos incorrectes

usos_incorrectes

usos_incorrectes_2

 

2. Declinacions gràfiques

A més de la declinació tipogràfica, les unitats, els grups, els centres de recerca, i els centres d'estudis, poden utilitzar, si ho consideren necessari, una declinació gràfica de la marca UPF, que poden alternar amb la identificació tipogràfica. L'ús d'una o altra declinació anirà en funció del tipus de producte o de suport sobre el qual s'hagi d'aplicar.

Aquesta declinació gràfica es crea dins un contenidor amb la mateixa estructura que la marca UPF. Els dos elements que formen la marca estan separats per una distància igual a un terç de X, on X és l'altura total de la marca. Així mateix, el contenidor disposa d'una àrea interna on se situa la marca.

img_pg79

 

La superfície mínima horitzontal del contenidor és igual a 1,5 X, on X correspon a l'altura total de la marca; i la superfície màxima horitzontal és igual a 3 X, on X correspon a l'altura total de la marca.

img_pg80

 

img_pg81

La marca UPF no es pot modificar cromàticament, i la imatge de la unitat, el grup o el centre de recerca que s'inscriu en el rectangle ha de ser sempre a una tinta. 

grups recerca-marca

 

Igual que la marca UPF, les declinacions gràfiques disposen d'una àrea de protecció que té com a funció impedir que cap element (imatges, tipografia, marges...) interfereixi en la seva llegibilitat i correcta reproducció, i tenen també una altura mínima de 7 mm en suports físics (paper, etc.) i de 70 px en suports electrònics (web, televisió, vídeo, etc.).

img_pg82

 

3. Llista de figures de recerca

Si necessiteu els arxiu dels logotips podeu sol·licitar-ho mitjançant el CAU de Serveis Gràfics (indiqueu categoria Serveis Gràfics).