Drets i deures dels adjudicataris d'un programa de mobilitat

Drets

  • Gaudir del període màxim d'estada que estableix la plaça sense possibilitat de prorrogar-la en qualsevol dels programes d'intercanvi, amb caràcter general.
  • Gaudir de l'exempció de matrícula a la universitat de destinació. Algunes universitats, però, poden exigir el pagament de taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d'estudiants o utilització de determinats materials o serveis en les mateixes condicions que els estudiants locals.
  • Optar als ajuts econòmics associats als diferents programes, segons les condicions i requisits que estableixin, que tenen per objecte contribuir a cobrir les despeses addicionals ocasionades per un període d'estudis a l'estranger.
  • Rebre informació i assessorament per part de la UPF sobre les condicions pràctiques de l'estada a l'estranger (allotjament, assegurances o altres) i orientació acadèmica a través dels coordinadors de mobilitat dels estudis.

Deures

  • Matricular-se a la UPF durant el curs 2019-20.
  • Realitzar i certificar un període d'estudi a l'estranger coordinat entre la UPF i la universitat de destinació, d'un mínim de tres mesos i un màxim de dotze mesos (durant el període comprès entre l'1 de juliol del 2019 i el 30 de setembre del 2020).
  • Complir els tràmits requerits per les universitats de destinació que decidiran en última instància sobre la seva admissió definitiva. Aquests poden incloure la superació de les proves com ara TOEFL, IELTS o d'altres que estipuli la universitat d'acollida amb la puntuació demanada. És responsabilitat de l'estudiant complir amb aquests tràmits un cop atorgada la plaça.
  • Cursar i superar a la universitat de destinació una càrrega de crèdits equivalent al període acadèmic corresponent a l'estada (amb un mínim de 15 ECTS per trimestre/semestre o de 6 ECTS en el cas de les places de Summer School), incorporant-los a l'expedient d'acord amb la normativa vigent a fi de garantir l'aprofitament de l'estada, respectant en tot cas el que estableixen els plans d'estudis dels diferents graus en matèria de reconeixement i nombre de crèdits. Si no és així, a l'estudiant se li reclamarà el retorn de l'ajut econòmic rebut.
  • Complir els tràmits i terminis que estableix la UPF per a la gestió de la mobilitat i per al reconeixement acadèmic d'aquesta, així com amb la resta de normativa que li sigui aplicable.

Aquest resum no és exhaustiu, cal consultar els drets i deures específics a les resolucions de la convocatòria de cada programa.

Normativa dels programes d'intercanvi

Normativa sobre la realització de pràctiques