Sumari:

 

 

Criteris específics de mobilitat de la Facultat d'Economia i Empresa

Reglament de mobilitat en els estudis de Grau de la Facultat d'Economia i Empresa

   Acord de la Junta de la Facultat d'Economia i Empresa d'11 de març del 2016

INTRODUCCIÓ

L'objectiu d'aquest reglament és establir i regular els criteris específics per a la mobilitat dels estudiants dels Graus en Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials-Management i International Business Economics, d'acord amb la Normativa de Mobilitat d'Estudiants de Grau de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada pel Consell de Govern de 2 de març del 2011 i amb les bases de la convocatòria anual corresponent.

ÀMBIT D'APLICACIÓ  

Aquesta normativa s'aplica als estudiants matriculats als Graus en Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials-Management i International Business Economics que hagin estat seleccionats en un programa de mobilitat o d'intercanvi.

CURS DE L'ESTADA

L'estructura dels estudis durant els dos últims anys està pensada per facilitar aquesta mobilitat, de manera que l'estudiant podrà escollir realitzar estades de mobilitat a tercer o a quart curs, tenint en compte el que estableixen els plans d'estudi.

MATRÍCULA 

Durant el curs acadèmic en què es realitza l'estada, l'estudiant haurà de matricular a la UPF únicament les assignatures que cursarà a la UPF, a més de les assignatures bàsiques i obligatòries no superades, d'acord amb l'article 4.3.2. de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau. En el cas que totes les assignatures es cursin a la universitat de destinació caldrà que l'estudiant en matriculi mínim una a la UPF. A més, d'acord amb l'article 18.c de la Normativa de Mobilitat d'Estudiants de Grau de la  UPF, aprovada pel Consell de Govern de 2 de març del 2011, és deure de l'estudiant fer els tràmits d'inscripció i matrícula a la universitat o entitat d'acollida.

La Secretaria de la Facultat portarà a terme les modificacions necessàries per adaptar la matrícula de l'estudiant a la confirmació de l'acord acadèmic.

Els becaris del Ministeri caldrà que matriculin a la UPF el mínim de crèdits establerts segons la convocatòria de cada curs acadèmic.

AVALUACIÓ CONTINUADA

Per superar les assignatures que cursarà a la UPF l'estudiant haurà de complir amb el Pla Docent corresponent i la seva condició d'estudiant d'intercanvi no l'eximeix de les seves obligacions acadèmiques.

RECONEIXEMENTS I INCORPORACIÓ A L'EXPEDIENT

Els tutors de la Facultat responsables de cada universitat de destinació podran fer un estudi de l'oferta docent d'aquesta i proposar reconeixements d'assignatures d'ofici.

VIES PER OBTENIR ELS CRÈDITS

En el cas que en el procés de reconeixement esmentat l'assignatura d'origen tingui un nombre de crèdits superior al de l'assignatura de destinació, l'alumne podrà sol·licitar la incorporació a l'expedient d'aquests crèdtis que s'incorporaran com a Reconeixement de Mobilitat Universitària (RMU) i computaran com a crèdits optatius.

La Facultat publicarà a la intranet una relació de les assignatures reconegudes per universitats. Aquesta informació té caràcter informatiu ja que l'oferta d'assignatures depèn de la universitat de destinació i es pot veure modificada d'un curs acadèmic a l'altre.

Aquests crèdits es podran obtenir per les vies següents:

D'acord amb la normativa de mobilitat d'estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per Consell de Govern de 2 de març del 2011, les vies de reconeixement són les següents:

Article 22. Vies de reconeixement

1. Via ordinària. Amb caràcter general, els crèdits cursats dins d'un programa de mobilitat o conveni en què sigui part la UPF  han de ser reconeguts i incorporats a l'expedient de l'estudiant com a crèdits de mobilitat o de pràctiques, segons escaigui, de conformitat amb els documents d'acord acadèmic o de confirmació del mateix aprovats pel coordinador de mobilitat del centre.

2. Via de reconeixement per correspondència entre assignatures. Els crèdits cursats dins d'un programa de mobilitat o conveni en què sigui part la UPF poden ser reconeguts i incorporats a l'expedient de l'estudiant si es pot establir una correspondència, en coneixements i competències, amb assignatures del pla d'estudis seguit per l'estudiant. El reconeixement per aquesta via s'ha de fer de conformitat amb els documents d'acord acadèmic o de confirmació del mateix aprovats pel coordinador de mobilitat del centre.

Article 23. Criteris per al reconeixement per correspondència entre assignatures

1. A efectes d'establir la correspondència entre assignatures cal atenir-se al valor formatiu conjunt de les activitats acadèmiques desenvolupades sense que calgui una identitat completa entre assignatures i programes. 

2. Si la correspondència consta en el llistat d'assignatures que elabora cada centre docent i publica el Servei de Relacions Internacionals, s'ha de donar per existent en els termes que resultin del dit llistat.

INCORPORACIÓ

Incorporació d'assignatures com a crèdits optatius de mobilitat (RMU), quan les assignatures cursades no es corresponguin amb assignatures concretes del Pla d'Estudis del Grau corresponent, però es puguin considerar rellevants en la configuració del currículum formatiu de l'estudiant i dintre de l'àmbit dels nostres estudis.

En el cas dels cursos de llengües estrangeres, es valorarà preferentment la llengua de la universitat de destinació i, tenint en compte que es considera fora de l'àmbit dels nostres estudis es podran incorporar un màxim de 6 ECTS, un cop feta la valoració pel coordinador.

D'acord amb els plans d'estudi, només es podran reconèixer assignatures de 3r i 4t curs dels graus en Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Empresarials-Management i International Business Economics.

MÍNIM I MÀXIM D'ECTS EN EL MARC D'UN PROGRAMA DE MOBILITAT

Els estudiants dels Graus en Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials-Management i International Business Economics podran incorporar fins a un màxim de 40 crèdits ECTS a càrrec de crèdits optatius RMU (Reconeixement de Mobilitat Universitària).

Els estudiants del Grau en International Business Economics hauran d'incorporar i superar a l'expedient un mínim de 20 crèdits ECTS, d'acord amb el que estableix el pla d'estudis.

A banda, els estudiants dels Graus en Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials-Management i International Business, podran incorporar tots aquells crèdits que corresponguin a assignatures del pla d'estudis, previ procés de reconeixement per correspondència.

RÈGIM D'ESTADA SUBSTITUTÒRIA

El pla d'estudis del grau en Intenational Business Economics (IBE) preveu que els estudiants han de cursar i superar un mínim de 20 crèdits ECTS en una estada a l'estranger.  Quan per causes de força major un estudiant no pugui realitzar la mencionada estada, haurà de presentar una instància adreçada al degà acreditant les circumstàncies rellevants al cas. Una comissió formada pel degà, el coordinador d'intercanvis i el cap d'estudis d'IBE estudiarà la sol·licitud, i en cas de ser valorada positivament, marcarà un pla substitutiu equivalent en nombre de crèdits i amb uns criteris d'avaluació fixats. El pla, que podrà consistir en la realització de pràctiques, treballs acadèmics tutoritzats, certes assignatures optatives i en la realització d'un treball de fi de grau sobre algun tema específic marcat per la comissió. La comissió es reunirà amb l'estudiant per valorar el desenvolupament del pla i avaluar el treball de fi de grau, si escau.

PRÀCTIQUES A L'ESTRANGER

Si la universitat de destinació ofereix realitzar pràctiques com una assignatura, aquestes es podran incorporar a l'expedient com assignatura Pràctiques I, Pràctiques II i/o Pràctiques III, sempre que s'estableixin els mateixos objectius i competències fixats per la Facultat, previ vistiplau del coordinador de mobilitat.

Si l'estudiant fa unes pràctiques en empresa a l'estranger, no vinculades a la universitat on es realitza l'estada, aquestes es podran incorporar a l'expedient com assignatura Pràctiques I, Pràctiques II i/o Pràctiques III, d'acord amb el procés establert per la Facultat, previ vistiplau de la coordinadora de pràctiques.

EL TREBALL DE FI DE GRAU

El Treball de Fi de Grau es podrà cursar a distància, amb un professor assignat de la UPF que valorarà i qualificarà el treball en els Graus en Economia, Administració i Direcció d'Empreses, International Business Economics, Ciències Empresarials-Managament.

Es regirà per la Instrucció del Degà de la Facultat d'Economia i Empresa per a la regulació del procediment d'organització del Treball de Fi de Grau, que trobareu a la web de la facultat https://www.upf.edu/web/econ/instruccio-dega-tfg.

CRÈDITS PER CURSOS DE LLENGÜES

Els plans d'estudi estableixen que al llarg dels estudis els estudiants d'Economia, Administració i Direcció d'Empreses i Ciències Empresarials-Management han de superar 30 crèdits ECTS en assignatures impartides en llengua anglesa. Així mateix, el pla d'estudis d'International Business Economics estableix que els estudiants han de completar la totalitat d'assignatures en llengua anglesa.

Per tant, els crèdits cursats en anglès computaran per a l'obtenció dels 30 crèdits obligatoris d'assignatures cursades en anglès, sens perjudici de cursar les assignatures obligatòries de la UPF amb docència únicament en anglès.

Així mateix, es podran reconèixer com a crèdits optatius (RMU) cursos d'anglès oferts per la universitat de destinació, en el cas que siguin específics d'anglès per l'àmbit econòmic i que aquesta certifiqui que el seu nivell és com a mínim equivalent al B2, si escau.

Es podran reconèixer cursos d'altres idiomes diferents a l'anglès, oferts per la universitat de destinació, sempre i quan aquesta certifiqui que el curs té un nivell superior al requisit d'idioma de la plaça, d'acord amb les bases de la convocatòria, preferentment l'idioma del país de destinació i amb un màxim d'incorporació de 6 ECTS.

INCORPORACIÓ DE CRÈDITS, AVALUACIÓ I QUALIFICACIONS

Es matricularan totes les assignatures cursades en el marc d'una estada de mobilitat en el mateix curs acadèmic de l'estada.

S'incorporaran a l'expedient de l'estudiant, tots els crèdits que figurin en el document de confirmació de l'acord acadèmic un cop aprovat pel coordinador de mobilitat. En el cas que l'estudiant no lliuri el document de confirmació, es procedirà a incorporar les assignatures que constin en l'acord acadèmic.

Els cursos d'idiomes realitzats en el marc de la mobilitat que constin a la confirmació de l'acord acadèmic, validat pel coordinador de mobilitat s'incorporaran a l'expedient de l'estudiant com a crèdits optatius de mobilitat (RMU).

S'incorporaran a l'expedient de l'estudiant les qualificacions, en el moment en què arribin les certificacions de la universitat de destinació, sigui quina sigui la qualificació obtinguda en l'assignatura.

S'incorporaran les qualificacions obtingudes durant l'estada de mobilitat segons la taula d'equivalències proposada pels diferents tutors de la Facultat.

Exàmens a distància

No es podran realitzar exàmens a distància.

Fora de Termini

No es tramitaran, les sol·licituds d'estudiants que l'últim dia d'exàmens de la convocatòria de recuperació del tercer trimestre, del curs en què s'ha marxat d'intercanvi, encara no hagin presentat la confirmació de l'acord acadèmic.

Tampoc no es tramitaran les sol·licituds de correspondència (homologació) o de crèdits RMU (Reconeixement de Mobilitat Universitària) de les quals no es disposi del programa l'últim dia d'exàmens de la convocatòria de recuperació del tercer trimestre, del curs en què s'ha marxat.

Disposició addicional:

Pel que fa els estudis del Doble Grau en Dret i Economia o Administració i Direcció d'Empreses, es farà un reglament específic consensuat amb la Facultat de Dret.

 

Instruccions del degà per al disseny del sistema d'avaluació

Per Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012 s'han introduït una sèrie de modificacions en la normativa acadèmica dels ensenyaments de Grau de la Universitat Pompeu Fabra pel que fa al marc d'avaluació. Bàsicament, aquests canvis suposen l'establiment d'un sistema de  recuperació i la supressió de la convocatòria extraordinària de setembre.

1. Publicitat del sistema d'avaluació.

El sistema d'avaluació i de recuperació de cada assignatura constarà en el seu Pla Docent.

2. Activitats susceptibles de recuperació.

Tant l'avaluació continuada com els exàmens o d'altres activitats seran susceptibles de recuperació d'acord als criteris establerts en el pla docent de la assignatura. Si el pla docent inclou una prova final en els seus criteris d'avaluació, aquesta ha de ser recuperable. Correspon al Degà l'autorització d'aquells casos on un determinat model d'avaluació continuada resulta d'impossible recuperació.

3.  Periodització de les activitats de recuperació

Les  assignatures del primer i segon trimestre es recuperaran durant el trimestre successiu; les corresponents al tercer trimestre, al llarg del mes de juliol.

En cas que aquestes activitats de recuperació incloguin la realització d'un examen presencial, aquest haurà de tenir lloc en un dels dos dissabtes habilitats al calendari acadèmic el segon i el tercer trimestre (pel que fa a les assignatures corresponents al primer trimestre i al segon, respectivament), o al llarg del període establert durant el mes de juliol (per a les assignatures corresponents al tercer trimestre). Correspon al Degà l'autorització d'altres dates.

4. Condicions per a concórrer al procés de recuperació per part de l'estudiant

L'article 11.4.2 de l'esmenta't Acord del Consell de govern disposa:

"Podran concórrer al procés de recuperació tots els estudiants que, havent participat a les activitats d'aprenentatge i avaluació durant el trimestre, hagin obtingut la qualificació de suspens de l'assignatura corresponent en l'avaluació trimestral. No hi podran concórrer els que no hagin participat en les activitats d'aprenentatge i avaluació o hagin renunciat a l'avaluació."

S'entendrà que un estudiant ha participat a les activitats d'aprenentatge i avaluació continuada durant el trimestre quan hagi assistit a classe i hagi realitzat els exercicis i altres activitats a l'aula. D'altra banda, cal entendre que un estudiant ha assistit a l'examen final quan el lliura.  

Atès que, tal com diu l'article esmentat, només podran participar en el procés de recuperació aquells estudiants que hagin suspès el conjunt de l'assignatura, no hi haurà possibilitat de participar-hi per pujar nota si la inicialment obtinguda és igual o superior a 5,0.

Havent suspès el conjunt de l'assignatura, l'estudiant només podrà recuperar en la prova final esmentada en el punt 3 aquells components de l'avaluació de l'assignatura que siguin susceptibles de recuperació i que s'hagin suspès al llarg del trimestre (avaluació continuada, examen, treball,...), però no els que s'hagin aprovat.

5. Procés de recuperació per als estudiants UPF inclosos en programes de mobilitat.

Per als estudiants que participen en programes de mobilitat, no es preveu la possibilitat de realitzar exàmens finals o de recuperació en dates alternatives o per altres mitjans que no sigui  presencialment. Per tant, es recomana que el participant planifiqui  la seva estada d'intercanvis per poder assistir a les avaluacions  finals o de recuperació de les assignatures que cursi a la UPF.

Aquesta disposició afecta exclusivament als estudiants de la UPF que participen en programes de mobilitat reconeguts per la Facultat.

El Degà de la Facultat d'Economia i Empresa

Barcelona, 18 de gener del 2018

 

Mobilitat de sisè curs per al Doble Grau de les Facultats de Dret i d'Economia i Empresa 

Consultar el document.