a) Personal adscrit a la Biblioteca per unitats i grups 

Grup/Unitat A1 A2 C1/C2 E I II III Total
Direcció 1   1         2
Subdirecció 2 4           6
Coordinació Tècnica 1 1 6         8
Unitat de Logística 1   2 3       6
Unitat de Serveis d'Informació 1 4 13   1 1 1 21
Unitat Temàtica de Ciències Socials i Humanitats 1 18           19
Biblioteca/CRAI del Poblenou 1 13 5 2       21
Biblioteca del Campus Universitari Mar 1 4 2         7
IULA   1           1
Total 9 45 29 5 1 1 1 91

 

b) Percentatge del personal per tipologia

Tipologia Nombre Percentatge
Personal bibliotecari 54 60%
Personal adminsitratiu, auxiliar administratiu i auxiliar de serveis 34 37%
Personal tècnic (no bibliotecari) 3 3%
Total 91 100%

 

c) Altes

Alta Unitat Data
Cinta Andreu Fornos Unitat de Serveis d'Informació Març 2016
Nil Bernat Gil Unitat de Serveis d'Informació Març 2016
Neus Riera Frau Unitat de Serveis d'Informació Març 2016
Justí Torn Poch Unitat de Serveis d'Informació Març 2016
Sònia Vicente Sánchez Biblioteca/CRAI del Poblenou Abril 2016

 

d) Baixes

Baixa Unitat Data
Rosalia Conesa Biblioteca/CRAI del Poblenou Juliol 2016