Concepte Despesa
Préstec interbibliotecari 22.125 €
Catalogació (externalització) 11.750 €