a) Manteniment

Concepte Despesa
Equips per al processament de dades
1.463.217,14 € 
Material audiovisual
250.202,17 € 

 

b) Inversió

Concepte Despesa
Equipament audiovisual
146.514,31 € 
Maquinari
511.366,81 € 
Programari
370.386,72 €