El curs 2015-2016 s'han continuat els processos de millora contínua de les aplicacions de la Universitat i se n'han implementat de noves per tal d'agilitar alguns processos. Cal fer especial esment a:

 • La millora de tecnologies de desenvolupament i l'actualització tecnològica que s'ha fet en algunes aplicacions per tal de millorar-ne el rendiment, la usabilitat i l'accessibilitat. Així mateix, s'ha fet un esforç per integrar totes les aplicacions en el nou sistema SSO basat en estàndards (CAS) i per migrar-les a tecnologies que ofereixin major rendiment i seguretat (nous servidors d'aplicacions, disseny adaptatiu, etc.)
 • La continuació del procés d'utilitzar el núvol com a estratègia de millora dels serveis i aplicacions.

Docència

Millores en l'Aula Global

Es va instal·lar una nova versió de  l'Aula Global (v2.7.5)  Es varen implementar millores com: la incorporació d'una eina per l'edició i gestió de qüestionaris matemàtics (WIRIS), la implementació d'un disseny adaptatiu per facilitar l'accés des de dispositius mòbils, la millora del procés de còpies de seguretat individualitzades per curs de manera automàtica  i la incorporació de  la possibilitat de crear i gestionar vídeos, etc.

Millores en el procés de matrícula

Durant el curs 2015-2016 s'ha implementat una gestió més àgil de les assignatures compartides en el moment de la matícula pwe a la Facultat d'Economia i Empresa. Funcinalitat que podrà ser aprofitada per la resta de facultats. S'ha incorporat  la generació d'agrupacions d'assignatgures-grup pels estudiants i s'ha implementat noves funcionalitats per permetre  la gestió de la formació transversal pels estudiants. 

Consulta dels horaris personalitzats 

S'ha implementat la consulta dels horaris personalitzats pels estudiants

Millores en l'aplicació d'entrada de qualificacions

Durant el curs es va iniciar un procés de consulta a representants del professorat de tots els estudis per identificar punts de millora en l'aplicació que, un cop identificats, varen ser implementats i posats a disposició dels usuaris a continuació.

Implementació d'una eina per la captació d'estudiants

S'ha implementat una eina de CRM per la captació d'estudiants i s'ha començat a utilitzar amb la gestió de les sessions informatives per estudiants que s'han fet durant l'any 2016

Plans docents

S'ha desenvolupat un nova aplicació per la gestió, manteniment i publicació dels plans docents de les assignatures (DOA).

Avaluació docent

S'han fet millores en l'aplicació per a dispositius mòbils per a facilitar als estudiants respondre les enquestes del procés d'Avaluació docent (AVALDO) des de dispositius mòbils: canvis en el disseny i disponibilitat per nous tipus de dispositius i versions dels sistemes operatius.

Recerca

Aplicació de gestió de la recerca (PANDORA)

S'ha implementat un nou mòdul per facilitar la cerca de convocatòries d'ajuts de recerca.

Portal de Producció Científica

S'ha desenvolupat el PPC 2.0. Una modernització tant de la consulta per investigador des del PPC (ampliant les dades) , com de l'eina d'entrada de dades GPC (mateixa vista editable), de manera que les dues visions siguin més semblants i més properes. S'han millorat els serveis web per facilitar l'aprofitament automàtic de les dades del PPC des de les webs de la UPF: grups de recerca, departaments, etc. 

S'ha posat en funcionament el  nou mòdul per facilitar la cerca avançada.

S'ha treballat en la possibilitat d'incorporació al portal d'indicadors bibliomètrics i en la càrrega de dades des de WOS i SCOPUS que estaran disponibles pel nou curs

 

Gestió i serveis

Nou portal web

S'ha continuat amb el desplegament de la nova eina de portal oferint noves funcionalitats, dissenys i plantilles per a les webs qui s'hi van migrant. S'han posat en funcionament noves eines de formularis, s'ha modificat el sistema d'indexació, s'ha substituit i modernitzat el cercador, etc. 

En total es porten migrades més de 500 webs. 

Aplicació d'Ajuts de Suport a la Innovació i Qualitat Docent 

S'ha desenvolupat i posat en funciponament el mòdul d'avaluació per l'aplicació de gestió de convocatòries d'ajuts de suport a la innovació docent

Nova aplicació de gestió d'expedients de contractació administrativa

S'ha consolidat la migració de l'aplicació al núvol en modalitat SaaS  i s'hi han incorporat millores en les plantilles i processos de fluxe de dades. Així mateix s'han incorporat noves funcionalitats com la connexió i la publicació automàtica al RPC (Registre Públic de Contractes) i a la PSCP (Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat)

Administració electrònica 

Dins del projecte d'implementació de l'administració electrònica a la universitat, aquest curs s'han posat en funcionament nous processos  i s'han  millorat alguns dels actuals. En concret:

Nous processos:

 • S'ha canviat el perfil del contractant a la Generalitat 
 • S'ha treballat en  la Interoperabilitat: com a productors d'informació:  consulta de l'estat de la matrícula
 • S'ha implementat un servidor de Terminal Server per poder fer els tràmits d'administració-e amb independència de les versions de navegadors i java que els usuaris tinguin instal·lades en els seus ordinadors

 

Processos millorats

 • Simplificació de la signatura d'actes d'assignatures: Les actes es signen automàticament mitjançant un segell d'òrgan tot simplificant enormement el procés de signatura Les actes s'arxiven automàticament al gestor documental amb totes les garanties de custodia i preservació que marca la legislació.
 • Presentació de candidatures als processos electorals. Hem ampliat la presentació de candidatures al claustre als col·lectius de PAS i PDI
 • S'ha fet l'adaptació del tràmit de sol·licituds d'ajuts COFRE als nous requeriments definits pel curs 2015-2016
 • Vot electrònic:  S'ha millorat l'aplicació de votació electrònica amb una nova versió i s'han implementat  diversos processos d'eleccions amb vot electrònic (per exemple les eleccions de delegats i les de representants al clàustre).

Projectes consorciats

Al mateix temps, s'ha participat en tots els processos consorciats del projecte d'administració electrònica de les universitats catalanes, de manera que:

 • S'ha posat en funcionament una nova versió de l'aplicació pel registre d'entrada i sortida de documents de la UPF (ERES) que gestiona tan la modalitat presencial com la telemàtica de presentació de documents. 
 • S'ha fet una prova pilot del projecte CSUC sobre la identitat digital al mòbil.
 • S'ha participat en el projecte del CSUC per tal de consorciar l'eina de gestió d'expedients de contractació

Datawarehouose

S'ha incorporat informació procedent dels centres adscrits al Datawarehouse i s'han implementat nous informes i indicadors, especialment a la part de recerca.

 

Aplicacions de gestió econòmica i pressupostària 

S'ha implementat el portal de proveïdors. 

S'ha implementat la gestió de factures emeses en format electrònic.

S'ha actualitzat tecnològicament el programari de base de l'aplicació de gestió econòmica (ABAC) per tal d'independitzar-lo de les versions dels navegadors.

S'ha desenvolupat la integració de l'ABAC amb el nou sistema d'impressió per tal de gestionar la facturació, les quotes, etc. 

Nova eina de SSO

S'ha acabat de migrar totes les aplicacions al nou sistema de SSO que treballa amb protocols estàndard (CAS, SAML, etc).

 

Altres aplicacions

S'ha integrat el nou sistema d'impressió de Ricoh amb la gestió d'identitats i la gestió econòmica per tal d'automatitzar la càrrega i sincronització d'usuaris de la plataforma, el sistema de facturació, les qüotes, etc.

S'ha implementat una eina basada en tecnolgia CRM  per la gestió de les relacions institucionals i per la gestió de la UPFund

S'han desenvolupat les consultes web per perfils de l'aplicació del mapa de processos de la UPF (GMP)

S'ha implementat una nova versió de l'aplicació de gestió i manteniment d'equipaments (PRISMA)

S'ha desenvolupat millorat el cercador de l'aplicació de gestió de convenis i s'ha fet una consulta pública

S'ha redissenyat l'aplicació de gestió d'òrgans col·legiats i s'ha modernitzat tecnològicament