Concepte Import
Biblioteca

4.800 €

Publicacions en sèrie (per a totes les àrees) 144.600 €
ÀREES TEMÀTIQUES 54.600 €
Comunicació 7.000 €
Dret 7.800 €
Economia 5.000 €
Humanitats 7.800 €
Polítiques 6.000 €
Salut 8.000 €
Tecnologies 6.000 €
Traducció 7.000 €
INSTITUS 2.400 €
Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives 1.200 €
Institut Universitari de LingUística Aplicada 1.200 €
TOTAL 206.400 €

 

Concepte Import
Accés a recursos electrònics remots (per a totes les àrees) 1.059.000  €
 

 

Pressupost en fons bibliogràfic a càrrec de pressupostos de gestió orgànics (PGO) per a l'exercici  2016

Concepte Import
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 4.580 €
Facultat de Ciències Econòmiques 3.500 €
Facultat de Traducció i Interpretació 50  €
TOTAL 8.580  €