Funcions i adscripció de l'Arxiu

L'Arxiu de la Universitat Pompeu Fabra, que està sota la dependència de la Secretaria General de la Universitat, és una unitat de caràcter central que dóna servei a tota l'estructura administrativa i acadèmica de la Universitat.

Són funcions de l'Arxiu de la Universitat Pompeu Fabra:

Elaborar i proposar els mecanismes, les operacions i els procediments del sistema de gestió dels documents administratius i d'arxiu.

Elaborar els instruments de descripció que assegurin el control, l'accés i la recuperació ràpida i eficient de la informació en qualsevol fase del seu cicle de vida i en qualsevol unitat.

Avaluar la documentació per tal de fer la proposta de conservació o eliminació als òrgans competents en la matèria.

Custodiar la documentació provinent dels arxius de gestió per tal de conservar-la amb les condicions de seguretat i preservació més adients.

Garantir l'accés i la consulta dels documents custodiats a l'Arxiu Administratiu a tots els membres de la comunitat universitària i als ciutadans en general, i gestionar el préstec intern de documentació, d'acord amb la normativa general. Proposar i impartir accions de formació per als usuaris dels arxius de gestió, amb la col.laboració de la Unitat de Formació.

Proposar les mesures de seguretat per a la protecció dels documents essencials i confidencials de la Universitat i vetllar per a la seva correcta aplicació.

Fer el seguiment i coordinar la implementació del sistema informàtic per a la gestió dels documents administratius i dels arxius, així com fer les propostes pertinents per a la seva millora.

Estudiar i proposar criteris tècnics per al tractament i conservació dels arxius i documents electrònics de la Universitat, que assegurin la seva preservació i consulta amb les condicions establertes.