D’acord amb les lleis de transparència ––Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern––, els supòsits d’accés a la UPF, igual que a la resta d’administracions públiques de Catalunya són:

 • Accés lliure: per a documentació en què no hi ha dades personals i no està afectada per cap restricció legal.
 • Accés lliure amb possibles restriccions: sèries documentals on poden haver dades personals merament identificatives contingudes en informació pública directament relacionada amb l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’Administració.
 • Accés lliure amb restriccions: ocasionalment les sèries documentals poden contenir dades amb les característiques següents:
  • Dades personals no especialment protegides ni merament identificatives contingudes en informació pública directament relacionada amb l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’Administració.
  • Dades especialment protegides (com ara les de l’art. 7 de la LOPD: ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut i vida sexual, i infraccions penals o administratives; o altres d’equivalents, com les vinculades a serveis socials).
  • Dades, l’accés a les quals pot causar un perjudici en les matèries següents: seguretat pública, funcions d’inspecció, investigació o sanció d’infraccions. Interessos econòmics i comercials o secret professional i propietat intel·lectual i industrial. Els drets dels menors d’edat. La protecció del medi ambient. Altres.
 • Accés restringit: majoritàriament conté dades amb les característiques següents:
  • Dades personals no especialment protegides ni merament identificatives contingudes en informació pública directament relacionada amb l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’Administració.
  • Dades especialment protegides (com ara les de l’art. 7 de la LOPD: ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut i vida sexual, i infraccions penals o administratives; o altres equivalents, com les vinculades a serveis socials).
  • Dades, l’accés a les quals pot causar un perjudici en les matèries següents: seguretat pública, funcions d’inspecció, investigació o sanció d’infraccions. Interessos econòmics i comercials o secret professional i propietat intel·lectual i industrial. Els drets dels menors d’edat. La protecció del medi ambient. Altres.

La diferència entre el supòsit d’accés lliure amb restriccions i accés restringit és per la presència ocasional o majoritària d’informació que s’ha de protegir. Per això, les casuístiques dels dos supòsits són iguals.

Per a més informació, consulta el Portal de Transparència de la Universitat.