D’acord amb les lleis de transparència Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparència acceso a la información pública y buen gobierno i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparencia accés a la informació pública i bon govern, els supòsits d’accés a la UPF, igual que a la resta d’Administracions Públiques de Catalunya són:

 • Accés lliure: Per a documentació en la que no hi ha dades personals i no està afectada per cap restricció legal.
 • Accés lliure amb possibles restriccions: Sèries documentals on poden haver dades personals merament identificatives contingudes a informació pública directament relacionada amb l’organització, funcionament o activitat pública de l’Administració.
 • Accés lliure amb restriccions: Ocasionalment les sèries documentals poden contenir dades amb les següents característiques:
  • Dades personals no especialment protegides ni merament identificatives contingudes a informació pública directament relacionada amb l’organització, funcionament o activitat pública de l’Administració.
  • Dades especialment protegides (com ara les de l’art. 7 de la LOPD: ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut i vida sexual, i infraccions penals o administratives; o altres equivalents, com les vinculades a serveis socials).
  • Dades l’accés a les quals pot causar un perjudici a les matèries següents: Seguretat pública, Funcions d’inspecció, investigació o sanció d’infraccions. Interessos econòmics i comercials o el secret professional i la propietat intel·lectual i industrial. Els drets dels menors d’edat. La protecció del medi ambient. Altres.
 • Accés restringit: Majoritàriament conté dades amb les següents característiques:
  • Dades personals no especialment protegides ni merament identificatives contingudes a informació pública directament relacionada amb l’organització, funcionament o activitat pública de l’Administració.
  • Dades especialment protegides (com ara les de l’art. 7 de la LOPD: ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut i vida sexual, i infraccions penals o administratives; o altres equivalents, com les vinculades a serveis socials).
  • Dades l’accés a les quals pot causar un perjudici a les matèries següents: Seguretat pública, Funcions d’inspecció, investigació o sanció d’infraccions. Interessos econòmics i comercials o el secret professional i la propietat intel·lectual i industrial. Els drets dels menors d’edat. La protecció del medi ambient. Altres.

La diferència entre el supòsit d’accés lliure amb restriccions i accés restringit es dóna per la presència ocasional o majoritària d’informació a protegir i és per això que les casuístiques dels dos supòsits són iguals.

Per més informació consulta el portal de transparència de la Universitat.