1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 9 de desembre del 2021.

2n. Informe del rector.

3r. Convocatòria d'eleccions al càrrec de rector.

4t. Proposta d'aprovació de temes d'àmbit acadèmic:
 
- Informe sobre la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència universitària.
- Proposta de programació de titulacions oficials per al curs acadèmic 2022-2023.
- Proposta de places de grau, màster universitari i doctorat per al curs acadèmic 2021-2022.
- Proposta de mesures per donar compliment al requisit sobre coneixements lingüístics d’una tercera llengua.
- Proposta de Bases de la convocatòria d’ajusts a l'estudi de la comunitat UPF 2020-2021.
- Proposta de Bases del Premi Càtedra Ideograma-UPF al millor treball de fi de màster.

5è. Proposta d’aprovació de temes d’àmbit de PDI:
 
- Proposta de modificació del Manual d'avaluació docent del professorat de la Universitat Pompeu Fabra.
- Proposta d’atorgament del complement addicional pel tram de recerca en el marc del projecte-pilot de l'avaluació de la transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes.
- Proposta d’atorgament del complement addicional pel tram de recerca reconegut a un professor lector per estimació de recurs d'alçada presentat.
- Proposta d’atorgament del complement addicional pel tram de recerca a personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes.

6è. Proposta d’aprovació de temes d’àmbit de recerca:
 
- Proposta de dissolució i liquidació de la spin off Reactable Systems, S.L.
- Proposta de Bases reguladores per a la concessió d’ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2021.
- Proposta de reconeixement i baixa de Grups de Recerca UPF.

7è. Proposta d’aprovació de temes d’àmbit econòmic:
 
- Proposta de modificació de les Bases d’execució del pressupost 2021.
- Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.

8è. Proposta d’annex al Codi de la Universitat Pompeu Fabra sobre conductes violentes, discriminatòries i assetjament.

9è. Proposta de modificació del Reglament Electoral de la UPF.

10è. Proposta de modificació de Normativa per la qual es regulen els càrrecs acadèmics de la Universitat Pompeu Fabra.

11è. Presentació de la Memòria anual del Consell Assessor de la Transparència en matèria de transparència, informació pública  i bon govern 2020
.

12è. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes.

13è. Ratificació de convenis.

14è. Afers de tràmit.

15è. Torn obert de paraules.

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 9 de desembre del 2021
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2021)

S’aprova l’acta de la sessió del Consell de Govern de 9 de desembre del 2021.

3. Convocatòria d'eleccions al càrrec de rector
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2021)

Com a conseqüència de situació derivada de la pandèmia pel SARS-CoV-2, la Universitat Pompeu Fabra va haver de desconvocar les eleccions al Claustre Universitari previstes per a la primavera del 2020. Aquest procés electoral va poder tenir lloc a finals del mateix any i, en aquests moments, la UPF ja ha pogut completar la renovació del màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. En aquell moment, s’havia declarat l’estat d’alarma inicialment per mitjà del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual, entre moltes altres restriccions, es va suspendre l'activitat educativa presencial a l'ensenyament universitari i es van interrompre els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats públiques.

La situació actual, tot i que hi ha algunes millores i signes d’esperança, presenta força similitud amb la viscuda fa uns quants mesos. Hi ha una nova declaració d’estat d’alarma, que encara continua vigent, establerta per Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, el qual ha estat prorrogat fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021. Pel que fa a l'àmbit de les universitats catalanes, la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, tot i que és una mica menys restrictiva que les anteriors, estableix que “la docència ha de ser virtual, a excepció de les pràctiques i les avaluacions i també de les classes corresponents al primer curs d'estudis de grau, en les quals es pot reprendre l'activitat presencial restringida. En el desenvolupament de les activitats presencials s'han d'extremar les mesures de protecció, amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT” (darrera Resolució adoptada al tancament de la redacció d’aquest document).

En aquest context, per l’acabament del mandat del rector actual, arriba el moment en què és preceptiu convocar les eleccions de la màxima autoritat acadèmica de la Universitat. Per a fer-ho, la UPF disposa d’un sistema de votació electrònica, que ja ha estat utilitzat en diverses ocasions, incloent les eleccions al Claustre universitari del passat mes de desembre. Tot i la difícil situació, el procés electoral es pot desenvolupar amb plena viabilitat i garanties, amb les necessàries adaptacions a les restriccions establertes i el recurs a les previsions més flexibles i els terminis més amplis que preveuen els nostres instruments normatius. És especialment important que, en una situació de manca de presencialitat del conjunt de la comunitat universitària, els actes d’informació i de campanya electoral es puguin desenvolupar en dates plenament hàbils, és a dir, dies que no siguin de vacances ni períodes d'avaluació. Per això, pel que fa al calendari que conté aquest acord, el còmput dels terminis ha tingut en compte l’aplicació de la disposició addicional 2a del vigent Reglament electoral, que preveu la possibilitat de trasllat del calendari en quinze dies en cas que el procés electoral es veiés afectat per períodes no lectius, cosa que ocorre en aquest cas, amb el període de vacances de Setmana Santa.

D’altra banda, com és habitual en aquest tipus d’eleccions, la Universitat estableix posar a disposició dels candidats diversos mitjans perquè puguin desplegar la seva campanya d’informació electoral. En aquesta ocasió, la disponibilitat d’aquells mitjans que impliquin presència als campus i als espais de la UPF, lògicament, està condicionada a les disposicions que determinin les autoritats sanitàries i universitàries, atenent l’evolució de la crisi sanitària. Per això ja es preveu que, en la dotació de mitjans, els electrònics o digitals tinguin un pes específic encara més important que en processos electorals anteriors.

D’acord amb el previst a l’article 51 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i el Capítol 2 del Títol 3 del Reglament Electoral,

El Consell de Govern

ACORDA

Primer.- Convocar eleccions al càrrec de rector de la Universitat Pompeu Fabra, que es regiran pel calendari següent:

Inici del procés electoral: 19 de març del 2021.

Publicació del cens electoral: 19 de març del 2021.

Reclamació al cens electoral: fins el 7 d’abril del 2021.

Publicació del cens electoral definitiu: 9 d’abril del 2021.

Termini de presentació de candidatures: fins el 15 d’abril del 2021.

Proclamació provisional de candidats: 16 d’abril del 2021.

Termini per interposar recurs davant la Junta Electoral: fins el 21 d’abril del 2021.

Proclamació definitiva de candidats: 22 d’abril del 2021.

Campanya electoral: del 23 d’abril al 2 de maig del 2021

Període de votacions: del 3 al 5 de maig del 2021

Escrutini: 5 de maig del 2021.

Proclamació provisional del candidat electe o, si escau, dels candidats que passen a 2ª volta: 6 de maig del 2021.

Termini per interposar recurs davant la Junta Electoral: fins l’11 de maig del 2021.

Proclamació definitiva del candidat electe, o si escau, dels candidats que passen a segona volta: 12 de maig del 2021.

 

Segona volta:

Campanya electoral: del 13 al 24 de maig del 2021

Període de votacions: del 25 al 27 de maig del 2021

Escrutini: 27 de maig del 2021.

Proclamació provisional de candidat electe: 28 de maig del 2021.

Termini per interposar recurs davant la Junta Electoral: fins el 2 de juny del 2021.

Proclamació definitiva del candidat electe: 3 de juny del 2021.

 

Segon.- Les eleccions es regiran pel reglament electoral de la UPF i, en el cas que siguin electròniques, també per la Normativa dels procediments electorals amb votació electrònica, aprovada per Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020.

Tercer.- Tenen la condició d’elegibles els professors funcionaris del cos docent de catedràtics d’universitat, en actiu, que prestin serveis a la UPF.

Quart.- El rector és elegit per la comunitat universitària mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret dins de la circumscripció o sector que pertoqui.

Cinquè.- Els electors estan conformats pel personal acadèmic, el personal d’administració i serveis i els estudiants, sempre que compleixin els requisits d’electors establerts al Reglament Electoral i estiguin inclosos en el cens electoral.

Sisè.- Els col·legis i circumscripcions electorals seran, en el cas del personal acadèmic, els departaments; en el cas del personal d’administració i serveis tota la universitat; i en el cas dels estudiants, els de grau, els centres, i els de màster universitari i doctorat, tota la universitat.

Setè.- Els candidats hauran de presentar la seva candidatura en el model formalitzat que s’adreçarà a la Junta Electoral de la UPF en el termini establert al calendari electoral. Les candidatures s’hauran de presentar degudament registrades a qualsevol seu del Registre de  la UPF.

Vuitè.- Les paperetes de votació s’elaboren per sector i circumscripció electoral segons el model formalitzat que estableixi la Junta Electoral. D’acord amb el Reglament Electoral, a la papereta hi figuraran els noms dels candidats i l’opció del vot en blanc.

Novè.- El vot per a l’elecció de rector és ponderat per sectors de la comunitat universitària d’acord amb els percentatges establerts a l’article 51.2 dels Estatuts de la UPF:

Sector A: El 51% correspon al sector conformat pels professors doctors amb vinculació permanent a la universitat. Els investigadors ICREA formen part d’aquest sector, d’acord amb la DA Tercera, apartat 5, dels Estatuts de la UPF.

Sector B: El 9% correspon al sector conformat pels professors lectors, els professors visitants, el personal investigador propi o vinculat i els professors emèrits.

Sector C: El 5% correspon al sector conformat per la resta de professorat i el personal investigador en formació.

Sector D: El 25% correspon al sector conformat pels estudiants. El 10% d’aquesta representació correspon al sector d’estudiants de màster universitari i doctorat. Els estudiants de grau formen part del Subsector D1 (22,5%) i els de màster universitari i doctorat al Subsector D2 (2’5%).

Sector E: El 10% correspon al sector conformat pel personal d’administració i serveis.

 

D’acord amb el Reglament Electoral, la Junta Electoral fixarà, després de l’escrutini dels vots, els coeficients de ponderació que correspondrà aplicar als vots vàlidament emesos en cada sector. A aquests efectes, només es tindrà en compte el vot vàlidament emès a candidatures en cada sector, i en queden exclosos el vot nul i el vot blanc.

Desè.- Els candidats, un cop proclamats definitivament, en el termini de set dies poden presentar davant la Junta Electoral el seu programa i, si escau, els membres que conformaran el Consell de Direcció. La Junta Electoral remetrà la documentació a la Secretaria General per difondre-la entre la comunitat universitària. Una vegada comunicada a la Junta Electoral aquesta informació, els candidats poden difondre-la directament amb els mitjans que els facilita la UPF.

Onzè.- Els candidats realitzaran la seva campanya amb els mitjans que la UPF posa a la seva disposició a partir de la seva proclamació i que s’estableixen a l’annex. Els candidats hauran d’adreçar les seves sol·licituds relacionades amb aquests mitjans a la Secretaria General que les canalitzarà, segons el cas, cap els diversos serveis o unitat administratives. Se’n exceptua la reserva d’espais per a reunions o actes que s’hauran de sol·licitar pels mitjans habituals.


ANNEX. MITJANS A DISPOSICIÓ DELS CANDIDATS UNA VEGADA PROCLAMATS DEFINITIVAMENT

 • Una sala per a cada candidat, amb mobiliari, ordinador i connexió telefònica. En el cas que no es pogués posar a disposició dels candidats d’aquests recursos es facilitarà un ordinador portàtil amb webcam i un telèfon mòbil a cada candidat*
 • Disponibilitat gratuïta d’espais per a reunions o presentacions (dins les disponibilitats).*
 • Una taula a cada campus i uns taulons per a l’exposició i disposició de programes i de cartells de gestió pròpia de cada candidat. Aquests suports s’habilitaran a les zones més transitades dels edificis. Els candidats no podran utilitzar altres espais dels edificis amb la finalitat de fer publicitat de les candidatures.*
 • 4.500 euros (IVA inclòs) per a la promoció i difusió dels candidats i el seu programa, que s’hauran de justificar d’acord amb els que estableix el Reglament Electoral.
 • Espais a la web d’eleccions a rector o rectora per a cada candidat. L’elaboració de les pàgines anirà a càrrec de cada candidat.
 • Durant la campanya electoral es visualitzarà un impacte al Campus Global adreçat a tota la comunitat universitària que permeti enllaçar a les webs de cada candidat.
 • Notificacions al Campus Global: cada candidatura podrà publicar un màxim de 10 notificacions al Campus Global per informar exclusivament de l’agenda d’actes de campanya. La gestió de la publicació de les notificacions es farà des de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucional (UCPI).
 • Pantalles als campus: cada candidatura podrà publicar un màxim de 5 missatges a través del Canal UPF (pantalles horitzontals dels campus). El temps d’exposició dels missatges serà igual per a tots els candidats. Els missatges hauran de seguir la guia d'estil de la Universitat. La gestió de la publicació dels missatges es farà des de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucional UCPI.
 • Presentació a la premsa, si ho requereixen els candidats, una vegada i el mateix dia. Serà en format presencial o a distància en funció de les restriccions que determinin les autoritats sanitàries i universitàries. D'altra banda, es proporcionarà als candidats una llista amb contactes de periodistes dels àmbits de societat i educació.
 • Disposició dels censos electorals i relació dels membres del Claustre i del Consell de Govern.
 • Adreces electròniques (llistes de distribució corporatives). Les trameses de correu electrònic als electors es limitaran a quatre per candidatura exclusivament durant la campanya electoral, si bé s’haurà de donar prioritat a altres formes de comunicació.
 • L’autorització d’un membre del PAS (prèvia acceptació) per a que destini un màxim del 25% de la seva jornada laboral a donar suport a la campanya electoral dels candidats des de la seva proclamació provisional i fins la proclamació definitiva del candidat electe.

* Aquests mitjans es podran proporcionar en funció de les disposicions que determinin les autoritats sanitàries i universitàries, atenent l’evolució de la crisi sanitària derivada del SARS-CoV-2.


4. Aprovació de temes d'àmbit acadèmic:
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2021)
 

Informe sobre la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència universitària.

El Consell de Govern pren coneixement de l’informe sobre la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència universitària, que consta com a annex 1.

Proposta de programació de titulacions oficials per al curs acadèmic 2022-2023.

S’aprova la programació de titulacions oficials per al curs 2022-2023, que consta com a annex 2.

Proposta de places de grau, màster universitari i doctorat per al curs acadèmic 2021-2022.

S'aproven les places d'ensenyament de grau, de màster universitari, i de doctorat de la Universitat Pompeu Fabra del curs 2021-2022 que consten com annex 3, annex 4, i annex 5.

Proposta de mesures per donar compliment al requisit sobre coneixements lingüístics d’una tercera llengua.

La Llei 1/2018, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic estableix que els estudiants que van iniciar els estudis universitaris el curs 2018-2019 i posteriors, han de demostrar, per poder-se graduar, que han superat el nivell de competència d’una tercera llengua. L’acreditació d’aquest nivell de competència en una tercera llengua estrangera (FR, DE, IT, EN) és imprescindible per obtenir el títol de grau i aquest requisit està incorporat a les memòries de verificació de les titulacions de la UPF.

En aquest moment es detecten dificultats d’aplicació del requisit al nivell del sistema universitari català i el Consell Interuniversitari de Catalunya està revisant les possibles formes de demostració que es podran utilitzar per donar compliment al requisit. És previsible que la Junta del CIC adopti un acord al llarg dels propers mesos, que traslladi a la instància competent legalment. En tot cas, per seguretat jurídica i en benefici dels estudiants sotmesos al requisit que preveuen completar el grau al final del curs actual, convé facultar el vicerector competent perquè, a la vista de la situació i amb criteris d’equitat entre tots els que van iniciar estudis en el mateix moment, resolgui cas per cas les sol·licituds dels estudiants que, havent completat tots els crèdits, demanin l’expedició del títol corresponent.

Així mateix, tot i que la Generalitat de Catalunya ha destinat recursos econòmics significatius perquè cap estudiant no quedi exclòs per causes econòmiques de poder acreditar la seva formació lingüística, aquests ajuts poden ser insuficients per a estudiants vulnerables. Per això, es planteja la conveniència que la UPF pugui adoptar mesures addicionals de suport i, fins i tot, una convocatòria d’ajuts que ho asseguri.

Per aquests motius, el Consell de Govern

ACORDA

 1. Establir les mesures necessàries, inclosa la convocatòria d’ajuts, perquè cap estudiant no pugui quedar exclòs de l’acreditació dels coneixements lingüístics prevista a la Llei 1/2018 per causes econòmiques.
 2. Traslladar al Consell Interuniversitari de Catalunya la conveniència de mantenir el requisit previst a la Llei 1/2018 així com la necessitat d’ampliar les formes de demostració de coneixements lingüístics dels estudiants de grau.
 3. Facultar la vicerectora de Projectes per a la Docència per tal que, mentre es mantingui el marc legal vigent establert per la Llei 1/2018, resolgui les sol·licituds dels estudiants que han de demostrar coneixements i competències en terceres llengües atenent primordialment a les condicions substantives que suposen aquests coneixements i competències, més enllà de la seva formalització i, en tot cas, garantint la igualtat de tracte entre els estudiants que van començar un ensenyament de grau el mateix any.

Proposta de Bases de la convocatòria d’ajusts a l'estudi de la comunitat UPF 2020-2021.

Per al curs 2020-2021 es proposa convocar per vuitena vegada  els Ajuts a l’Estudi de la Comunitat UPF, destinat a estudiants de centres propis de la UPF que es trobin davant de dificultats econòmiques importants per poder fer front al pagament de la matrícula o d’altres preus públics.

Per aquest motiu el Consell de Govern,

ACORDA

Punt únic: aprovar les bases de la convocatòria d’Ajuts a l’Estudi de la Comunitat UPF, curs 2020-2021, que consten com a annex.

 

Annex

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS A L’ESTUDI DE LA COMUNITAT UPF.  CURS 2020-2021

1. Àmbit d’aplicació
 
1.1. Aquests ajuts van adreçats als estudiants dels centres propis de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau i de màster. Els destinataris s’han de trobar davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost total o parcial de la matrícula o d’altres preus públics d’obligat pagament a la universitat, com a resultat de: 
 
a) una situació sobrevinguda durant el darrer trimestre de l’any 2020 i durant l’any 2021, que afecti de manera greu a l’economia familiar;
b) denegació de la beca de la convocatòria general, per motius acadèmics, i necessitat de complementar la beca equitat obtinguda;
c) concessió de la beca general, amb uns ingressos familiars compresos entre el llindar 1 i 2 que estableix la convocatòria d’aquestes beques i que han d’abonar assignatures amb recàrrec.
 
1.2. Els estudiants beneficiaris no podran gaudir de cap altre ajut públic o privat per la mateixa finalitat, concepte o curs acadèmic, llevat dels casos contemplats a l’apartat b) i c) de l’article 1.1.
1.3. Aquests ajuts es podran atorgar només una vegada, a excepció dels casos en que la comissió de selecció consideri que s’ha produït una nova situació. En qualsevol cas, es prioritzaran les sol·licituds que no hagin gaudit d’aquests ajuts amb anterioritat.
1.4. Queden exclosos d’aquesta convocatòria els sol·licitants si la situació econòmica ha estat causada per decisions individuals, com pot ser l’emancipació de l’estudiant de la residència familiar.
 
2. Finançament
 
2.1. La Universitat assegura la dotació d’un mínim de 75.000€ per al funcionament  d’aquests ajuts. 
2.2. També s’hi afegiran les aportacions efectuades per persones físiques o jurídiques la finalitat de les quals sigui dotar aquests ajuts. 
 
3. Modalitats dels ajuts
 
3.1. Les modalitats dels ajuts són els següents:
 
- Preu dels crèdits matriculats durant el curs acadèmic 2020-2021.
- Exempció de les despeses de gestió per manca de pagament dels preus de matrícula a la Universitat.
- Complement a la minoració dels preus públics dels estudis universitaris obtinguts per la beca EQUITAT
- Altres ajuts als preus públics que consideri la comissió.
 
3.2. L’import dels ajuts podrà abastar tot o part dels crèdits matriculats corresponents o de les despeses esmentades a l’apartat anterior, per l’adaptació a la situació econòmica del sol·licitant i pel caràcter limitat del fons d’ajut disponible, segons el que consideri la comissió de selecció.
 
4. Requisits
 
Els sol·licitants que vulguin optar a aquests ajuts han de complir els requisits següents:
 
4.1. Cursar, en un centre propi de la UPF, uns estudis oficials de grau o de màster. Per aquest nivell d’estudis haurà de complir un dels següents supòsits: 
- que el màster sigui habilitant,
- que estigui matriculat en el segon curs d’un màster amb una durada de dos cursos acadèmics,
- que cursi, amb matrícula parcial, el segon any del primer curs del màster.
 
4.2. Haver matriculat el curs acadèmic 2020-2021 el mínim de crèdits exigit per obtenir beca a temps parcial en la convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2020-2021, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris.
4.3. Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea i acreditar la residència a l’Estat espanyol des de fa un any, com a mínim. Els estrangers no comunitaris hauran d’acreditar la condició de residència de llarga durada. 
4.4. No estar en possessió o no reunir els requisits per a l’obtenció d’un títol oficial del mateix nivell acadèmic o que habiliti per a les mateixes competències professionals, per a les quals es sol·licita l’ajut a l’estudi. Aquest requisit no serà d’aplicació en el cas que l’estudiant es trobi cursant els últims 60 crèdits del segon estudi i tingui un bon expedient acadèmic
4.5. Acreditar que la seva situació econòmica durant el darrer trimestre de l’any 2020 i/o durant l’any 2021 no li permet fer front al pagament dels preus públics exigits per la universitat. Aquesta situació no ha d’haver estat causada per una decisió de la persona sol·licitant. En particular, caldrà acreditar que la persona sol·licitant es troba en unes circumstàncies econòmiques que li haurien permès obtenir les beques de les convocatòries ordinàries.
4.6. El compliment de les condicions i requisits previstos a la convocatòria no implicarà necessàriament la concessió de l’ajut, el qual està subjecte a les disponibilitats pressupostàries.
 
5. Sol·licitud
 
5.1. Els estudiants que vulguin optar a aquests ajuts han de sol·licitar-ho a partir de la data de publicació de la convocatòria fins el 31 de març del 2021.
5.2. La convocatòria, que inclourà el formulari de sol·licitud corresponent, es publicarà a la pàgina web de la Universitat i caldrà presentar-la acompanyada de la documentació acreditativa, a través d’una instància general de la Seu electrònica de la UPF o a qualsevol altre lloc admès per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
6. Documentació
 
6.1. Els sol·licitants han d’aportar necessàriament la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar. S’entendrà per unitat familiar el que estableix l’article 14 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.
- Certificat de convivència del Padró Municipal d’Habitants que correspongui.
- Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys durant l’any 2019: declaració de la renda de l’any 2019, certificat d’imputacions o altres documents acreditatius.
- Documentació acreditativa suficient de la situació econòmica: certificat de l’INEM de la situació actual, certificat de defunció d’algun dels sustentadors de la unitat familiar o altres documents, segons correspongui.
 
6.2. Potestativament, els sol·licitants poden aportar informes dels Serveis Socials justificant la situació econòmica al·legada, o qualsevol altre document que considerin oportú.
 
7. Procediment de selecció
 
7.1. Les sol·licituds presentades seran analitzades per una Comissió de selecció constituïda a l’efecte i que tindrà la composició següent:
- Vicerector. Direcció de projectes per a la comunitat universitària
- Tres professors nomenats pel rector
- La vicegerent de l’Àrea de Docència
- Un representant dels estudiants, escollit pel Consell d’Estudiants
- La cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretària de la Comissió
 
7.2. La Comissió de selecció podrà requerir l’assessorament de tècnics especialistes.
7.3. La Comissió de selecció establirà un ordre de prioritat de les sol·licituds atenent la situació de greus dificultats econòmiques familiars i determinarà la modalitat de l’ajut a concedir a cada sol·licitud.
7.4. La Comissió de selecció resoldrà les sol·licituds en el termini màxim de tres mesos des de la data límit de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
7.5. La resolució es publicarà a la web de la UPF. La resolució indicarà NIF/NIE de l’estudiant, import concedit o motiu de denegació de la sol·licitud, segons correspongui.
7.6. Contra la resolució de la Comissió de selecció, la persona interessada podrà interposar recurs de reposició davant el rector de la Universitat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la resolució.
7.7. Es faculta la Comissió de selecció per decidir totes aquelles qüestions que no es trobin previstes en aquestes bases.
 
8. Incompatibilitats
 
Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat i curs acadèmic.
 
9. Autorització per a l’obtenció de dades
 
La presentació de la sol·licitud d’aquest ajut comporta l’autorització a la UPF per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant i dels membres computables de la unitat familiar amb els organismes públics, universitats o centres d’estudis d’ensenyament superior que correspongui en cada cas, amb l’objectiu de resoldre el procediment.
 
10. Comunicacions als sol·licitants
 
Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l’adreça de correu electrònic que les persones interessades hagin fet constar a la sol·licitud.
 
11. Revocació de l’ajut
 
La Comissió de selecció podrà revocar l’ajut en cas de comprovar que s’han falsejat les dades o que hi ha un incompliment dels requisits d’aquesta convocatòria.
 
12. Avaluació
 
El president de la Comissió de selecció presentarà al rector un informe sobre els resultats i el funcionament d’aquests ajuts.
 
Disposició única
 
Correspon al vicerector de direcció de projectes per a la comunitat universitària convocar els Ajuts a l'Estudi de la Comunitat UPF.

 

 

Proposta de Bases del Premi Càtedra Ideograma-UPF al millor treball de fi de màster.

S’aproven les bases del premi Càtedra Ideograma-UPF al millor treball de fi de màster, que consten com a annex.

Annex

BASES DEL PREMI CÀTEDRA IDEOGRAMA-UPF AL MILLOR TREBALL DE FI DE MÀSTER

1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la concessió del Premi Càtedra Ideograma - UPF al millor treball de final de màster en el camp de la comunicació política i institucional.

2. Requisits de participació

Els requisits por optar a la concessió del premi són els següents:

 • Estudiants que hagin presentat el Treball de Fi de Màster en el curs 2019-2020, en un centre del sistema d’educació superior de qualsevol país de la Unió Europea.
 • Estudiants que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9 sobre una base de 10 punts en el seu treball de fi de màster.
 • Estudiants que hagin desenvolupat el seu treball de fi de màster en el camp de la comunicació política i institucional.
 • El treball de fi de màster haurà d’estar escrit en alguna de les següents llengües: català, castellà o anglès.

3. Promoció i patrocini del Premi

Aquest Premi el promou i serà atorgat per la Universitat Pompeu Fabra, a través de la Càtedra Ideograma – UPF de Comunicació Política i Democràcia, i amb la col·laboració econòmica de l’empresa d’assessorament en comunicació pública, ideograma, SA.

4. Nombre i import del Premi

El premiat rebrà   1.725 euros, l’assessorament durant 3 mesos des de la direcció de la Càtedra per tal de desenvolupar i ampliar la línia d’investigació del Treball de fi de Màster i la possibilitat de publicar els resultats amb la resta de projectes de la Càtedra

El cobrament del premi es farà en dos terminis. El primer pagament serà un cop s’hagi anunciat el guanyador del premi i el segon, al cap de 3 mesos.

El jurat pot declarar el Premi desert o concedir els accèssits sense dotació econòmica que cregui oportuns

5. Consideració fiscal del Premi

El Premi està subjecte a la tributació que determina la normativa tributària.

6. Participació en el Premi

Sense perjudici del que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els interessats podran presentar la seva sol·licitud de participació  en el premi, fent arribar al correu de la Càtedra ([email protected]) la següent documentació:

 1. Memòria integral del TFM (sense cap referència al autor del TFM i a la institució, en què s’ha presentat).
 2. Certificat oficial que reflecteixi la qualificació assignada al TFM.
 3. Formulari d’autoria, en el que s’inclouran les següents dades: autor, tutor del treball, informació de contacte (adreça, telèfon i correu electrònic), títol del TFM, resum del seu contingut, qualificacions final del TFM, institució en la que s’ha defensat el TFM.

7. Convocatòria

El rector o l’òrgan en qui delegui convocarà el Premi i en la convocatòria s’inclourà, com a mínim, la informació relativa al termini de presentació de sol·licituds.

8. Ordenació i instrucció

Els actes d’ordenació i instrucció s’efectuen d’ofici per la Unitat de Gestió i Administració de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra  i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

9. Jurat

El Jurat estarà compost per l’impulsor de la Càtedra Ideograma - UPF, Antoni Gutiérrez-Rubí i el director de la Càtedra Ideograma – UPF, Carles Pont-Sorribes. També s’integraran en aquest Jurat: dos professors especialistes en Comunicació Política i Pública de la Universitat Pompeu Fabra designats a proposta del director de la Càtedra Ideograma-UPF i dos consultors en comunicació pública que es designaran a proposta de l’empresa Ideograma, S.A. El coordinador de la Càtedra actuarà com a secretari de la Comissió Avaluadora. Tots els membres del Jurat tindran veu i vot.

El Jurat serà l’òrgan encarregat d’avaluar les sol·licituds presentades i proposar els candidats seleccionats a l’òrgan encarregat de concedir el Premi. L’elecció del treball guanyador es decidirà per unanimitat l dels membres del Jurat.

10. Criteris de selecció

El Jurat tindrà en compte l’adequació del contingut dels treballs als camps de la comunicació política i institucional, així com la seva creativitat, qualitat i originalitat. També factors com els fonaments del marc teòric i la metodologia aplicada, l’estructuració del treball i la seva claredat expositiva, les fonts i bibliografies utilitzades i la contribució a l’àrea de coneixement seran tinguts en compte a l’hora de seleccionar el treball premiat.

11. Resolució

El Jurat elevarà la proposta al rector o a l’òrgan en qui delegui, que resoldrà la concessió del Premi en el termini màxim de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria.

La resolució es publicarà a la pàgina web de la Càtedra Ideograma - UPF (https://www.upf.edu/web/catedra-ideograma), que tindrà els efectes de la notificació d’acord amb el que preveu l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

12. Compatibilitat del Premi

El Premi és compatible amb qualsevol altre premi i beca.

13. Lliurament del Premi

El Premi es comunicarà via correu electrònic a la persona guanyadora i es publicarà el nom del treball guanyador, així com del seu autor a la pàgina web de la Càtedra Ideograma – UPF i a les seves xarxes socials. La resta de candidats no premiats també se’ls hi comunicarà la resolució del Jurat.

14. Difusió i comunicació

Es  podrà  consultar  tota  la  informació  relativa  a  la  convocatòria  a  la  pàgina  web https://www.upf.edu/web/catedra-ideograma.

Les comunicacions amb els interessats es faran preferentment a través del correu electrònic ([email protected]) a l’adreça amb la que els candidats hagin realitzat la sol·licitud.

15. Publicitat i promoció

La UPF es reserva el dret a fer las accions de publicitat i promoció del Premi que considerin oportunes, si cal incloent el nom i la imatge dels premiats.

16. Termes legals

La participació en la convocatòria d’aquest premi implica l’acceptació d’aquestes bases. Correspon al Jurat la interpretació d’aquestes bases i la resolució dels dubtes que se’n puguin derivar.

17. Protecció de dades de caràcter personal

Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra | Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona |Telèfon: 93 542 20 00. Podeu contactar amb del delegat de protecció de dades de la Universitat ([email protected]).

Finalitat: realitzar la inscripció en el premi Càtedra Ideograma - UPF i gestionar el seu desenvolupament. Les vostres dades es conservaran durant l’edició del premi i mentre es puguin derivar responsabilitats legals de la seva realització. No obstant, la identificació del guanyador es mantindrà a la pàgina web de la Universitat d’acord amb la legislació sobre transparència. Sempre que hi consti el consentiment, la fotografia i/o gravació de la persona guanyadora es podrà mantenir a la pàgina web a efectes informatius.

Legitimació: consentiment de la persona interessada. Es pot retirar en qualsevol moment.

Destinataris:  les  vostres  dades  només  seran  utilitzades  per  la Universitat Pompeu Fabra i  els membres del jurat, i no es cediran a tercers, excepte per al compliment d’obligacions legalment establertes. No obstant, es publicarà en la pàgina web la identificació de les persones finalistes i també les guanyadores d’acord amb la legislació sobre transparència. S’hi podrà també publicar la seva imatge i veu amb el seu consentiment.

Drets: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat ([email protected]). Teniu dret a presentar reclamació davant l ’Autoritat  Catalana de Protecció de Dades. L’oposició al tractament de les dades personals, en la mesura que sigui incompatible amb la gestió del premi, comportarà la renúncia a la participació en la convocatòria o al propi premi.

 

5. Aprovació de temes d’àmbit de PDI:
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2021)
 

Proposta de modificació del Manual d'avaluació docent del professorat de la Universitat Pompeu Fabra.

El Consell de Govern aprova el Manual d’Avaluació Docent que figura com annex 6 i deroga el Manual d’Avaluació Docent aprovat mitjançant acord del Consell de Govern del 9 d’octubre de 2019.

 

Proposta d’atorgament del complement addicional pel tram de recerca en el marc del projecte-pilot de l'avaluació de la transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes.

El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l’assignació d’aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

La resolució EMC/2458/2020, de 6 d’octubre, dona publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds de reconeixement del tram de recerca en el marc del projecte pilot de l’avaluació de la transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes. 

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha reconegut l’avaluació positiva de la CNEAI (Convocatòria AAI Funcionari (2020) - Reconeixement tram recerca en transferència del coneixement i innovació en la convocatòria 2020),  en relació amb les retribucions addicionals per mèrits investigadors.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l’article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern

 

ACORDA

Proposar al Consell Social l’assignació dels complements addicionals pel tram de recerca en el marc del projecte-pilot de l’avaluació de la transferència del coneixement i innovació al personal docent i investigador funcionari relacionat en l’annex, amb efectes econòmics d’1 de gener del 2020.

Annex

Complement addicional pel tram de recerca en el marc del projecte-pilot de l'avaluació de la transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes.

Nom

1r cognom

2n cognom

Categoria

Any 1

Any 6

Valor mensual tram

Valor anual tram

Oriol

Amat

Salas

Catedràtic d'universitat

1998

2011

                  xxxxx €

          xxxxx €

Javier

Aparicio

Maydeu

Catedràtic d'universitat

1993

2018

                  xxxxx €

          xxxxx €

Consuelo

Chacartegui

Jávega

Professor titular d'universitat

2008

2013

                  xxxxx €

          xxxxx €

Tomàs

De Montagut

Estragués

Catedràtic d'universitat

1989

2015

                  xxxxx €

          xxxxx €

Eulàlia

De Nadal

Clanchet

Catedràtic d'universitat

2013

2018

                  xxxxx €

          xxxxx €

Joan

Egea

Fernandez

Catedràtic d'universitat

2005

2010

                  xxxxx €

          xxxxx €

Rosa

Estopà

Bagot

Professor titular d'universitat

2004

2013

                  xxxxx €

          xxxxx €

Carles

Feixa

Pàmpols

Catedràtic d'universitat

2003

2008

                  xxxxx €

          xxxxx €

Jaime

Garcia

Villar

Catedràtic d'universitat

2002

2013

                  xxxxx €

          xxxxx €

Fernando

García

Benavides

Catedràtic d'universitat

1987

2001

                    xxxxx €

             xxxxx €

Carlos Ignacio

Gomez

Ligüerre

Professor titular d'universitat

2011

2016

                  xxxxx €

          xxxxx €

Fernando

Guirao

Piñeyro

Professor titular d'universitat

2013

2018

                  xxxxx €

          xxxxx €

Ignacio

Lago

Peñas

Catedràtic d'universitat

2009

2014

                  xxxxx €

          xxxxx €

Albert

Lamarca

Marquès

Professor titular d'universitat

2004

2014

 xxxxx €

          xxxxx €

Oriol

Mir

Puigpelat

Catedràtic d'universitat

2002

2014

                  xxxxx €

          xxxxx €

Miquel

Oliver

Riera

Catedràtic d'universitat

2008

2013

                  xxxxx €

          xxxxx €

José Luis

Pérez

Triviño

Professor titular d'universitat

2013

2018

                  xxxxx €

          xxxxx €

Francesc

Posas

Garriga

Catedràtic d'universitat

2013

2018

                  xxxxx €

          xxxxx €

Ramon

Ragués

Vallès

Catedràtic d'universitat

2011

2016

                  xxxxx €

          xxxxx €

Carles

Ramió

Matas

Catedràtic d'universitat

2003

2013

                  xxxxx €

          xxxxx €

David

Sancho

Royo

Professor titular d'universitat

2002

2012

                  xxxxx €

          xxxxx €

Ferran

Sanz

Carreras

Catedràtic d'universitat

2007

2012

                  xxxxx €

          xxxxx €

           

 Total 

        40.231,68 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta d’atorgament del complement addicional pel tram de recerca reconegut a un professor lector per estimació de recurs d'alçada presentat.

El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l’assignació d’aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

La resolució EMC/3587/2019, de 23 de desembre, dona publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2019 (convocatòries any 2020).

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha reconegut l’avaluació positiva, com a conseqüència de l’estimació del recurs presentat pel senyor Ricardo Jorge Rodrígues Sepúlveda Marques, d’un tram de recerca pel període 2011-2016, corresponent a la 1a convocatoria de l’any 2020, en relació amb les retribucions addicionals per mèrits investigadors.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l’article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern

ACORDA

Proposar al Consell Social l’assignació del complement addicional pel tram de recerca, d’una quantitat de  xxxxxxxeuros bruts mensuals, al senyor Ricardo Jorge Rodrigues Sepúlveda Marques, professor lector del departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, amb efectes econòmics d’1 de gener del 2020.

 

Proposta d’atorgament del complement addicional pel tram de recerca a personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes.

El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l’assignació d’aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

La resolució EMC/3587/2019, de 23 de desembre, dona publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2019 (convocatòries any 2020).

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha avaluat positivament un tram de recerca, corresponent a la convocatòria AA1 2020, de la senyora Consuelo Chacartegui Jávega, professora titular d’universitat del departament de Dret, pel període 2014-2019, en relació amb les retribucions addicionals per mèrits investigadors.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l’article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern

ACORDA

Proposar al Consell Social l’assignació del complement addicional pel tram de recerca, d’una quantitat de xxxxxxx euros bruts mensuals, a la senyora Consuelo Chacartegui Jávega, professora titular d’universitat del departament de Dret, pel període 2014-2019, amb efectes econòmics d’1 de gener del 2020.

 

6. Aprovació de temes d’àmbit de recerca:
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2021)
 

Proposta de dissolució i liquidació de la spin off Reactable Systems, S.L.

Antecedents

 1. Què en els acords presos en les sessions del Consell de Govern de data 26 de Gener del 2009 i Consell Social en data 19 de Febrer de 2009, es va proposar i aprovar respectivament, la constitució i participació de la UPF en la societat amb denominació Reactable Systems, S.L., per tal de dur a terme l’explotació econòmica d’uns resultats R+D obtinguts pel grup de recerca dels investigadors Sergi Jordà Puig i Xavier Serra Casals.
 2. Què en virtut de l’anterior, en data 25 de Febrer de 2009, es va constituir davant del Notari de l’Il.lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, Antoni Bosch Carrera, la societat Reactable Systems, S.L., amb la següent composició social:

Socis

Quantitats aportades

Participacions

Percentatge

xxxxxxxxxxxxxxxxx

5.000€

5.000

10%

xxxxxxxxxxxxxxxxx

16.750€

16.750

33,5%

xxxxxxxxxxxxxxxxx

16.750€

16.750

33,5%

xxxxxxxxxxxxxxxxx

5.000€

5.000

10%

xxxxxxxxxxxxxxxxx

2.500€

2.500

5%

Universitat Pompeu Fabra

4.000€

4.000

8%

Total

50.000€

50.000

100%

 

 1. Què a dia d’avui la distribució de les participacions socials ha variat quedant el capital social distribuït de la següent manera:

 

Socis

Quantitats aportades

Participacions

Percentatge

xxxxxxxxxxxxxxxxx

13.500 €

13.500

27%

xxxxxxxxxxxxxxxxx

10.000€

10.000

20%

xxxxxxxxxxxxxxxxx

10.000€

10.000

20%

xxxxxxxxxxxxxxxxx

10.000€

10.000

20%

xxxxxxxxxxxxxxxxx

2.500€

2.500

5%

Universitat Pompeu Fabra

4.000€

4.000

8%

Total

50.000€

50.000

100%

 

 1. Què la societat Reactable Systems, S.L. es troba en situació d’inactivat des del passat 31 de desembre del 2018. La manca d’ingressos deguts al descens sostingut de les vendes i als resultats negatius que s’arrossegaven des de l’exercici 2016, junt amb la finalització d’un projecte europeu va condicionar la viabilitat econòmica de l’empresa, que, no havent trobat nous projectes per donar continuïtat a l’activitat econòmica, va deixar les oficines que l’empresa ocupava al Parc Tecnològic Barcelona Nord a Nou Barris i va reduir l’activitat, mantenint una persona a la companyia  fins al mes de novembre del 2018, a fi de complir amb un darrer encàrrec i deixar coberts els compromisos adquirits amb els clients.
 2. Què l’empresa va liquidar tots els seus deutes, excepte un préstec atorgat per l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana-ACC1Ó per import 152.981,56€, el qual s’ha retornat parcialment, quedant actualment un deute de 70.477,68€.
 3. Que vistos els antecedents, l’administració de la societat proposa convocar una Junta General Extraordinària, per aprovar la dissolució i liquidació de la mateixa.
 4. Que l’empresa ha fet una provisió de fons per cobrir les despeses fins a la seva total extinció, de manera que no suposi una aportació extra pels seus socis.


Fonaments de dret

Primer. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, al seu article 88 apartat e) estableix que el Consell Social haurà d’aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat, i aprovar la participació de la Universitat en altres entitats.

Segon. L’article  42 dels Estatuts de la UPF, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010) i per ACORDGOV/129/2015, de 4 d'agost (DOGC núm.6929 de 6 d'agost del 2015, estableix que correspon al Consell de Govern proposar al Consell Social la creació d’entitats jurídiques i la seva modificació, així com la participació de la Universitat en altres entitats.

En virtut de l’anterior, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar la dissolució i liquidació de la societat Reactable Systems, S.L.

Segon. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquest acords.


Proposta de Bases reguladores per a la concessió d’ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2021.

S'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2021, que consten com a annex.

Annex

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS EN EL MARC DEL PLA DE MESURES DE SUPORT A LA RECERCA PER A L'ANY 2021

El Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l’any 2021es regeix per les bases següents:

Primer. Objecte

Aquestes bases regulen les condicions i el procediment per a la concessió dels ajuts del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l’any 2021.

Segon. Convocatòria

1. Correspon al rector o al vicerector/a en qui delegui la convocatòria dels ajuts del Pla de Mesures de Suport a la Recerca.

2. La convocatòria establirà el pressupost de cada programa, els terminis de presentació de les sol·licituds, el període durant el qual es pot realitzar l’activitat objecte de cada programa, i el termini màxim de resolució de les sol·licituds.

Tercer. Lloc de presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds d’ajuts s’han de presentar, acompanyades de la documentació que s’estableixi a les bases de cada programa, al Registre General de la Universitat Pompeu Fabra adreçades al Servei de Recerca, ja sigui presencialment o a través de la seu electrònica.

2. Els impresos i documents per participar en aquesta convocatòria es poden obtenir al web del Servei de Recerca, dins l’apartat Ajuts UPF.

Quart. Instrucció del procediment

Els actes d’instrucció s’efectuen d’ofici pel Servei de Recerca i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Cinquè. Resolució de les convocatòries

1. El rector o vicerector/a en qui delegui resoldrà l’assignació dels ajuts en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

2. Sense perjudici de l’obligació legal de l’Administració de resoldre, la manca de resolució expressa produirà efectes desestimatoris, segons el que disposa l’article 25 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Sisè.- Límit de finançament

Les sol·licituds resoltes favorablement seran finançades en funció de la disponibilitat pressupostària i fins al límit màxim especificat a la convocatòria.

Setè.- Publicació

La resolució dels ajuts es farà pública al web del Servei de Recerca de la Universitat.

Vuitè.- Denegació d’ajuts per incompliment

L’incompliment de les obligacions derivades de la concessió d’ajuts dins del Pla de Mesures de Suport a la Recerca d’edicions anteriors podrà comportar la denegació de l’ajut.

 

Programa COFRE

Ajuts per al cofinançament de les activitats de recerca dels departaments, centres específics, unitats i grups de recerca.

Primer. Objecte

L’objecte d’aquest programa és cofinançar les activitats de recerca dels departaments, centres específics, unitats i grups de recerca.

Segon. Sol·licitants

Modalitat A: Departaments

Poden sol·licitar aquest ajut els departaments de la UPF:

 • Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
 • Departament de Ciències Polítiques i Socials
 • Departament de Dret
 • Departament d'Economia i Empresa
 • Departament d'Humanitats
 • Departament de Comunicació
 • Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

 

Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca

Poden participar en aquesta modalitat els centres específics, les unitats i els grups de recerca UPF reconeguts segons la normativa vigent,els coordinadors dels quals estiguin vinculats a la UPF per dur a termes tasques de recerca  en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas dels grups de recerca, els beneficiaris dels ajuts seran els coordinadors del grup. En el cas de les unitats, el seu coordinador serà el beneficiari dels ajuts atorgats a cadascun dels grups que formen part de la unitat.En el cas dels centres específics de recerca, el beneficiari de l’ajut serà el director del CER. Quan hi hagi un CER reconegut, la sol·licitud es farà en nom d’aquest i no dels grups i unitats que en puguin formar part.

 

Tercer. Conceptes finançats

Aquest programa permet el finançament dels conceptes següents:

 • Contractació de personal (personal investigador,de suport tècnic o administratiu) d’acord amb la reglamentació vigent.
 • Adquisició d’equipament fungible, inventariable o bibliogràfic.
 • Edició de materials produïts (llibres, documents de treball, despeses de publicació d’articles, etc.).
 • Viatges per activitats de recerca: despeses de desplaçament i estada.
 • Assistència a congressos.
 • Altres activitats directament relacionades amb la recerca.

No seran despeses elegibles les minutes d’honoraris a personal UPF.

Quart. Documentació

Modalitat A: Departaments

Els departaments formalitzaran la sol·licitud a través de la seu electrònica i hauran d’adjuntar una memòria (segons model normalitzat disponible al web del Servei de Recerca) que contingui 1) la previsió de pressupost i les actuacions a les que es destinaran el finançament del programa i 2) una explicació sobre la distribució del finançament i les acciones dutes a terme amb els fons obtinguts pel programa COFRE de l’any anterior.

Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca

La sol·licitud es formalitzarà mitjançant l’imprès normalitzat que es pot obtenir al web del Servei de Recerca, dins l’apartat Ajuts UPF en el qual s’hi inclouran les dades actualitzades del grup (relació de membres i nombre de doctors).

És requisit obligatori la signatura del coordinador del grup i dels membres que s’incorporin al grup

Cinquè. Durada

Els ajuts atorgats es podran utilitzar des del moment de la seva concessió i fins al 31 de desembre de l’any següent de l’atorgament. Els romanents que puguin restar dels ajuts seran reintegrats al Pressupost de Recerca. excepte que s’acordi una altra finalitat.

Sisè. Dotació

La dotació global del Programa COFRE 2021 serà de 1.750.000€, repartits de la manera següent:

Programa

Modalitat

Total (€)

COFRE

A. Departaments

Finançament

800.000

Indicadors

475.000

B. CER, Unitats i Grups de Recerca

Finançament

475.000

Total

1.750.000

 

Setè. Avaluació

COFRE Modalitat A: DEPARTAMENTS

S’aplicaran els criteris següents:

1. Finançament

L’import es calcula proporcionalment al cànon generat pels ajuts de recerca i convenis a l’empara de l’article 83 de la LOU, de cada departament, en els darrers tres anys.

2. Indicadors

 Es tindran en compte els criteris següents.

- Criteri A: Repartiment lineal per a cada departament. Aquest import es pondera amb el resultat de l’avaluació de recerca del departament en el darrer període avaluat. Excel·lent: 1,5; molt bé: 1,2 (25% dotació).

- Criteri B: Repartiment en funció del nombre de PDI del departament l’activitat de recerca dels quals ha obtingut una qualificació d’excel·lent o molt bona en el darrer període avaluat (25% dotació).

- Criteri C: Repartiment proporcional al nombre d’ajuts de recerca i convenis a l’empara de l’article 83 de la LOU, dels 3 exercicis anteriors, obtinguts pel PDI dels departaments. Pel que fa als convenis, es consideren els d’import superior a 5.000€ (25% dotació).

S’entén per ajuts de recerca competitius els projectes de recerca, les xarxes temàtiques, les accions de recerca i les infraestructures europees que han estat obtinguts en convocatòria competitiva.

- Criteri D: Repartiment proporcional al nombre d’ajuts de recerca competitius que siguin d’especial rellevància, dels 3 exercicis anteriors, obtinguts pel PDI dels departaments (25% dotació).

S’entén per ajuts de recerca competitius d’especial rellevància els següents:

 1. Projectes del Programa Horizon 2020/Horizon Europe
 2. Projectes de la European Science Foundation (ESF)
 3. Projectes atorgats per la National Science Foundation (NSF)
 4. Projectes atorgats pel Nationa lInstitute of Health (NIH)
 5. Projectes d’import superior a 500.000 €.

La Comissió de Recerca podrà aprovar l’ampliació de la llista de projectes d’especial rellevància. Aquesta ampliació, si s'escau, s’haurà de produir prèviament a la publicació de la convocatòria, en la qual constarà la llista de projectes actualitzada.

3. L’import total que rebrà cada departament per l’ajut COFRE és  la suma de l’import procedent de "Finançament" i de l’import procedent de "Indicadors".

4. L’import total s’ingressarà als departaments (COFRE Modalitat A. Departaments) en dos terminis; el 70% amb la resolució del programa i el 30% el primer trimestre del 2022.

 

COFRE Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca

L’import es calcula proporcionalment al cànon generat pels ajuts de recerca i convenis a l’empara de l’article 83 de la LOU en els 3 darrers anys obtingut pel PDI de cada CER, unitat o grup. Aquest import es pondera amb el resultat de l’avaluació de l’activitat de recerca de cada PDI en el darrer període avaluat. Excel·lent: 1,5; molt bé: 1,2; resta: 1

Vuitè. Justificació

Els departaments hauran d’adreçar al vicerector/a competent en matèria de Recerca, mitjançant el Servei de Recerca, una breu memòria descriptiva anual sobre la distribució del finançament i les actuacions realitzades durant l’exercici anterior amb els fons del COFRE Modalitat A. Aquesta memòria es lliura juntament amb la

sol·licitud COFRE de l’edició següent com disposa el punt 2 de la base quarta de la documentació.

Proposta de reconeixement i baixa de Grups de Recerca UPF.

Primer. D’acord amb la normativa reguladora de les figures de recerca aprovada per Acord de la Junta de Govern de 8 de febrer de 1996,

Vista la proposta del vicerector de projectes en l’àmbit de la recerca, el Consell de Govern acorda la baixa del grup de recerca UPF següent:

Grup de Recerca en Morfologia i Variació Lingüística (MORFOVAL)

Adscripció: Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Segon. D’acord amb la normativa reguladora de les figures de recerca aprovada per Acord de la Junta de Govern de 8 de febrer de 1996,

Vista la proposta del vicerector de projectes en l’àmbit de la recerca, el Consell de Govern acorda el reconeixement del centre d’estudis següent:

Centre d’Estudis en Estètica, Religió i Cultura Contemporània

Coordinador: Amador Vega Esquerra

Adscripció: Departament d’Humanitats

 

7. Aprovació de temes d’àmbit econòmic:
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2021)
 

Proposta de modificació de les Bases d’execució del pressupost 2021.

En data 9 de desembre del 2021 el Consell de Govern va aprovar les Bases per a l’execució del pressupost 2021. Posteriorment, s’han aprovat la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 i el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Per tal d’adaptar les bases a aquestes normes, es considera oportú modificar-les i el Consell de Govern

ACORDA

Punt únic. Modificar la Secció IV. Programació i despesa pluriennal de les Bases per a l’execució del pressupost 2021, en els termes següents:

“Secció IV: Programació i despesa plurianual

Article 34. Compromisos de despesa de caràcter plurianual

Podran adquirir-se compromisos de despesa que s’hagin d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzin, sempre que tinguin per objecte finançar alguna de les següents matèries:

 1. Inversions reals.
 2. Despeses en béns i serveis la contractació dels quals, sota les modalitats establertes en la normativa regulador de contractació administrativa, no pugui ser estipulada o resulti antieconòmica en el termini d’un any.
 3. Arrendaments de béns immobles a utilitzar per la UPF.
 4. Càrregues derivades de l’endeutament. Aquestes operacions de crèdit requeriran l’autorització de la Generalitat de Catalunya.
 5. Convenis que suposin compromisos plurianuals.
 6. Càrregues derivades d’acords amb tercers per a la liquidació d’interessos de demora.
   

El nombre d’exercicis als quals es poden aplicar les despeses incloses en els punts 1), 2), 5) i 6) no serà superior a quatre. El Consell Social podrà autoritzar l’ampliació d’aquest termini a proposta del Consell de Govern si es considera que el nou termini comportarà una millora en l’execució dels compromisos a adquirir.”

 

Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.

La UPF per a completar la transformació de l’Àrea Tallers del campus del Poblenou que està en la seva tercera i darrera fase d’execució, té programada la millora de les cabines de traducció. Per aquest motiu, ha aprovat l’expedient de contractació amb número E-300700/01-05-20, sobre el subministrament, instal·lació, configuració i manteniment d'un entorn per a la formació d'intèrprets en l'espai de la traducció simultània, bilateral i consecutiva de l'Àrea Tallers del Campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra pel període 2021 a 2024.

Aquesta licitació té com a objecte el subministrament de l’equipament i programari necessari, la seva instal·lació i configuració i, així mateix, el seu manteniment fins l’any 2024, ja que aquest manteniment comporta un benefici qualitatiu en la gestió de l’equipament que està cridat a tenir un ús intensiu.

 

Anualitats

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Partida

2021

182.892,19 €

38.407,36 €

221.299,55 €

623.20

2021

1.666,67 €

350,00 €

2.016,67 €

219.21

Subtotal 2021

184.558,86 €

38.757,36 €

223.316,22 €

 

2022

5.000,00 €

1.050,00 €

6.050,00 €

219.21

2023

5.000,00 €

1.050,00 €

6.050,00 €

219.21

2024

5.000,00 €

1.050,00 €

6.050,00 €

219.21

Total

199.558,86 €

41.907,36 €

241.466,22 €

 
 

 

La despesa s’imputarà a les partides 623.20 (subministrament) i 219.21 (manteniment) del pressupost de la Universitat, tal i com queda reflectit en el quadre anterior.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social
l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal, període de l’1 de juny del 2021 fins al 31 de desembre del 2024, per a la contractació del subministrament, instal·lació, configuració i manteniment d'un entorn per a la formació d'intèrprets en l'espai de la traducció simultània, bilateral i consecutiva de l'Àrea Tallers del Campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra pel període 2021 a 2024.

 

8. Aprovació de l'’annex al Codi de la Universitat Pompeu Fabra sobre conductes violentes, discriminatòries i assetjament
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2021)
 

El Consell de Govern aprova l’annex al Codi de la Universitat Pompeu Fabra sobre conductes violentes, discriminatòries i d’assetjament aprovat per Acord del Consell de Govern de 6 de maig del 2015, que consta com a annex.

Annex al codi de la Universitat Pompeu Fabra sobre conductes violentes, discriminatòries i d’assetjament

Preàmbul

Aquest annex recull els principis d’actuació personal i professional que han de regir la interacció entre els membres de la comunitat universitària i amb el personal de les empreses contractades que desenvolupen la seva jornada a les diferents dependències de la UPF. Aquests principis es fonamenten en la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets LGBTI i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, la qual inclou en l’article 5.8 l’àmbit educatiu com un dels àmbits on es pot manifestar aquest tipus de violència. Simultàniament, les lleis sobre universitats garanteixen el dret de l’alumnat a exercir els seus drets acadèmics sense cap mena de discriminació per raó de sexe (Llei orgànica 4/2007, d’Universitats, del 12 d’abril, article 46.b) i a rebre un tracte no sexista (LO 4/2007, article 46.j), i estableixen el manament d’aplicar la perspectiva de gènere a través de la promoció d’accions en tots els àmbits universitaris (Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, disposició addicional vuitena).

De manera específica, l’annex aprofundeix en el principi II.5 del Codi Ètic de la UPF, aprovat per Acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2020, sobre la igualtat efectiva de dones i homes i la no-discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, i s’emmarca en l’objectiu estratègic 1.1 del Segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena (acord del Consell de Govern de 4 de juliol del 2018), relatiu a la promoció d’una cultura d’igualtat entre els membres de la comunitat universitària, i en l’objectiu estratègic 5.1, relatiu a la prevenció, la detecció i contribució a erradicar la violència masclista i l’LGBTIfòbia de l’entorn universitari. Així mateix, aquest annex desplega l’article 8.2 del Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia (acord del Consell de Govern d'11 d'abril del 2018), el qual recull el manament d’elaborar i difondre codis de bones pràctiques professionals (tant per al PDI com per al PAS) i acadèmiques (per a l’alumnat).

 

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ EN MATÈRIA D’IGUALTAT DE GÈNERE

Principis d’actuació del PDI i del PAS

El PDI i el PAS de la UPF han de desenvolupar les seves tasques tot vetllant per eliminar els estereotips de gènere i la discriminació per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere en el seu lloc de treball i en l’entorn universitari. Consegüentment, han d’adoptar sempre una actitud respectuosa i correcta en la seva comunicació i interacció dins i fora del campus amb els membres de la comunitat universitària i el personal de les empreses contractades que desenvolupen la seva jornada a les diferents dependències de la UPF. Així mateix, han de tenir un rol actiu en la prevenció de l’assetjament sexual, la violència masclista, l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia. De manera específica, el PDI i el PAS:

 • No han d’utilitzar paraules o expressions amb connotacions sexuals en forma d’acudit o bromes que resultin desagradables i ofensives, ja sigui personalment o per qualsevol altre mitjà de comunicació.
 • No han de fer actes que tinguin connotacions sexuals, ja sigui tocaments o carícies innecessàries, amb caràcter deliberat i no desitjats; mirades obscenes que incomoden o intimiden, o exhibir materials de caràcter pornogràfic o sexualment provocadors en el lloc de treball.
 • No han de fer un ús degradant d’imatges d’una persona membre de la comunitat universitària ni del personal subcontractat que presti els seus serveis a les dependències de la UPF per les xarxes socials o per qualsevol altre mitjà de comunicació.
 • No han d’insinuar millores laborals o acadèmiques a canvi d'intercanvis sexuals ni han d’amenaçar amb represàlies laborals o acadèmiques com a mesura de pressió per mantenir cites o trobades sexuals. En tot cas, cal recordar que les invitacions extraacadèmiques no sol·licitades que puguin interpretar-se amb fins de caràcter sexual són constitutives d’assetjament quan aquesta invitació sigui reiterada i no desitjada.
 • No han de fer comentaris sobre l’aspecte físic, les maneres o la indumentària, així com sobre l’orientació sexual o l’expressió de gènere de les persones.
 • Han d’evitar les formes asimètriques de cortesia no desitjades (per exemple, fer dos petons a una dona), especialment a l’alumnat.
 • No han d’ignorar, ridiculitzar o menysprear els coneixements, les capacitats, les habilitats d'una persona o d’un grup en particular per pertànyer a un determinat sexe, tenir una orientació sexual, identitat o expressió de gènere no normatives, ja sigui a l'aula o en l'entorn professional.
 • No han de fer desqualificacions, burles, acudits, gestos o comentaris ofensius de caràcter sexista, homofòbic, lesbofòbic, bifòbic o transfòbic en l'àmbit acadèmic o en l'entorn laboral de la Universitat que resultin ofensius per a les persones receptores.
 • No han d’assignar o demanar a una persona tasques basant-se en prejudicis sexistes o LGBTIfòbics.
 • No han de fer mofa o ridiculització pública de drets reconeguts en l'àmbit de la igualtat i la diversitat.
 • Han d’anomenar les persones trans amb el seu nom sentit i amb els pronoms amb què aquestes s’identifiquin.
 • No han de qüestionar les persones amb expressions o identitats de gènere no normatives per utilitzar un lavabo o un vestuari determinats.

 

El PDI i el PAS de la UPF tenen l’obligació de conèixer el Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia i els recursos d’acompanyament de què disposa la Universitat a través de la Unitat d’Igualtat per a les persones que hagin patit una d’aquestes situacions.

 • El PDI i el PAS han d’enriquir els seus coneixements en matèria de prevenció de les violències i l’assetjament participant en les sessions formatives i de sensibilització que s’organitzin a la Universitat.
 • Quan tinguin coneixement d’un cas d’assetjament sexual, violència masclista, homofòbia, lesbofòbia, bifòbia o transfòbia que afecti qualsevol membre de la comunitat universitària, han d’informar les persones afectades de l’existència del Protocol i de la Unitat d’Igualtat, i hauran de posar els fets en coneixement d’aquesta unitat.

 

Els principis d’actuació personal i professional s’apliquen també de manera especial a l’activitat docent, de tutoria i de supervisió. Concretament, el PDI:

 • Ha de vetllar perquè la seva docència estigui lliure d’estereotips de gènere i de discriminació.
 • No ha de fer servir textos o materials que resultin humiliants o ofensius pel seu caràcter sexista o LGBTIfòbic, exceptuant aquelles activitats formatives que tinguin com a objectiu explícit tractar aquestes discriminacions per tal de promoure el pensament crític de l’alumnat.
 • Ha de promoure una participació paritària a les classes.
 • No ha d’emprar paraules ni tenir comportaments a les aules o en altres entorns d’aprenentatge que creïn un clima intimidatori, degradant o ofensiu mitjançant la discriminació, el menyspreu o la ridiculització de l’alumnat per raó del seu sexe, orientació sexual, identitat, expressió de gènere o qualsevol altra raó (diversitat funcional o etnicitat). Aquestes marques d’identitat tampoc podran ser la base per jutjar els trets de personalitat o les capacitats de l’alumnat ni per assignar tasques diferenciades.
 • Ha d’emprar sempre el nom sentit de l’estudiant trans i els pronoms amb què s’identifiqui.
 • Ha de donar exemple sempre que pugui escrivint i comunicant-se amb l’estudiant amb un estil professional.
 • No ha d’emparar-se en la llibertat de càtedra per ridiculitzar els drets reconeguts per llei en l'àmbit de la igualtat de gènere i la diversitat sexual.
 • El professorat ha d’enriquir els seus coneixements en matèria de perspectiva de gènere a la docència participant en les sessions formatives que s’organitzen a la Universitat.
 • Ha de tenir un rol actiu en la prevenció de l’assetjament sexual, la violència masclista, l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia:
 • Les tutories i les revisions d’exàmens s’han de fer sempre a porta oberta.
 • En les comunicacions amb l’alumnat, ha d’emprar sempre el telèfon i el compte de correu electrònic de la Universitat, tot evitant la missatgeria personal (com ara a través de WhatsApp) o les xarxes socials (per exemple, Twitter).
 • Les reunions i les tutories presencials amb estudiants s’han de fer al campus. Quan això no sigui possible, tindran lloc en un espai públic, com ara una biblioteca o una cafeteria.
 • La integritat de la relació professorat-alumnat (de grau, màster o doctorat) és el fonament de la missió educativa de la Universitat. Degut a la desigualtat de poder inherent a aquesta relació, en cas que el PDI mantingui una relació consentida i de mutu acord de caràcter romàntic o sexual amb un/a estudiant a qui estigui impartint docència, supervisant la recerca o tutoritzant s’haurà de procedir a una reorganització de l’activitat docent, de supervisió o de tutoria amb la finalitat d’evitar potencials abusos de poder i conflictes d’interès.

 

Principis d’actuació de l’alumnat

L’alumnat de la UPF ha de vetllar per eliminar els estereotips de gènere i la discriminació per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere en el seu lloc d’estudi i en l’entorn universitari. Així mateix, ha de tenir un rol actiu en la prevenció de l’assetjament sexual, la violència masclista, l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Consegüentment, ha d’adoptar sempre una actitud respectuosa i correcta en la seva comunicació i interacció dins i fora del campus amb els membres de la comunitat universitària i el personal de les empreses contractades que desenvolupen la seva jornada a les diferents dependències de la UPF. De manera específica, l’alumnat:

 • No ha d’utilitzar paraules o expressions amb connotacions sexuals en forma d’acudit o bromes que resultin desagradables i ofensives, ja sigui personalment o per qualsevol altre mitjà de comunicació.
 • No ha de fer actes que tinguin connotacions sexuals, ja sigui tocaments o carícies innecessàries, amb caràcter deliberat i no desitjats, mirades obscenes que incomoden o intimiden o exhibició de materials de caràcter pornogràfic o sexualment provocadors en l’entorn d’estudi.
 • No ha de fer repetides invitacions a iniciar una relació romàntica o sexual, malgrat haver manifestat el rebuig.
 • No ha de fer un ús degradant d’imatges d’una persona membre de la comunitat universitària ni del personal subcontractat que presti els seus serveis a les dependències de la UPF per les xarxes socials o per qualsevol altre mitjà de comunicació.
 • No ha d’adoptar actituds asimètriques per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere en la relació amb la resta d’estudiants (per exemple, a l’hora de triar la composició de grups de treball, en els debats a classe, etc.) ni amb el PDI o el PAS. Per exemple, si el tractament dels homes és formal, també ho serà el de dones (si es tracta de “vostè”, de “doctor” o s’empra el cognom dels professors, cal fer el mateix en el cas de les professores).
 • Ha de salvaguardar la dignitat i la intimidat de totes les persones i el dret a no ser objecte de cap tipus de violència per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, ja sigui física, psicològica o sexual, incloent els comportaments d’assetjament per mitjans electrònics (correu electrònic, WhatsApp, etc.) o per xarxes socials.
 • Ha d’emprar sempre el nom sentit de l’alumnat, el PAS o el PDI trans i els pronoms amb què aquestes persones s’identifiquin.
 • No ha de qüestionar les persones amb expressions o identitats de gènere no normatives per utilitzar un lavabo o vestuari determinat.
 • Ha de vetllar per no incloure biaixos implícits de gènere a l’hora de valorar la seva satisfacció amb les assignatures i el professorat en les avaluacions trimestrals de la docència. Donat que el sexisme opera conjuntament amb d’altres formes de discriminació (orientació sexual, nacionalitat, diversitat funcional, etc.), l’alumnat ho tindrà en compte en avaluar el seu professorat.
 • L’alumnat ha d’enriquir els seus coneixements en matèria de prevenció de les violències i l’assetjament participant en les sessions formatives i de sensibilització que s’organitzin a la Universitat.
 • Quan es tingui coneixement d’un cas d’assetjament sexual, violència masclista, homofòbia, lesbofòbia, bifòbia o transfòbia que afecti un o una estudiant, s’informarà la persona afectada de l’existència del Protocol i de la Unitat d’Igualtat, i s’han de posar els fets en coneixement d’aquesta unitat.
 • L’estudiant que sigui mentor o mentora d’altres estudiants, degut a la seva posició de confiança, ha de mantenir un comportament exemplar, vetllant per tenir en compte què és un entorn adequat i quina és la conducta adequada en relació amb les activitats de mentoria que desenvolupin.

 

9. Modificació del Reglament Electoral de la UPF

És indubtable que els procediments electorals són un instrument que ha de contribuir decisivament a la democràcia, un dels principis rectors establerts als Estatuts de la UPF.

Aquests procediments electorals han de garantir la plena participació de tots els col·lectius que formen part de la comunitat universitària en els òrgans de govern i representació, ja sigui de forma presencial o de forma telemàtica. És clar que els procediments electrònics que ofereix la tecnologia actual poden afavorir l’aprofundiment democràtic, i més en la situació actual de pandèmia, moment que fa encara més necessari poder recórrer als procediments electrònics per tal de dur a terme les eleccions que pertoquen en cada moment.

En aquest sentit, la UPF va aprovar, per acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2011, la normativa que va permetre desenvolupar els primers procediments electorals amb votació electrònica a la nostra institució, derogada posteriorment per la normativa d’aplicació als procediments electorals amb votació electrònica, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020, que preserva els principis essencials que asseguren un sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.

Tots aquests avenços en matèria de procediment electoral electrònic i tota la realitat social i sanitària actual, queda totalment enfrontat amb aquelles eleccions a òrgans col·legiats que el Reglament Electoral de la UPF contempla dur a terme única i exclusivament de manera presencial, fruit –clarament- del context en el què es va aprovar a l’any 2003 pel Consell de Govern.

Ara, tenint en compte el context actual, les noves regulacions en matèria de procediment electoral electrònic, així com la necessitat de garantir la plena participació dels col·lectius corresponents en les eleccions als òrgans col·legiats afectats per la seva necessària presencialitat en l’elecció, porta a plantejar-se una nova modificació del Reglament Electoral de la UPF aprovat per Acord del Consell de Govern de 17 de desembre del 2003, en el sentit de permetre que l’elecció dels representants del professorat i del personal d’administració i serveis no s’hagi de dur a terme mitjançant una reunió a porta tancada de cada un dels col·lectius, i per tant, de forma presencial, sinó permetre que aquesta elecció es dugui a terme també electrònicament d’acord amb les previsions establertes a la normativa de la UPF per als procediments electorals electrònics.

Per tot això, el Consell de Govern,

ACORDA

Primer. Modificar l’apartat 1 de l’article 65, que queda redactat com segueix:

1. L'elecció dels representants del professorat i del personal d'administració i serveis es realitzarà en una jornada electoral de manera que cada un dels col·lectius votarà mitjançant papereta dipositada en una urna.

Disposició final. Entrada en vigor

1. Aquesta modificació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació.

2. En els processos d’elecció ja iniciats en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta modificació els hi serà d’aplicació sempre que tinguin lloc dins aquest curs acadèmic 2020-2021.

 

10. Modificació de Normativa per la qual es regulen els càrrecs acadèmics de la Universitat Pompeu Fabra
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2021)
 

L’article 36 dels Estatuts de la UPF, entre les “Disposicions comunes als òrgans unipersonals”, estableix el següent: “La dedicació a temps complet del professorat és requisit necessari per a l’exercici dels càrrecs corresponents als òrgans unipersonals. En cap cas no es poden exercir dos o més càrrecs unipersonals simultàniament.” El sentit d’aquesta disposició és lògic, atès que persegueix que les persones que ocupin els càrrecs de govern i representació de la UPF tinguin un relació sòlida i el màxim compromís amb la institució. Per escatir l’abast subjectiu de la disposició, l’esmentat article 36 s’ha de posar en connexió, necessàriament, amb l’article 34, també dels Estatuts, el qual determina quins són els òrgans unipersonals que exerceixen el govern i la representació de la UPF. Segons  l'apartat 1 d’aquest darrer article dels Estatuts, els òrgans unipersonals són els següents: rector o rectora, vicerectors, secretari o secretària general i gerent; degans i directors de centre, directors de departament i d’institut universitari de recerca, vicedegans i sotsdirectors de centre i departament, i secretaris de centre, departament i institut universitari de recerca. En conclusió, vistes ambdues disposicions citades, la interpretació sistemàtica dels Estatuts condueix a considerar que el requisit de dedicació de temps complet del professorat per als càrrecs unipersonals s’ha d'aplicar a tots els càrrecs enumerats per als Estatuts i tan sols aquests. 

D’altra banda, en els darrers anys, la Universitat ha anat establint acords amb altres universitats, centres de recerca i entitats públiques i privades per tal de desenvolupar la seva intensa vocació de recerca. Entre aquests acords, cal destacar, especialment, els establerts amb la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), de conformitat amb la Disposició addicional Desena de la vigent Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, per mitjà dels quals ha acollit investigadors que, en els termes de l’article 62 d’aquesta mateixa Llei, “exerceixen tasques de recerca a la universitat per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació i per a la transferència de coneixement i tecnologia” i “són considerats investigadors vinculats a la universitat”. A més —continua la disposició addicional esmentada—, la universitat pot “contractar els investigadors vinculats de la Institució o d'altres entitats per a desenvolupar tasques docents”, d’acord amb la normativa aplicable. 

Precisament, la UPF ha aprofitat les previsions normatives de la Llei esmentada i compta amb la vinculació de diversos investigadors. Sembla convenient que puguin ocupar alguns càrrecs acadèmics que s’adeqüin a la seva expertesa com a investigadors altament qualificats, sempre que els càrrecs no corresponguin a alguns dels esmentats per als quals els Estatuts requereixen la dedicació a temps complet.

En l’àmbit dels càrrecs acadèmics, el Consell de Govern de la UPF va aprovar, per Acord del Consell de Govern de 20 de febrer del 2019, la Normativa per la qual es regulen els càrrecs acadèmics de la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta normativa contenia una definició que no recollia amb claredat la distinció entre òrgans unipersonals de govern i la resta de càrrecs acadèmics. Convé fer aquesta distinció, atès que ambdós tipus tenen requisits diferents. Així mateix, s’inclou una referència explícita als investigadors vinculats, que podrien ocupar càrrecs acadèmics que no corresponguin a òrgans unipersonals de govern. En particular, es considera oportú que puguin exercir com coordinador o coordinadora de programa de doctorat, de màster universitari o de mobilitat; coordinador o coordinadora acadèmic/a i responsable d'innovació. Per a fer-ho, tot garantint la seguretat jurídica, es modifiquen les  tres normes següents: Regulació dels coordinadors de mobilitat, aprovada mitjançant acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009; Normativa del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK), aprovada mitjançant acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016; Normativa per la qual s'estableixen els òrgans responsables dels Programes Oficials de Postgrau, aprovada mitjançant acord del Consell de Govern de 29 de març del 2006.

De conformitat amb l’article 42.b) dels Estatuts de la UPF, correspon al Consell de Govern “aprovar la normativa necessària per desenvolupar els Estatuts, i exercir la potestat reglamentària”.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Article 1. Es modifica la Normativa per la qual es regulen els càrrecs acadèmics de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada mitjançant acord del Consell de Govern en data 20 de febrer de 2019, en els termes següents:

U. L’article 1 queda redactat de la manera següent:

“Article 1. Definició

1.1 Són càrrecs acadèmics els òrgans unipersonals de govern definits en la legislació universitària i en l’article 34 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.

1.2 Així mateix es consideren càrrecs acadèmics, tot i que no tenen la condició d’òrgans unipersonals de govern, els creats pels Estatuts de la UPF i per la normativa aprovada pel Consell de Govern, amb funcions de direcció o coordinació.”

Dos. El segon paràgraf de l’art. 6 queda redactat de la manera següent:

“6.2 Els coordinadors acadèmics són nomenats pel rector o rectora, d’acord amb la proposta del degà o degana de la facultat, o director o directora de l’escola, o del director o directora del departament, entre els professors de categories per les quals la normativa vigent exigeixi el títol de doctor vinculats a la facultat o escola o adscrits al departament, respectivament.”

Tres. S’afegeix un article 6bis amb la redacció següent:

“Article 6bis. Coordinador de màster o coordinadora de màster

El rector nomenarà un coordinador o una coordinadora per a cada màster, a proposta del director o directora del departament, entre professors o investigadors propis o vinculats de categories per a les quals la normativa vigent exigeixi el títol de doctor que estiguin adscrits al departament. Els coordinadors de màster estaran equiparats al càrrec de sotsdirector de departament.”

Quatre. S’afegeix una disposició addicional quarta amb la redacció següent:

“Disposició addicional quarta.

 1. Els investigadors vinculats a la UPF procedents d’altres universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o privades, poden ocupar càrrecs acadèmics amb funcions de coordinació, que s’adeqüin a les seves competències, sempre que la normativa específica reguladora ho permeti.
 2. En particular, els investigadors esmentats a l'apartat anterior poden exercir exclusivament els càrrecs de coordinador o coordinadora de programa de doctorat, de màster universitari o de mobilitat; coordinador o coordinadora acadèmic/a i responsable d'innovació amb tots els drets i els deures inherents a aquests càrrecs.”

Article 2. Es modifica la Regulació dels coordinadors de mobilitat, aprovada mitjançant acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009, en els termes següents:

El punt 2 de l'apartat primer queda redactat de la manera següent:

“2. Els coordinadors de mobilitat seran proposats pels degans o directors de centre entre els professors i investigadors de categories per a les quals la normativa vigent exigeixi el títol de doctor adscrits al centre. El seu nomenament correspon al rector o rectora.”

Article 3. Es modifica la Normativa del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK), aprovada mitjançant Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016, en els termes següents:

L’apartat 2 de l’article 9 queda redactat de la manera següent:

“9.2. Els Responsables d’Innovació seran nomenats pel rector o rectora, a proposta del degà̀ o degana o del director o directora del centre, entre els professors i investigadors de categories per a les quals la normativa vigent exigeixi el títol de doctor adscrits al centre. El càrrec està equiparat al càrrec de vicedegà o vicedegana.”

Article 4. Es deroga la Normativa per la qual s'estableixen els òrgans responsables dels Programes Oficials de Postgrau, aprovada mitjançant acord del Consell de Govern de 29 de març del 2006.

 

11. Presentació de la Memòria anual del Consell Assessor de la Transparència en matèria de transparència, informació pública  i bon govern 2020
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2021)
 

El Consell de Govern pren coneixement de la Memòria anual del Consell Assessor de la Transparència en matèria de transparència, informació pública i bon govern 82020), que consta com a annex 7 .

 

12. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes

12.1.

 - Es designa el prof. Pelegrí Viader Canals com a representant del personal acadèmic en el Consell Social.

- Es designa la Sra. Lydia Garcia Escobosa, com a representant del personal d’administració i serveis en el Consell Social

- Es designa el Sr. Ferran Piqué i Anguera, com a representant dels estudiants en el Consell Social.

12.2.

- Es designa la prof. Maria Pilar Medina Bravo representant del personal acadèmic en la Comissió d’Ordenació Acadèmica, en substitució del prof. Josep Blat Gimeno

- Es designa la Sra. Paula Gonzalez Gonzalez-Vila i el Sr. Ferran Piqué i Anguera, representants dels estudiants en la Comissió d’Ordenació Acadèmica, en substitució del Sr. Roger Francès Duran i del Sr. Antoni Company Valverde.

12.3. Es designa el professor Angel Jose Rodrigo Hernandez, del Departament de Dret, representant del professorat en la Junta Electoral de la UPF.

12.4. Es designa el Sr. Pau Mateo Serra representant dels estudiants en la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya, en substitució del Sr. Roger Francès Duran.

12.5. Es designa el prof. Enric Vallduví Botet, vicerector per a projectes en l'àmbit de la recerca, representant de la UPF en el Patronat de la Fundació Barcelona Zoo, en substitució del Sr. Jaume Badia Pujol.

 

13. Ratificació de convenis
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2021)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 8.

 

14. Afers de tràmit

El Consell de Govern ratifica la resolució de 22 d’octubre del 2020 de la vicerectora responsable de projectes per a la Docència en relació a l’adaptació del calendari acadèmic del curs 2020-2021, per adaptar-lo a la situació extraordinària del país.