1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 9 de juny del 2021.

2n. Informe del rector.

3r. Proposta d'aprovació de temes d'àmbit acadèmic:

− Proposta de modificació de la programació universitària de la UPF per al curs 2022-2023.
− Proposta de Bases del Premi Càtedra Eugin - UPF al millor treball de fi de
grau.
− Proposta de modificació de les Bases del Premi a la millor Tesi Doctoral en l’àmbit del projecte Benestar Planetari.


4t. Proposta de Pla de Sostenibilitat Ambiental de la UPF. 2021-2024.

5è. Proposta de modificació del Reglament de concessió de distincions de la UPF.

6è. Proposta de concessió de medalles de la UPF.

7è. Proposta de modificació de les normatives del Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS) i del programa Barcelona International Summer School (BISS).

8è. Proposta d’atorgament del complement addicional per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat de la I convocatòria 2021.

9è. Presentació de l'Acord marc per al desenvolupament del teletreball del personal d'administració i serveis les Universitats Públiques de Catalunya.

10è.  Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.

11è. Proposta de creació, si escau, de comissions i de designació de membres a  comissions de la Universitat i a altres organismes.

- Creació de la Comissió per a la Internacionalització de la UPF.


12è. Ratificació de convenis.

13è. Afers de tràmit.

14è. Torn obert de paraules.

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 9 de juny del 2021
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2021)

S’aprova l’acta de la sessió del Consell de Govern de 9 de juny del 2021.

 

3. Aprovació de temes d'àmbit acadèmic
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2021)

Proposta de modificació de la programació universitària de la UPF per al curs 2022-2023.

S’aprova la modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2022-2023 que consta com a annex 1.

Proposta de Bases del Premi Càtedra Eugin - UPF al millor treball de fi de grau

Preàmbul

Una de les missions de la Càtedra Eugin UPF, recollida en el seu conveni fundacional, és el foment de la docència, la recerca i la difusió del coneixement en l’àmbit de la reproducció humana en general i de la reproducció humana assistida en particular. Considerant que el final del grau representa una etapa crítica en la formació dels estudiants, en què els interessos generals en un camp ampli cristal·litzen en vocacions més ben definides, la Càtedra Eugin – UPF de Reproducció Humana Assistida creu oportú incentivar que aquestes vocacions es dirigeixin cap al seu camp d’actuació i premiar l’excel·lència. En aquest marc, i per tal de promoure la formació, les vocacions científiques i l’excel·lència, la Càtedra Eugin – UPF de Reproducció Humana Assistida convoca el Premi Càtedra Eugin – UPF al millor treball de fi de grau (TFG) en els camps de la reproducció, el desenvolupament o la genètica. És la intenció de la Càtedra que aquests premis s’atorguin anualment.

Per tot això, el Consell de Govern,

ACORDA

Article únic. Aprovar les bases del Premi Càtedra Eugin - UPF al millor treball de fi de grau, que consten a l’annex.
 

ANNEX

BASES DEL PREMI CÀTEDRA EUGIN - UPF AL MILLOR TREBALL DE FI DE GRAU

1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la concessió del Premi Càtedra - Eugin als millors treballs de final de grau (grau de Biologia Humana, Universitat Pompeu Fabra) en els camps de la reproducció assistida, la biologia del desenvolupament i la genètica.

2. Promoció i patrocini del Premi

La Universitat Pompeu Fabra, a través de la Càtedra Eugin - UPF, i amb la col·laboració econòmica de Clínica Eugin, promou i atorga aquest premi.

3. Requisits de participació

La convocatòria dels premis detallarà els requisits de participació

4. Nombre i import dels Premis

La convocatòria dels premis inclourà el nombre de premis, el seu import, així com la possibilitat de concessió d’accèssits

5. Consideració fiscal dels Premis

Els Premis està subjecte a la tributació que determina la llei.

6. Participació en els Premis

Els interessats hauran d’expressar la seva voluntat de participar en el premi mitjançant escrit que s'ha de presentar al Registre General de la UPF, ja sigui presencialment o electrònicament. Caldrà identificar el TFG indicant-ne, com a mínim, el títol.

7. Convocatòria

El rector o l’òrgan en qui delegui convocarà el Premi i en la convocatòria s’inclourà, com a mínim, la informació relativa al termini de presentació de sol·licituds.

8. Ordenació i instrucció

Els actes d’ordenació i instrucció s’efectuen d’ofici per la Unitat de Gestió i Administració de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra  i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

9. Criteris de selecció

El Jurat tindrà en compte l’adequació del contingut dels treballs als camps de la reproducció, el desenvolupament o la genètica, així com la seva originalitat, rigor científic i qualitat formal. Es ponderaran amb un màxim de 5 punts l’originalitat, un màxim de 5 punts el rigor científic i un màxim de 4 punts la qualitat formal, fins a un màxim total de 14 punts. Qualsevol indici de plagi, a criteri del Jurat, suposarà la immediata desqualificació.

10. Jurat

El Jurat estarà compost pel director de la Càtedra Eugin - UPF, un representant del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra i un representant de Clínica Eugin; aquests dos darrers seran proposats per la Direcció de la Càtedra Eugin - UPF  i aprovats per la Junta de la Càtedra Eugin - UPF.

El Jurat serà l’òrgan encarregat d’avaluar les sol·licituds presentades i proposar els candidats seleccionats a l’òrgan encarregat de concedir el Premi.

11. Resolució

El Jurat elevarà la proposta al rector o a l’òrgan en qui delegui, que resoldrà la concessió del Premi en el termini màxim de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria.

La resolució es publicarà al web de la UPF (https://www.upf.edu/web/biomed), que tindrà els efectes de la notificació d’acord amb el que preveu l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

12. Compatibilitat del Premi

El Premi és compatible amb qualsevol altre premi i beca.

13. Lliurament del Premi

L’acte de lliurament del Premi tindrà lloc el dia que s’indiqui en la convocatòria corresponent.

La presència dels estudiants seleccionats o d’algun representant és condició necessària per a la concessió del Premi.

14. Difusió i comunicació

Es podrà consultar tota la informació relativa a la convocatòria a la pàgina web https://www.upf.edu/web/biomed.

Les comunicacions amb els interessats es faran a través del correu electrònic a l’adreça que els candidats hagin indicat en la seva sol·licitud.

15. Publicitat i promoció

La UPF es reserva el dret a fer las accions de publicitat i promoció del Premi que considerin oportunes, si cal incloent el nom i la imatge dels premiats.

 16. Termes legals

La participació en la convocatòria corresponent implica l’acceptació d’aquestes bases.

Protecció de dades de caràcter personal: els participants queden informats que les seves dades seran tractades per la UPF amb la finalitat de gestionar la convocatòria corresponent i fer-ne difusió, en els termes exposats en aquestes bases. La legitimació per al tractament de les dades és el consentiment del participant. Les  dades es conservaran mentre siguin necessàries per a la celebració de la convocatòria corresponent i posterior difusió. Els organitzadors no cediran dades a tercers excepte que existeixi una obligació legal. Els participants poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades enviant un escrit, acompanyat d’una còpia del document nacional d’identitat a la UPF, carrer Doctor Aiguader 88, 08003, Barcelona. En cas de disconformitat, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades competent prèvia reclamació davant el delegat de protecció de dades de la UPF ([email protected]).

 

Proposta de modificació de les Bases del Premi a la millor Tesi Doctoral en l’àmbit del projecte Benestar Planetari

En la primera edició del premi a la millor tesi doctoral en Benestar Planetari, convocat al curs 2019-2020, es va constatar que el nombre de possibles candidats al premi, això és, doctorats de la UPF que hagin fet la tesi sobre temes relacionats amb el Benestar Planetari, era inferior al que s’esperava quan es va decidir crear la convocatòria amb periodicitat anual.

Per aquest motiu, el Consell de Govern,

 

ACORDA

Article únic. Aprovar la modificació de les bases del premi a la millor tesi doctoral en l’àmbit del projecte Benestar Planetari aprovades pel Consell de Govern de 20 de maig del 2020, que en el punt 5 queden redactades de la manera següent:

Cinquena. Convocatòria

Es publicarà una convocatòria biennal, i l’òrgan convocant serà el vicerector o vicerectora que tingui les competències en aquesta matèria.

La convocatòria es difondrà a través dels canals de comunicació habituals de la Universitat i contindrà, com a mínim, la informació següent:

 • Dotació econòmica 
 • Terminis
 • Imprès de sol·licitud”

 

4. Aprovació del Pla de Sostenibilitat Ambiental de la UPF. 2021-2024
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2021)

Preàmbul

La Universitat Pompeu Fabra, al llarg dels seus 30 anys d’activitat, ha consolidat el seu rol d’universitat capdavantera a partir d’una identitat pròpia basada en la cerca de l’excel·lència, no tan sols dels seus eixos d’actuació natural, com són la docència i la recerca, sinó també en les missions cabdals de governança i compromís amb l’entorn.

En aquesta línia de compromís, l’any 2014 la UPF va aprovar el document Política de sostenibilitat ètica de la UPF, com a punt de partida per implementar polítiques de sostenibilitat.

A principis del 2016, la Universitat va presentar el seu Pla Estratègic per al període 2016-2025, que explicita la voluntat d’esdevenir una “universitat socialment responsable i sostenible” .

L’any 2017, el rector va anunciar el desplegament de la iniciativa Benestar Planetari, que recull el compromís ineludible de la UPF de cercar solucions als reptes del segle XXI que afronten la humanitat i el planeta, i al 2019 el Consell de Direcció va fer una Declaració d’emergència climàtica, en què s’explicita el compromís de la Universitat amb l’actual crisi ambiental.

En aquesta línia, es va incorporar la sostenibilitat com un dels principis ètics de la Universitat al Codi Ètic de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat l’any 2020. En aquest, es fa menció explícita a la necessitat d’impulsar polítiques en l’àmbit de la sostenibilitat, promovent la lluita per superar l’emergència climàtica i la cerca del benestar planetari.

Atenent els motius exposats, i per tal de sistematitzar i d’agrupar totes les accions de la UPF en aquesta matèria, des del Rectorat es va impulsar la redacció del Pla de Sostenibilitat Ambiental 2021-2024.

Aquest Pla s’articula a l’entorn de deu eixos temàtics, per a cadascun dels quals es fa una anàlisi diagnòstica de l’estat actual de la UPF i una proposta d’actuació.

Així doncs, en atenció a la voluntat d’avançar en millors pràctiques de sostenibilitat en els campus; tant pel que fa a noves inversions, reducció i gestió de residus, com a activitats de sensibilització a l’àmbit del respecte mediambiental

Per això, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar el Pla de Sostenibilitat Ambiental 2021-2024, que s’inclou com a annex 2.

 

5. Modificació del Reglament de concessió de distincions de la UPF
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2021)

El Reglament de concessió de distincions de la UPF es va aprovar per Acord de la Junta de Govern de 15 de juliol de 1997. Si bé el redactat d’aquest reglament segueix estan d’actualitat i és plenament aplicable, es considera necessari aclarir en quin moment poden ser destinataris de la Medalla de la UPF els membres dels equips de govern, així com els degans o directors de centre, departament o instituts universitaris de recerca. D’aquesta manera, es configura la medalla com una distinció que, en aquests supòsits, s'atorga quan la persona hagi deixat d’exercir les responsabilitats directives com a membre de l'equip de govern, que inclou tots els membres del Consell de Direcció, o com a titular d’algun òrgan de govern unipersonal d’àmbit particular.

Així mateix, aprofitant la introducció d’aquest aclariment al Reglament, també és un bon moment per actualitzar el redactat als òrgans col·legiats de la UPF actualment existents, i d’aquesta manera, modificar que allà on diu “Junta de Govern”, digui “Consell de Govern”.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar la modificació del Reglament de concessió de distincions de la UPF, aprovat per Acord de la Junta de Govern de 15 de juliol de 1997, en els termes següents:

Primer. Es modifica l’apartat Primer, que queda redactat com segueix:

“La Universitat Pompeu Fabra crea, a efectes honorífics, tres distincions:

1. Diploma de la UPF, que s'atorgarà a aquells professors i membres del personal d'Administració i Serveis s’hagin jubilat o hagin traspassat desenvolupant en actiu les seves funcions a la UPF.

2. Medalla de la UPF, destinada a aquelles persones naturals o jurídiques, nacionals o estrangeres que, d'alguna manera, s'hagin destacat per les seves relacions de col·laboració o servei a la UPF o en els àmbits de l'ensenyament, la investigació científica, l'art o la cultura.

2.1. En el cas que els destinataris siguin membres de l’equip de govern de la UPF, la Medalla serà atorgada una vegada deixin d’ocupar el càrrec pel

qual formen part d’aquell equip de govern, o d’uns altres posteriors i consecutius, però que mantenen al destinatari o la destinatària en el càrrec.

2.2. En el cas que els destinataris siguin degans o directors de centre, departament o instituts universitaris de recerca, la Medalla de la UPF serà atorgada una vegada finalitzats els seus mandats, i no havent estat reelegits novament, sempre que no hagin assumit tampoc un càrrec de l’equip de govern.

3. Guardó d'Honor de la UPF, que es lliurarà a aquelles persones o institucions que sobresurtin per la seva especial col·laboració amb la UPF o en els àmbits de l'ensenyament, la investigació científica, l'art o la cultura.”

Segon. Es modifica l’apartat Segon, que queda redactat com segueix:

“La concessió de les distincions serà acordada pel Consell de Govern a iniciativa del rector, del propi Consell de Govern o de qualsevol dels òrgans de govern col·legiats de la UPF. La proposta haurà d’incloure una justificació raonada dels mèrits de la persona o institució que l’hagi de rebre.

La medalla i el guardó també poden ser atorgats a títol pòstum.”

Disposició final. Entrada en vigor de la modificació

Aquesta modificació entra en vigor l’endemà de la seva publicació.

 

6. Concessió de medalles de la UPF
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2021)

A proposta del rector i amb la voluntat de fer un reconeixement especial en aquells membres de la comunitat universitària que han servit la UPF des de l’exercici d’un càrrec de responsabilitat, el Consell de Govern acorda concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra, en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació, als professors següents que han deixat d’ocupar un càrrec en l’equip de govern de la UPF:

 • Mònica Figueras Maz, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció (2013-2017) i vicerectora. Direcció de projectes per al compromís social i la igualtat (2017-2021).
 • Cristina Pujadas Corbi, vicerectora. Direcció de Projectes en l’àmbit del Professorat (2017-2019) i vicerectora. Direcció de política de captació i retenció de talent (2019-2021).
 • Cristina Gelpí Arroyo, vicerectora. Direcció de projectes per a la docència (2017-2021).
 • Isabel Valverde Zaragoza, vicerectora per a la internacionalització de la Universitat i les Relacions Internacionals i vicerectora. Direcció de projectes per a la internacionalització (2017-2021).
 • Ramon Villanova Fortuny, vicerector. Direcció de projectes per a la comunitat universitària (2018-2021).
 • Jose Fernandez Cavia, director del Departament de Comunicació (2014-2021).

 

7. Modificació de les normatives del Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS) i del programa Barcelona International Summer School (BISS)
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2021)

En els darrers anys la UPF ha anat ampliant i estructurant l'oferta d'ensenyaments adreçats tant a estudiants internacionals com de la UPF, com a oferta complementària als cursos regulars de la Universitat, i alhora amb els objectius d’impulsar la internacionalització de la Universitat i d’enriquir la programació acadèmica tot promovent la transdisciplinarietat i la col·laboració entre àrees de coneixement. En aquesta línia, cal destacar el Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS), un programa especial obert a tots els estudiants internacionals i de la UPF, o el Barcelona International Summer School (BISS), un programa especial adreçat a estudiants de la UPF i altres estudiants, el qual permet desplegar l’oferta acadèmica durant el trimestre d’estiu amb caràcter estable. La normativa d’aquests programes estableix, sota la supervisió del vicerector o vicerectora competent en matèria de Relacions Internacionals, una direcció acadèmica específica i separada, respectivament. Tant per garantir la coherència dels programes, intensament relacionats, com per facilitar-ne el funcionament i assegurar la reducció de càrrecs, és apropiat que aquestes funcions, perfectament compatibles, puguin ser assignades a un mateix responsable. D’aquesta manera, amb aquesta modificació, es flexibilitza l’atribució de les funcions, pero no se’n canvia el contingut, sens perjudici que, amb l’experiència acumulada, es pugui plantejar una modificació més àmplia.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Article 1. Aprovar la modificació de la Normativa del Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS), en els termes següents:

Primer. Es modifica l’article 2.1 el text del qual queda amb la redacció següent:

“2.1. Qui exerceixi la direcció acadèmica del programa BaPIS serà responsable de la preparació de l'oferta, la coordinació i el desplegament dels cursos, com també de supervisar la tasca docent dels professors i del seguiment dels estudiants. El rector ha de nomenar un professor per a desenvolupar aquestes funcions, a proposta del vicerector o vicerectora competent en matèria de Relacions Internacionals.

Segon. S’afegeix una disposició addicional amb la redacció següent:

“Disposició addicional. Totes les referències que aquesta o altres normatives facin al director o directora acadèmic del programa BaPIS s’han d’entendre fetes al professor nomenat pel rector per a desenvolupar les funcions en els termes establerts per l’article 2.1.”

Article 2. Aprovar la modificació de la Normativa del programa Barcelona International Summer School (BISS), en els termes següents:

Primer. Es modifica l’article 2.1 el text del qual queda amb la redacció següent:

“2.1. Qui exerceixi la direcció acadèmica del programa BISS serà responsable de la preparació de l'oferta, la coordinació i el desplegament dels cursos, com també de supervisar la tasca docent dels professors i del seguiment dels estudiants. El rector ha de nomenar un professor per a desenvolupar aquestes funcions, a proposta del vicerector o vicerectora competent en matèria de Relacions Internacionals.

Segon. S’afegeix una disposició addicional amb la redacció següent:

Disposició addicional. Totes les referències que aquesta o altres normatives facin al director o directora acadèmic del programa BISS s’han d’entendre fetes al professor nomenat pel rector per a desenvolupar les funcions en els termes establerts per l’article 2.1.”

Disposició final. Entrada en vigor de la modificació

Aquesta modificació entra en vigor l’endemà de la seva publicació.

 

8. Atorgament del complement addicional per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat de la I convocatòria 2021
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2021)

El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l’assignació d’aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

La resolució EMC/3425/2020, de 23 de desembre, dona publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2020 (convocatòria 2021).

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha avaluat positivament els trams de recerca en la I Convocatòria 2021 del personal docent i investigador contractat.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l’article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern

ACORDA

Proposar al Consell Social l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat relacionat en l’annex I, amb efectes econòmics d’1 de gener del 2021.

Nom

1r cognom

2n cognom

Categoria

Inici

Fi

Valor mensual

Valor anual

Jordi

Alonso

Caballero

Catedràtic contractat

2015

2020

         xxxx €

    xxxx €

Albert

Banal

Estañol

Professor agregat

2015

2020

         xxxx €

    xxxx €

Christian

Brownlees

 

Professor agregat

2015

2020

         xxxx €

      xxxx €

Alexandre

Coello

De La Rosa

Catedràtic contractat

2015

2020

          xxxx €

      xxxx €

Tamara

Djermanovic

Tanasijevic

Professora agregada

2015

2020

          xxxx €

     xxxx €

Jose Manuel

Fernandez

Fernandez

Professor agregat

2015

2020

          xxxx €

     xxxx €

Ana María

Freire

Veiga

Professora lectora

2009

2017

          xxxx €

      xxxx €

Manuel

Garin

Boronat

Professor agregat interí

2015

2020

       xxxx €

     xxxx €

Frederic

Guerrero

Solé

Professor agregat

2015

2020

          xxxx €

     xxxx €

Gloria

Haro

Ortega

Professora agregada

2015

2020

          xxxx €

      xxxx €

Marta

Jorba

Grau

Professora agregada

2010

2015

      xxxx €

      xxxx €

Nicola

Lucchi

 

Professor agregat

2014

2019

          xxxx €

      xxxx €

Ana Belen

Macho

Perez

Professora agregada

2012

2020

        xxxx €

      xxxx €

Marta

Marfany

Simó

Professora agregada

2007

2013

          xxxx €

      xxxx €

Marta

Marfany

Simó

Professora agregada

2014

2019

          xxxx €

    xxxx €

Laia

Mayol

Toll

Professora agregada

2010

2015

          xxxx €

     xxxx €

Arcadi

Navarro

Cuartiellas

Catedràtic contractat

2015

2020

          xxxx €

     xxxx €

Luis

Ortiz

Gervasi

Professor agregat

2015

2020

          xxxx €

     xxxx €

John

Palmer

 

Professor agregat interí

2015

2020

          xxxx €

     xxxx €

Oliver

Pérez

Latorre

Professor agregat interí

2014

2019

          xxxx €

      xxxx €

Antoni

Rubí

Puig

Professor agregat

2015

2020

          xxxx €

     xxxx €

Antonio Luis

Serrano

Sánchez

Professor agregat

2015

2020

          xxxx €

      xxxx €

Federico

Sukno

 

Professor agregat

2005

2010

          xxxx €

      xxxx €

Sara

Vinyals

Mirabent

Professora lectora

2013

2019

          xxxx €

      xxxx €

         

Total

      3.400,84 €

  40.810,08 €

 

9. Presentació de l'Acord marc per al desenvolupament del teletreball del personal d'administració i serveis les Universitats Públiques de Catalunya
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2021)

El Consell de Govern pren coneixement de l'Acord marc per al desenvolupament del teletreball del personal d'administració i serveis les Universitats Públiques de Catalunya, que consta com a annex 3.

 

10.  Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2021)

10.1

L’objectiu de la iniciativa BARCELONA DEEP TECH NODE és esdevenir un referent en la dinamització i posicionament de tot l’ecosistema deep tech a Barcelona, contribuint així a la creació i consolidació d’startups de base tecnològica, al creixement del teixit empresarial a l’àmbit tecnològic i a la interacció entre tots els agents del sector.

La iniciativa es configura com una col·laboració de llarga durada, entre Barcelona Activa, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra.

En el cas de les Universitats, l’objectiu de la iniciativa BARCELONA DEEP TECH NODE implica la potenciació de la transferència de coneixement cap a la societat a través de la creació d’empreses que explotin tecnologia generada en l’activitat de recerca, o empreses que implementin coneixements adquirits a la Universitat.

 

BARCELONA DEEP TECH NODE s’articula a través de quatre pilars, responent així als principals reptes que afronta una startup deep tech a l’hora d’accedir a: talent, mercat, capital i connexions. En el marc d’aquests reptes, es duran a terme un total de 8 projectes:

 • CEO Interí i Business Development Team.
 • Speed Dating per resoldre el repte del talent.
 • Proves de Concepte i Open Innovation Deep Tech Club per facilitar l’accés al mercat.
 • Tramitació de finançament públic i Fòrum d’Inversió Deep Tech per afavorir el finançament privat.
 • Jornada Deep Tech i Directori Deep Tech per facilitar connexions amb tot l’ecosistema.

Les activitats previstes en el marc del conveni i els costos associats a les mateixes es presenten a la següent taula.

El compromís de la UPF en el marc d’aquest projecte consisteix en liderar els les activitats “Fòrum d’Inversió Deep Tech” i “Jornada Deep Tech (juntament amb la UPC)”, a més de la participació en els òrgans de govern del projecte.

Atesa la necessitat de continuïtat en el finançament de la iniciativa, la inversió total prevista per les entitats col·laboradores durant la vigència del conveni és la següent taula.

L’aportació del present any ha estat aprovada i queda pendent l’aprovació de les aportacions dels anys 2022 i 2023 que, segons el Conveni de Col.laboració es determinaran durant la vigència del propi conveni i es concretaran mitjançant addendes signades per totes les parts signatàries del conveni. D’acord amb això, es sol·licita per tant l’aprovació prèvia de les aportacions pels anys 2022 i 2023, malgrat podran ser objecte de modificació en el decurs del conveni si les parts així ho acorden. En aquest cas, es sol·licitarà amb caràcter previ l’aprovació de les modificacions pertinents.

L’import total màxim que correspon a la Universitat Pompeu Fabra per la durada del conveni és de 60.000 euros, amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Import Total

2022

460.00

20.000,00 euros

2023

460.00

20.000,00 euros

 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2022-2023) per a la participació de la Universitat Pompeu Fabra a la iniciativa BARCELONA DEEP TECH NODE.

10.2.

Per tal de mantenir la qualitat en la recerca i docència la UPF forma part de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) que es gestiona pel CSUC i que esdevé una plataforma d'accés a productes d'informació multidisciplinar i d'interès generalitzat per a estudiants, professors i investigadors de Catalunya. La BDC dona accés a unes 16.500 revistes electròniques, 16.000 llibres electrònics i 22 bases de dades. Gràcies a la contractació conjunta d’aquests recursos electrònics, que promou el CSUC, les biblioteques minimitzen els costos individuals de subscripció, unifiquen les necessitats d'informació i realitzen una gestió centralitzada.

Per nodrir la BDC el CSUC necessita, entre d’altres, contractar l’accés a les revistes electròniques de “Science Direct” publicades per l’editorial Elsevier, que és una editorial mundial relacionada principalment amb les ciències de la salut i la ciència i tecnologia.

Pel període 2021-24, seguint les directrius del programa Horizon 2020 d’Accés Obert de la Comissió Europea, s’ha aconseguit arribar a un acord transformatiu a nivell estatal amb Elsevier que suposa destinar inicialment entorn a un 44% del cost a lectura fins arribar al 25% el darrer any i del 56% a publicació fins arribar al 75% al 2024. Aquest acord ha estat possible gràcies a la negociació de la CRUE i el CSIC amb el proveïdor i el seus costos representen pel CSUC uns increments del 0%, 4’52%, 3’91% i 4’75% cadascun dels anys. Aquest acord es regula mitjançant una llicència plurianual signada entre el propi proveïdor i el CSUC que recull tots els detalls de contingut (revistes de lectura i de publicació) i de cost.

El pressupost que correspon a la UPF, segons els acords amb la CSUC de distribució, és el següent:

Any

Concepte

Import total  sense IVA

Import de l’IVA (*)

Import total amb IVA

Partida

2021

Lectura

50.799,86 €

2.031,99 €

52.831,85 €

220.11

Publicació

120.069,86 €

25.214,67 €

145.284,53 €

227.90

Subtotal 2021

170.869,72 €

27.246,66 €

198.116,38 €

 

2022

Lectura

40.147,62 €

1.605,90 €

41.753,52 €

220.11

Publicació

136.337,40 €

28.630,85 €

164.968,25 €

227.90

Subtotal 2022

176.485,02 €

30.236,75 €

206.721,77 €

 

2023

Lectura

28.577,95 €

1.143,12 €

29.721,07 €

220.11

Publicació

153.146,97 €

32.160,86 €

185.307,83 €

227.90

Subtotal 2023

181.724,92 €

33.303,98 €

215.028,90 €

 

2024

Lectura

11.841,54 €

473,66 €

12.315,20 €

220.11

Publicació

175.514,15 €

36.857,97 €

212.372,12 €

227.90

Subtotal 2024

187.355,69 €

37.331,63 €

224.687,32 €

 

Total pressupost contracte

716.435,35 €

128.119,02 €

844.554,37 €

 

 

(*) L’IVA aplicable pel concepte de lectura és del 4% i pel concepte de publicació del 21%.

S’opta per la realització d’aquesta contractació de caràcter pluriennal, perquè fins a l’any 2020 el contractes que es realitzaven amb aquesta editorial comportaven cada any un increment d’entorn al 5%. Per aquest motiu, s’ha arribat aquest acord transformatiu que, entre d’altres avantatges comporta una reducció dels preus en fer-se a 4 anys. Per tant, la contractació amb caràcter pluriennal és la opció econòmicament més eficient i necessària per a atendre aquesta necessitat.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques de Science Direct (Elsevier) pel període 2021-2024.

 

10.3.

Per tal de mantenir la qualitat en la recerca i docència la UPF forma part de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) que es gestiona pel CSUC i que esdevé una plataforma d'accés a productes d'informació multidisciplinar i d'interès generalitzat per a estudiants, professors i investigadors de Catalunya. La BDC dona accés a unes 16.500 revistes electròniques, 16.000 llibres electrònics i 22 bases de dades. Gràcies a la contractació conjunta d’aquests recursos electrònics, que promou el CSUC, les biblioteques minimitzen els costos individuals de subscripció, unifiquen les necessitats d'informació i realitzen una gestió centralitzada.

Per nodrir la BDC el CSUC necessita, entre d’altres, contractar l’accés a les revistes electròniques de “SpringerLink” publicades per l’editorial Springer Nature, que és una editorial mundial relacionada amb la medicina i les ciències pures.

Per a aquest 2021, seguint les directrius del programa Horizon 2020 d’Accés Obert de la Comissió Europea, la CRUE i el CSIC han arribat a un acord transformatiu a nivell estatal amb SpringerNature per a una durada de quatre anys del que el CSUC en pot formar part. Aquest acord suposa destinar entorn al 15% del cost a lectura i al 85% a publicació durant els dos primers anys i entorn a un 14% del cost a lectura i al 86% a publicació durant els dos darrers. La negociació l’ha dut a terme la CRUE i el CSIC amb el proveïdor SpringerNature i el seu cost representa un increment de l’1,50% respecte al que va costar l’any 2020 per a aquest any 2021. Per als anys posteriors, els increments són els següents: 0,53% (2022), 1,87% (2023) i 1,88% (2024).

El pressupost que correspon a la UPF, segons els acords amb la CSUC de distribució, és el següent:

Any

Concepte

Import total  sense IVA

Import de l’IVA (*)

Import total amb IVA

Partida

2021

Lectura

2.399,50 €

95,98 €

2.495,48 €

220.11

Publicació

53.581,00 €

11.252,01 €

64.833,01 €

227.90

Subtotal 2021

55.980,50 €

11.347,99 €

67.328,49 €

 

2022

Lectura

2.601,26 €

104,05 €

2.705,31 €

220.11

Publicació

43.491,80 €

9.133,28 €

52.625,08 €

227.90

Subtotal 2022

46.093,06 €

9.237,33 €

55.330,39 €

 

2023

Lectura

3.246,98 €

129,88 €

3.376,86 €

220.11

Publicació

43.585,00 €

9.152,85 €

52.737,85 €

227.90

Subtotal 2023

46.831,98 €

9.282,73 €

56.114,71 €

 

2024

Lectura

1.712,78 €

68,51 €

1.781,29 €

220.11

Publicació

45.874,29 €

9.633,60 €

55.507,89 €

227.90

Subtotal 2024

47.587,07 €

9.702,11 €

57.289,18 €

 

Total pressupost contracte

196.492,61 €

39.570,16 €

236.062,77 €

 

 

(*)  L’IVA aplicable pel concepte de lectura és del 4% i pel concepte de publicació del 21%.

S’opta per la realització d’aquesta contractació de caràcter pluriennal, perquè fins a l’any 2020 el contractes que es realitzaven amb aquesta editorial comportaven cada any un increment d’entorn al 5%. Per aquest motiu, s’ha arribat aquest acord transformatiu que, entre d’altres avantatges comporta una reducció dels preus en fer-se a 4 anys. Per tant, la contractació amb caràcter pluriennal és la opció econòmicament més eficient i necessària per a atendre aquesta necessitat.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques de Springer pel període 2021 a 2024.

10.4

Per tal de mantenir la qualitat en la recerca i docència la UPF forma part de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) que es gestiona pel CSUC i que esdevé una plataforma d'accés a productes d'informació multidisciplinar i d'interès generalitzat per a estudiants, professors i investigadors de Catalunya. La BDC dona accés a unes 16.500 revistes electròniques, 16.000 llibres electrònics i 22 bases de dades. Gràcies a la contractació conjunta d’aquests recursos electrònics, que promou el CSUC, les biblioteques minimitzen els costos individuals de subscripció, unifiquen les necessitats d'informació i realitzen una gestió centralitzada.

Per nodrir la BDC el CSUC necessita, entre d’altres, contractar l’accés a les revistes electròniques de “American Chemical Society” publicades per l’editorial American Chemical Society, que és una editorial mundial relacionada amb les ciències de la salut, ciències i tecnologia.

Per a aquest 2021, seguint les directrius del programa Horizon 2020 d’Accés Obert de la Comissió Europea, la CRUE i el CSIC han arribat a un acord transformatiu a nivell estatal amb American Chemical Society per a una durada de quatre anys del que el CSUC en pot formar part. Aquest acord suposa destinar entorn al 40% del cost a lectura i al 60% a publicació durant els dos primers anys i entorn a un 14% del cost a lectura i al 86% a publicació durant els dos darrers. La negociació l’ha dut a terme la CRUE i el CSIC amb el proveïdor American Chemical Society i el seu cost representa un increment del 1,00% respecte al que va costar l’any 2020 per a aquest any 2021. Per als anys posteriors, els increments són els següents: 19,71% (2022), 8,14% (2023) i 13,05% (2024).

El pressupost que correspon a la UPF, segons els acords amb la CSUC de distribució, és el següent:

Any

Concepte

Import total sense IVA en $

Import total  sense IVA en € (*)

Import de l’IVA (**)

Import total amb IVA

Partida

2021

Lectura

$7.703,32

6.547,82 €

261,91 €

6.809,73 €

220.11

Publicació

$11.930,41

10.140,85 €

2.129,58 €

12.270,43 €

227.90

Subtotal 2021

$19.633,73

16.688,67 €

2.391,49 €

19.080,16 €

 

2022

Lectura

$6.587,41

5.599,30 €

223,97 €

5.823,27 €

220.11

Publicació

$13.439,00

11.423,15 €

2.398,86 €

13.822,01 €

227.90

Subtotal 2022

$20.026,41

17.022,45 €

2.622,83 €

19.645,28 €

 

2023

Lectura

$7.626,68

6.482,68 €

259,31 €

6.741,99 €

220.11

Publicació

$13.200,78

11.220,66 €

2.356,34 €

13.577,00 €

227.90

Subtotal 2023

$20.827,46

17.703,34 €

2.615,65 €

20.318,99 €

 

2024

Lectura

$6.293,28

5.349,29 €

213,97 €

5.563,26 €

220.11

Publicació

$15.367,28

13.062,19 €

2.743,06 €

15.805,25 €

227.90

Subtotal 2024

$21.660,56

18.411,48 €

2.957,03 €

21.368,51 €

 

Total pressupost contracte

$82.148,16

69.825,94 €

10.587,00 €

80.412,94 €

 

(*) Per l’aprovació de la despesa és necessari considerar els imports en dòlars del contracte ja que l’equivalència en euros són una estimació al canvi a data 5 de juliol del 2021. Per tant es demana l’autorització d’aquests imports i de les modificacions en aquests imports com a conseqüència de la variació dels tipus de canvi hi hagi en la entrada en vigor de cada anualitat.

(**) L’IVA aplicable pel concepte de lectura és del 4% i pel concepte de publicació del 21%.

S’opta per la realització d’aquesta contractació de caràcter pluriennal, perquè fins a l’any 2020 el contractes que es realitzaven amb aquesta editorial comportaven cada any un increment d’entorn al 5%. Per aquest motiu, s’ha arribat aquest acord transformatiu que, entre d’altres avantatges comporta una reducció dels preus en fer-se a 4 anys. Per tant, la contractació amb caràcter pluriennal és la opció econòmicament més eficient i necessària per a atendre aquesta necessitat.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques d’ACS pel període 2021 a 2024 pels imports indicats i de les modificacions en aquests imports com a conseqüència de la variació dels tipus de canvi hi hagi en la entrada en vigor de cada anualitat.

10.5

La UPF utilitza, des de l’any 2009 la suite de productes de Google (Google suite for Education), com a plataforma d’eines de comunicació i col·laboració. Aquesta plataforma, que des de principis d’any, ha passat a anomenar-se Google Workspace for Education Fundamentals és gratuïta per als centres educatius com la universitat però no dóna accés a totes les funcionalitats que altres versions de Google Workspace si que tenen.

a)  Amb els efectes de la pandèmia i l’increment de la necessitat de treballar en remot, s’ha copsat altres necessitats que la versió actual, gratuïta, no atén, com per exemple:
b) La possibilitat d’emissió d’actes en línia amb fins a 100.000 assistents.
c) Gestió avançada  i securització dels dispositius mòbils de la universitat o dels propis usuaris a través d’una eina MDM (Mobile Device Management). Eina important quan els usuaris treballen en remot

d) Informació avançada (reporting) de l’ús de l’eina.
e) Videoconferències amb fins a 250 participants, incorporant enquestes i sessions de preguntes i respostes, amb les funcionalitats de reducció del soroll de fons i de gravació i posterior emmagatzematge (sense límit de temps).
f) Seguretat i auditoria. Així com també disposar d’eines per poder respondre més fàcilment a atacs de suplantació d’identitat, spam, etc.
g) Disponibilitat de més espai al núvol per als usuaris.
h) Sincronització de llistes.
i) Accés telefònic a reunions des d’Espanya i altres països (la versió gratuïta és per a USA)
j) Funcionalitat de Google Cloud Search sense límit
k) Escollir la ubicació on es custodiaran les dades.

Per tant, és necessari ampliar la versió actual, gratuïta, a la versió de pagament anomenada: Google Workspace for Education Plus que ofereix totes aquestes funcionalitats.

La durada del contracte és de 3 anys a comptar des de l’1 de gener de 2022, prorrogables fins a 2 anys addicionals.

El pressupost de licitació s’ha fixat en base a les llistes de preus de les versions de Google Workspace per educació, el nombre de comptes de l’aplicació a la UPF i els anys de contracte, del que resulta els imports següent:

Any/període

Import total  sense IVA

Import de l’IVA

Import total amb IVA

Partida

2022

62.475,00 €

13.119,75 €

75.594,75 €

201.30

2023

62.475,00 €

13.119,75 €

75.594,75 €

201.30

2024

62.475,00 €

13.119,75 €

75.594,75 €

201.30

Total

187.425,00 €

39.359,25 €

226.784,25 €

 

 

 

S’opta per la realització d’aquesta licitació de caràcter pluriennal perquè les condicions econòmiques que s’ofereixen de les versions de Google Workspace per educació per a un termini de 3 anys comporten un estalvi d’un 15 % sobre el cost. Per tant, la tramitació de la contractació amb caràcter pluriennal és l’opció econòmicament més eficient per a la Universitat.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació de 26.250 llicències del producte Google WorkSpace for Education Plus per la Universitat Pompeu Fabra, en la modalitat de servei al núvol (“Software as a Service” o SaaS) per al període 2022 a 2024.

 

11. Creació de comissions i de designació de membres a  comissions de la Universitat i a altres organismes
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2021)

Creació de la Comissió per a la Internacionalització de la UPF

En els últims anys, en l’àmbit de la internacionalització, el canvi no ha estat només quantitatiu, amb constants increments en la mobilitat d’estudiants i de personal i l’augment dels acords de col·laboració, sinó que ha estat també, o sobretot, qualitatiu. En aquest sentit, s’han superat visions restrictives centrades de manera quasi exclusiva en la mobilitat. En definitiva, s’ha passat del model basat en les “relacions internacionals” –és a dir, la diplomàcia universitària dels convenis bilaterals– a la internacionalització de tots els aspectes de l’activitat acadèmica, i més generalment a canvis en la manera en què les institucions d’ensenyament superior s’entenen a si mateixes i imaginen la seva missió.”

D’acord amb aquest canvi de paradigma recollit i acceptat com a visió compartida al Pla estratègic d’internacionalització de la UPF, procedeix una revisió del plantejament de la Comissió de Relacions Internacionals pel que fa a la seva denominació, a la seva composició teòrica i a les seves funcions i per aquests motius el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Es crea  la  Comissió per a la Internacionalització de la UPF.

Segon. La Comissió per a la Internacionalització de la UPF té la composició següent:

President: el rector o rectora, o el vicerector o vicerectora en qui delegui, que la presideix

Vocals:

 • El vicerector o vicerectora competent en matèria de Relacions Internacionals.
 • El vicerector o vicerectora de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació.
 • El comissionat o comissionada per al projecte EUTOPIA.
 • El comissionat o comissionada de Política Lingüística.
 • El responsable de la direcció acadèmica dels programes internacionals.
 • Un membre del Consell Social, designat per aquest òrgan.
 • Vuit professors de diversos àmbits del saber designats pel Consell de Govern a proposta del rector.
 • Un representant de l’equip de Gerència.
 • Un representant dels estudiants, designat pel Consell d’Estudiants de la UPF.
 • Un representant del PAS designat pels representants del PAS al Claustre.
 • Un representant dels graduats UPF amb experiència internacional.

Secretari:  el cap del Servei de Relacions Internacionals.

Podran ser convidats, a iniciativa del president,  a participar a les reunions i els treballs de la Comissió, amb veu i sense vot, els assessors o responsables de les relacions internacionals dels centres adscrits i altres entitats integrades en el Grup UPF.

Tercer. Les funcions de la Comissió per a la Internacionalització de la UPF seran les següents:

 • Definir un pla estratègic, anual o plurianual, per a la internacionalització de la UPF.
 • Proposar eines i recursos per a la internacionalització de la UPF.
 • Analitzar les polítiques de internacionalització de la UPF
 • Proposar objectius de internacionalització de la UPF.
 • Assessorar sobre qualsevol aspecte relatiu a la política internacional que es presenti a la Comissió.
 • Monitoritzar el desplegament i la implementació de les accions recollides en el Pla Estratègic d’Internacionalització per part de les Unitats de Coordinació Acadèmica i les Unitats de Gestió Acadèmica.

Quart. Deixar sense efecte l’acord del Consell de Govern d'1 d'abril del 2009, modificat per acord del Consell de Govern d'1 d'abril del 2009 i per acord del Consell de Govern de 4 de juliol del 2018 relatius a la creació i modificació de la Comissió de Relacions Internacionals.

 

Comissions

1. Es designa la professora Josepa Alemany Costa, del Departament d’Economia i Empresa, la professora Gemma Barbera Altimira, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge i la professora Elisabet Moyano Claramunt, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut vocals de la Comissió d’Ensenyament representants dels professors designats pel Consell de Govern.

2. Es designen els professors següents com a vocals de la Comissió d’Internacionalització de diversos àmbits del saber designats pel Consell de Govern a proposta del rector.

 • Prof. Francesc Calafell Majó,  del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.
 • Prof. Ivan Pintor Iranzo, del Departament de Comunicació.
 • Prof. Glòria Haro Ortega, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
 • Prof. Josep Capdeferro Pla, del Departament de Dret.
 • Prof. Daniel Serra de la Figuera, del Departament d'Economia i Empresa.
 • Prof. Núria Bel Rafecas, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.
 • Prof.. Stephen Jacobson, del Departament d’Humanitats.
 • Prof. Javier Arregui Moreno, del Departament de Ciències Polítiques i Socials.

3. Es designa la prof. Elisa Alòs Alcade, del Departament d’Economia i Empresa vocal de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere, en substitució de la prof. Rosa Ferrer Zarzuela.

 

Representants en altres organismes

1.  Es designa  el professor Antoni Bosch Domènech, del Departament d'Economia i Empresa, la professora Teresa García-Milà Lloveras, del Departament d'Economia i Empresa i el Sr. Jaume Badia Pujol, gerent de la UPF vocals del Consell Rector del Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI).

2. Es designa el professor David Comas Martínez, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, la professora Teresa García-Milà Lloveras, del Departament d’Economia i Empresa, i el Sr. Jaume Badia Pujol, gerent de la UPF com a vocals del Patronat del Consorci Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI).

3. Es designa el professors José García Montalvo, comissionat de Política Científica, vocal del Consell Rector del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

4. Es designa el professor Miquel Salvador Serna, del Departament de Ciències Polítiques i Socials, vocal del Consell Rector del Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVÀLUA).

5. Es designa el professor Josep Maria Castellà Lidon, del Departament d’Humanitats,  vocal en el Patronat de la Fundació Universitat Pompeu Fabra.

6.  Es designa el professor José García Montalvo, comissionat de Política Científica de la UPF vocal del Patronat de la Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques.

7. Es designa el professor David Sancho Royo, vicerector adjunt al rector vocal del Patronat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

8. Es designa la professora Eulalia de Nadal Clanchet, vicerectora de Transferència del Coneixement, vocal del Comitè Acadèmic de la Fundació Institut de Salut Global de Barcelona (ISGLOBAL).

9. Es designa el professor Gabor Lugosi, del Departament d’Economia i Empresa, representant de la UPF al Consell de Govern de la Fundació Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath).

10. Es designa el rector prof. Oriol Amat i Salas, la prof. Eulalia de Nadal Clanchet, vicerectora de Transferència del Coneixement, i el Sr. Jaume Badia Pujol, gerent de la UPF, vocals de la Comissió Antiga Fundació Barcelona Media de la Fundació EURECAT.

Es designa el professor Josep Blat Gimeno, del Departament de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions, vocal de la Comissió Antiga Fundació Privada Barcelona Centre Tecnològic de la Fundació EURECAT.

11. Es designa el professor José García Montalvo, comissionat de Política Científica de la UPF, vocal del Patronat de la Fundació BetaBrain Research Center.

12.  Es designa el professor Boris Bellalta Jiménez, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, vocal del Patronat de la Fundació I2CAT.

13. Es designa el professor Enric Vallduví Botet, vicerector de Recerca, com a vocal del Patronat de la Fundació Barcelona ZOO.

14. Es designa les professores Vanesa Daza Fernandez i Carla Rafols Salvador, ambdues del Departament de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions,  representants de la UPF al Consell de Direcció del Centre de Recerca en Ciberseguretat de Catalunya (CYBERCAT).

15.  Es designa el professor Carles Ramió Matas, comissionat per la UPF-Barcelona School of Management i per l’Estratègia Científica de la UPF, vocal del Consell Rector de l’Escola d’Administració de Catalunya.

16. Es designa el Sr. Jaume Badia Pujol, gerent de la UPF, vocal a l’Assemblea de Socis de SIGMA Gestión Universitaria.

Es designa el Sr. Jaume Badia Pujol, gerent de la UPF, vocal al Consell d’Administració de SIGMA Gestión Universitaria.

17.  Es designa el prof. Enric Vallduví Botet, vicerector de recerca, i el prof. Sergi Torner Castells, vicerector d’Ordenació Acadèmica, vocals a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

18.  Es designa el prof. Sergi Torner Castells, vicerector d’Ordenació Acadèmica, vocal de la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Actuarà de suplent en l’esmentada comissió el professor David Sancho Royo, vicerector adjunt al rector.

19. Es designa el Sr. Pere Torra Pla, secretari general de la UPF,  vocal de la Comissió General de Política Universitària del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

20. Es designa el professor Pablo Pareja Alcaraz, vicerector de professorat i relacions amb la comunitat, vocal de la Comissió de Personal Acadèmic del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

21. Es designa el professor Sergi Torner Castells, vicerector d’ordenació acadèmica, vocal de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Actuarà de suplent en l’esmentada comissió el professor Manel Jimenez Morales, vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació.

22. Es designa el professor Antonio Luna Garcia, vicerector d’internacionalització,  vocal de la Comissió de Relacions Internacionals del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Actuarà de suplent en l’esmentada comissió, la Sra. Sara Lopez, cap del Servei de Relacions Internacionals.

23. Es designa el professor Enric Vallduví Botet, vicerector de recerca, vocal de la Comissió de Recerca i Transferència del Coneixement del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Actuarà de suplent en l’esmentada comissió la prof. Eulalia de Nadal Clanchet, vicerectora de Transferència del Coneixement.

24. Es designa la prof. Rosa Cerarols, directora de la Unitat d’Igualtat, vocal de la Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

 

12. Ratificació de convenis

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 4.