Vés enrere Ajuts per a tesis en català

Ajuts per a tesis en català

RESOLUCIÓ EMC/514/2021, de 17 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT) (ref. BDNS 550324).

 

 

05.03.2021

 

La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 282/2018, de 20 de desembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol ix del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR) en data de 5 de desembre de 2002.

En data 9 de maig de 2017 s'ha publicat la Resolució EMC/955/2017, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT).

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions dels ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT).

 

Article 2

2.1 Aquesta convocatòria està finançada per la Direcció General de Recerca (DGR) del Departament d'Empresa i Coneixement (EMC). L'import global és de 80.000,00 euros, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 480.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2021.

2.2 La concessió dels ajuts resta condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

2.3 La subvenció es pot reduir totalment o parcialment abans no se'n dicti la resolució definitiva com a conseqüència de les restriccions que deriven del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

2.4 Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s'hagi esgotat l'import màxim fixat a l'article 2, o bé en cas que es generin romanents derivats de les renúncies o les revocacions dels ajuts concedits, es podran assignar nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment a conseqüència de la interposició d'un recurs administratiu o contenciós administratiu.

 

Article 3

D'acord amb les bases 1 i 2.1.1 de l'annex de la Resolució EMC/955/2017, de 27 d'abril, les tesis s'han d'haver defensat durant l'any 2020.

 

Article 4

D'acord amb la base 2.2 de l'annex de la Resolució EMC/955/2017, de 27 d'abril, les tesis s'han d'incorporar i han de ser accessibles en línia al dipòsit de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), gestionat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), abans del 31 de desembre de l'any 2021.

 

Article 5

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) La Resolució EMC/955/2017, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT).

b) La normativa general de subvencions.

 

Article 6

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia el dia 8 de març de 2021 i finalitza a les 14:00:00 hores (hora local de Barcelona) del 19 d'abril de 2021.

 

Article 7

7.1 L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció d'aquesta convocatòria és el director executiu o directora executiva de l'AGAUR.

7.2 La resolució de la convocatòria correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAR o la persona que n'ocupi la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

7.3 El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva.

7.4 El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos, a comptar de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. Un cop transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci administratiu.

7.5 La resolució de concessió dels ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efectes informatius, es podrà consultar el resultat de la resolució al web de l'AGAUR i al de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

7.6 Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAR, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Article 8

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAR, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 17 de febrer de 2021

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Joan Gómez Pallarès

President de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca

 

Més informació :

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact